Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Předškolní vzdělávání Pedagogická diagnostika v předškolním věku
Kdy: 28. 05. 2019    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZVAS, České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8:30 - 14:30
Lektor Mgr. et Bc Martina Lietavcová
Určeno učitelé MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Hlavním cílem semináře je rozšíří kompetence pedagoga v oblasti pedagogické diagnostiky v podmínkách běžné mateřské školy, seznámit ho s konkrétními diagnostickými materiály pro diagnostiku aktuální úrovně jednotlivých funkcí, schopností a dovedností dětí v oblastech: motoriky, grafomotoriky, kresby, jazykových schopností, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, základních matematických představ, sociálních dovedností, hry a sebeobsluhy. Seminář rozšíří vaše kompetence v oblasti pedagogické diagnostiky v podmínkách běžné mateřské školy. Seznámí vás s diagnostickými a metodickými materiály, které jsou pro učitelky mateřských škol dostupné a ukáže Vám možnost vytvářet si vlastní diagnostický materiál, pracovní listy pro diagnostiku aktuální úrovně jednotlivých funkcí, schopností a dovedností dětí v oblastech motoriky, grafomotoriky, kresby, jazykových schopností, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, základních matematických představ, sociálních dovedností, hry a sebeobsluhy. Je nutné, aby na diagnostiku navazovala individuální práce s dítětem, popř. vypracování PLPP, vstup školských poradenských zařízení. Účastnice semináře budou seznámeny s dalším postupem u dětí, které mají v mateřské škole „potíže“, kdy se obrátit na PPP, SPC, klinického logopeda aj.
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 7 účastníků (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Petra Bednářová

Mgr. Jitka Čurdová

Soňa Medková

Mgr. Eva Perníková

Monika Riegelová

Bc. Lenka Sýkorová

Veronika Trnková

 Semináře a přednášky pro SOU a SŠ Projektové vyučování
Školení na klíč pro sborovnu Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 28. 05. 2019    |    Obsazenost 6    |    Kde: Učebny Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8:30 - 14:30
Lektor PhDr. Alexandra Kiml
Určeno učitelé SOU a SŠ
Kategorie Semináře a přednášky pro SOU a SŠ
Obsah Účastníci semináře mají možnost uvědomit si několik způsobů rozvoje klíčových kompetencí žáků. Možnost posouvat znalosti žáků na úroveň dovedností a schopností. Vést žáky k účinné komunikaci, k řešení problémů, vyhledávání informací atd. V projektovém učení dostávají příležitost uvědomit si členění a zařazení průřezových témat do výuky V první části semináře jsou účastníkům nabídnuty metody a formy práce podporující rozvoj klíčových kompetencí žáků (dovedností a schopností). Seznámí se s problematikou kooperace ve výuce (směry kooperativního učení + porovnání, zásady kooperativního učení, praktické použití, ověření, prožitek…). Sami si vyzkouší a prožijí týmovou výuku a poznají, že spoluprací ve skupině zvládnou mnohem více práce, než kdyby každý pracoval samostatně. Tento způsob výuky přiblíží učitelům model, který vychází ze školského zákona, rámcového vzdělávacího programu apod. Ve druhé části semináře je účastníkům dána příležitost vytvořit projekt (krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý s mezipředmětovou tématikou, respektující průřezová témata a rozvoj klíčových kompetencí žáků.V závěrečné části účastníci vyvodí a zvolí nejvhodnější metodu a formu hodnocení žáků při kooperativním a projektovém vyučování
Rozsah 8 hodin
Cena 1700,- Kč
Akreditace 26057/2018-1-843
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 6 účastníků (min 6 / max 6)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Stanislava Kališová

Věra Klorová

Mgr. Jana Koloušková

Jana Krupová

Bc. Petr Maurenc

Josef Šimek

 IKAP - vedení škol Metodické setkání pro vedení škol - Studená
Kdy: 28. 05. 2019    |    Obsazenost 6    |    Kde: ZŠ a MŠ Studená

Čas zahájení v 9:00 ve škole
Lektor Mgr. Jitka Bučinová, ředitelka školy
Určeno Všem, kteří absolvovali některý z dvoudenních seminářů pro vedení škol v Šindlových Dvorech.
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Paní  ředitelka vás seznámí s organizací školy, se zajímavými a inspirativními aktivitami. Budete mít příležitost sdílet zkušenosti s vedením školy s ostatními, navážete nové kontakty a získáte inspiraci pro svojí další práci.  
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace -
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Účast na následném 4 hodinovém setkání je podmínkou pro možnost získání osvědčení a započítání do podpořených osob. 
Obsazenost 6 účastníků (min 5 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Vlasta Dušejovská

Marta Marková

Mgr. Zdeňka Míková

Mgr. Hana Nováková

Mgr. Martina Plášilová

ing. Pavel Zasadil

 Projekty (ZDARMA) HRA TĚLA - Význam neverbálních prostředků při komunikaci
Kdy: 30. 05. 2019 ZRUŠENO    |    Obsazenost 5    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 8:30 hod
Lektor doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ, učitelé SŠ.
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Komunikace jako společenský proces výměny informací a interpretací významů je pro pedagogy důležitou součástí jejich edukační činnosti. Správným přístupem, znalostí a využíváním metod komunikace se před učitelem otvírá množství možností pro získání důvěry žáka, u kterého se zvyšuje vnímavost na citlivý přístup. Cílem kurzu je orientovat se v oblasti neverbální komunikace (v řeči těla) a se všemi složkami nonverbální komunikace.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Obsah vzdělávací akce:

·       Sociální komunikace,

·       Modely a pozice v procesu komunikace,

·       Extralingvistické a paralingvistické projevy,

·       Obory zabývající se neverbální komunikací,

·       Složky neverbální komunikace – mimika a oční kontakt,

·       Gestika a kinezika,

·       Proxemika,

·       Haptika,

·       Posturologie – řeč těla,

·       Charakteristika nonverbálních projevů v rámci posturologie.

Obsazenost 5 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Kristýna Dolejšová

Mgr. Kristýna Dolejšová

Mgr. Lenka Kovaříková

Mgr. Pavlína Růžičková

Zlata Vlachová

 Projekty (ZDARMA) Závěrečné setkání projektu „BIG ATCZ5“
Kdy: 03. 06. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 17    |    Kde: Langau, 2091 Langau 85, NÖ

Čas od 9:30 - 15:00
Lektor
Určeno
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Program / Programm: 09:30 hod Příjezd a registrace hostů 10:00 hod Uvítání hostů a zahájení setkání: Ing. Franz Linsbauer - starosta 10:10 hod Vystoupení dětí z MŠ Langau 10:20 hod Představení prezentace synergických projektů Big at-cz, big at-hu und big sk-at 10:30 hod Slovo politických zástupců regionů: Mag.a Christiane Teschl-Hofmeister – zemská radní pro vzdělávání, rodinu a sociální záležitosti Dr. Martin Eichtinger – zemský radní pro bydlení, práci a mezinárodní vztahy Vídeň Ing. Jana Fischerová, CSc. - náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu 11:00 hod Prezentace vzdělávací platformy „BIG“ 11:10 hod Odborná přednáška „Výhody vícejazyčné podpory“: Mag.a. Zwetelina Ortega - Linguamulti & LIMU Academy 12:00 hod Oběd 13:30 hod SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ ZAPOJENÝM MŠ A ZŠ 14:30 hod Síťování a možnosti výměny 15:00 hod UKONČENÍ SETKÁNÍ
Rozsah  hodina
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Uzavírka přihlášek do 22.5.2019
Obsazenost 17 účastníků (min 0 / max 0)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Vítězslava Benešová

Petra Bláhová

Dis Šárka Dibďáková

Mgr. Zdeňka Dufková

Eva Heřmanová

Bc. Ivana Hokrová

Ing. Soňa Kabelová

Mgr. Renata Kaislerová

Bc Hana Kliková

Renata Koperdáková

Renata Koperdáková - kolegyně

Mgr. Antonín Krejsa

Mgr. Dana Machová

Magda Mikšovská

Ludmila Tomanová

Kateřina Vesecká

Jana Zemánková

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 04. 06. 2019    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVAS, České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8:30 - 14:30
Lektor Mgr. et Bc Martina Lietavcová
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Cílem školení je seznámit pedagogy s přechodem z čtenářské pregramotnosti směrem ke čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku. Seznámení se s diagnostikou rizik specifických poruch učení a s dostupnými materiály, které jsou na trhu.Seminář bude zaměřen na přechod z čtenářské pregramotnosti směrem ke čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku. Bude možné si prakticky vyzkoušet diagnostiku rizik specifických poruch učení, budou ukázány některé diagnostické materiály dostupné na trhu. Následovat bude vytvoření vlastních materiálů (pracovní listy, knížka k diagnostice jazykových rovin, diagnostika zrakového a sluchového vnímání, včetně paměti, vnímání časoprostorové orientace, jemné motoriky, grafomotoriky, kresebných dovedností a laterality). Účastníci semináře budou zacvičeni v oblasti předcházení specifických poruch učení a budou seznámeni s dalším postupem při doporučování odkladu školní docházky a práce s dětmi v době odložení školní docházky. Dále budou rámově seznámeni s navazující etapou - počáteční výukou čtení a psaní (metody a možnosti).• Teoretický úvod – čtenářská gramotnost a pregramotnost 1 hodina• Nástup do školy, odklad školní docházky z hlediska rizik SVPU 1 hodina• Navazující etapa výuky čtení a psaní 1 hodina• Diagnostika rizik SVPU – dostupné materiály a práce s nimi- Sindelarová - Předcházíme poruchám učení- Kucharská, Švancarová - Test rizika - základní informace- Saidlová- Málková - Diagnostika jazykového vývoje- Bednářová - Diagnostika dítěte předškolního věku- Lietavcová - Diagnostické pracovní listy, knížka k diagnostice jazykových rovin 2 hodiny• Vytváření vlastního diagnostického materiálu 2 hodiny• Motivace dětí jako činitel pro zvládání možných potíží čtení a psaní 1 hodina
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 4 účastníci (min 8 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Olga Huttnerová

Zdeňka Jindrová

Blažena Němčeková

Mgr. Eva Šípová

 IKAP - vedení škol Metodické setkání pro vedení škol - Borová Lada
Kdy: 07. 06. 2019    |    Obsazenost 12    |    Kde: Borová Lada

Čas zahájení v 9:00 hod. ve škole
Lektor Mgr. Alena Braunová - ředitelka školy
Určeno Všechny, kteří absolvovali některý z dvoudenních seminářů pro vedení škol v Šindlových Dvorech
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Seznámíte se s organizací a fungováním málotřídní školy s 1. stupněm, která má pod sebou také mateřskou školu. Uvidíte, jak pracují pedagogové ve třídách s více ročníky. Získáte inspiraci pro své školy, budete moci porovnat podmínky a priority a přednosti málotřídní školy.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace -
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Účast na následném 4 hodinovém setkání je podmínkou pro možnost získání osvědčení a započítání do podpořených osob. 
Obsazenost 12 účastníků (min 5 / max 14)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Magdalena Bíchová

Mgr. Iva Filsaková

Mgr. Renata Gaudníková

Jana Hadravová

Mgr. Jiří Havel

Mgr. Jana Klímová

Mgr. Dana Šatrová

Mgr. Zdeněk Šrom

Mgr. G Štrosserová

Mgr. Helena Tlapáková

Mgr. Lenka Vaňková

Ing. Petr Žuravský

 Projekty (ZDARMA) Metoda GRUNNLAGET
Kdy: 10. 06. 2019 - 11. 06. 2019    |    Obsazenost 10    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

Čas 10:30
Lektor Karolína Ranglová
Určeno pro pedagogy MŠ a 1.stupeň ZŠ
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy konceptuálního (pojmového) učení a s norskou metodologií Grunnlaget. Tato metoda unikátním způsobem vyrovnává znevýhodnění při individuální práci i práci se skupinou v předškolní příprav

Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace není akreditováno
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky
Obsazenost 10 účastníků (min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Helena Divišová

Mgr. Vladimír Doležal

Veronika Fuksová

Miriam Horáková

Mgr. Halka Jánová

Marta Marková

Mgr. Zdeňka Míková

Mgr. Hana Nováková

Mgr. Monika Pýchová

Mgr. Daniela Štádlerová

 IKAP - metodická setkávání Následné metodické setkání výtvarníků
Kdy: 11. 06. 2019    |    Obsazenost 5    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 13:00 - 16:00
Lektor MgA. Eva Volfová
Určeno vyučujícím* z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ, kteří absolvovali 16ti hodinové metodické setkání
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Následné metodické setkání k programu Pohyb - klam - fikce - animace. V přihlášce prosím uveďte do pole "poznámka", zda aktivně přispějete do sdílení (prezentace děl, metodik, nápadů, ...) Lze přinést konkrétní díla, nebo fotky příp. powerpointové prezentace na přenosné paměti). Příspěvek cca 10 minut. K dispozici máme notebook, dataprojektor i repro. Otevřeme soubory .doc / .ppt / ideálně .pdf
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 5 účastníků (min 5 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr Jana Blümlová

Mgr. Klára Brůžková

Dagmar Dušková

Zdena Sekaninová

Mgr. Jitka Vodáčková

 Projekty (ZDARMA) ART GAME - Tvoření s dětmi od dvou let - BIG ATCZ5.
Kdy: 12. 06. 2019    |    Obsazenost 3    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9.00hod
Lektor Kajjka
Určeno - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah V první části semináře se účastníci dozví mnoho teorie o rozdílech ve vnímání dvouletých děti, o vhodnosti zaměření výtvarných her a načerpají inspiraci k výtvarné práci s dětským kolektivem zahrnujícím dvouleté děti. V praktické části si účastníci "na vlastní ruce" vyzkouší výroby senzorických láhví, barvení papírů bublinami, krepákem a za pomoci pěny na holení a načerpají nápady jak takové papíry využít pro další tvoření, naučí se jednoduchý způsob výroby stavebnice pro 3D tvoření, vytvoří obrázky malované nití a také obrázky tvořené do fólií a nakonec vytvoří obrázek alá Monet. Všechny projekty jsou vhodné pro tvoření s dětmi od dvou let.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Na seminář si doneste pracovní oblečení, malou čirou plastovou láhev a nůžky
Obsazenost 3 účastníci (min 0 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Eva Chaloupková

Bc Jaroslava Vinšová

Mgr Lucie Volemanová

 Projekty (ZDARMA) Odraz lidské psychiky ve výtvarném projevu II. - BIG ATCZ5.
Kdy: 12. 06. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 14    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod.
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Praktický seminář seznámí účastníky s problematikou artefiletiky a arteterapie, naučí je základní orientaci ve výtvarném projevu dětí a seznámí je s vývojem dětské kresby a jeho patologií. V praktické části si účastníci sami vyzkouší některé výtvarné techniky. Seminář bude ukončen rozborem donesených artefaktů dětí. PaedDr. Bc. Marie Kubešová je absolventka "Rožnovskéé arteterapeutické školy" Jihočeské univerzity.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 14 účastníků (min 10 / max 14)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Tereza Staňková

Bc. Kristina Boršovská

Bc. Ilona Brusová

Zdeňka Frantíková

Lada Kasper Kaltenbrunnerova

Ing. arch. Bc. Štěpánka Kašová

Mgr. Ivana Kašová

Štěpánka Marková

Jana Palkosková

Bc. Kateřina Pecherová

Pavla Scheicherová

Bc. Marcela Slabá

Jana Váchová

Marie Zachariášová

 Semináře a přednášky pro SOU a SŠ Projektové vyučování
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 14. 06. 2019 ZRUŠENO    |    Obsazenost 0    |    Kde: Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České Budějovice

Čas 8:00 - 14:00
Lektor PhDr., Mgr. Alexandra Hergetová, Mgr. Miroslav Jiřička, PhDr. Petr Šafář
Určeno učitelé SOU a SŠ
Kategorie Semináře a přednášky pro SOU a SŠ
Obsah Účastníci semináře mají možnost uvědomit si několik způsobů rozvoje klíčových kompetencí žáků. Možnost posouvat znalosti žáků na úroveň dovedností a schopností. Vést žáky k účinné komunikaci, k řešení problémů, vyhledávání informací atd. V projektovém učení dostávají příležitost uvědomit si členění a zařazení průřezových témat do výuky V první části semináře jsou účastníkům nabídnuty metody a formy práce podporující rozvoj klíčových kompetencí žáků (dovedností a schopností). Seznámí se s problematikou kooperace ve výuce (směry kooperativního učení + porovnání, zásady kooperativního učení, praktické použití, ověření, prožitek…). Sami si vyzkouší a prožijí týmovou výuku a poznají, že spoluprací ve skupině zvládnou mnohem více práce, než kdyby každý pracoval samostatně. Tento způsob výuky přiblíží učitelům model, který vychází ze školského zákona, rámcového vzdělávacího programu apod. Ve druhé části semináře je účastníkům dána příležitost vytvořit projekt (krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý s mezipředmětovou tématikou, respektující průřezová témata a rozvoj klíčových kompetencí žáků.V závěrečné části účastníci vyvodí a zvolí nejvhodnější metodu a formu hodnocení žáků při kooperativním a projektovém vyučování
Rozsah 8 hodin
Cena 1700,- Kč
Akreditace 26057/2018-1-843
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 6 / max 6)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - vedení škol Metodické setkání pro vedení škol Veselí nad Lužnicí
Kdy: 14. 06. 2019    |    Obsazenost 16    |    Kde: Střední odborná škola ekologická a potravinářská, Veselí nad Lužnicí

Čas zahájení v 9:00 hodin ve škole
Lektor Ing. Ladislav Honsa, ředitel školy
Určeno Všechny, kteří absolvovali některý z dvoudenních seminářů pro vedení škol v Šindlových Dvorech
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Seznámíte se se střední školou rodinného typu, uvidíte co nabízí střední škola žákům. Budete moci ochutnat pivo ze školního pivovaru, inspiraci najdete v dalších aktivitách školy. 
Zjistíte, jak vypadá spolupráce u fakultní školy a jaké výhody to může škole přinášet. Získáte inspiraci, jak ve své škole můžete podporovat udržitelný rozvoj a vést žáky k ochraně životního prostředí.  
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace -
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Účast na následném 4 hodinovém setkání je podmínkou pro možnost získání osvědčení a započítání do podpořených osob. 
Obsazenost 16 účastníků (min 5 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. PROKEŠOVÁ EVA

Mgr. Iva Filsaková

Jana Hadravová

Mgr. Jakub Jareš

Dana Ježková

Ing. Miroslav Jiříček

Mgr. Iva Koktavá

Mgr. Naděžda Korcová

Mgr. Milan Kožíšek

Mgr. Miroslav Kruba

Mgr. Eva Macková

Mgr. Jana Marešová

Ivana Michalčíková

Mgr. Lenka Pípalová

Mgr. Jan Ptáčník

Antonín Sekyrka

 Projekty (ZDARMA) Financování škol od roku 2020 - BIG ATCZ5.
Kdy: 17. 06. 2019    |    Obsazenost 12    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 12:00
Lektor Pavel Zeman
Určeno - Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah
 • Principy reformy financování od r.2020 - Postup stanovení normativu provozních zaměstnanců u škol a ŠD. 
 • Význam výkazu P1c-01 -určení PHmax u jednotlivých druhů škol a ŠD
Rozsah 3 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 12 účastníků (min 0 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Kateřina Deutschová

Ilona Djurov

Mgr. Eva Dlouhá

Eva Heřmanová

Bc. Kateřina Janouchová

Mgr. Bc. Kateřina Míčková Lišková

Mgr. Zdeňka Míková

Romana Mydlilová

Bc. Jitka Pešková

Bc. Romana Píchová

Bc. Eva Vazdová Dis.

Zlata Vlachová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 07. 09. 2019 - 06. 06. 2020    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 09:00 - 16:00
Lektor lektorský tým
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky- obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga
Rozsah 96+20 hodin
Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky

Podmínkou studia je maturitní zkouška.

Obsazenost 7 účastníků (min 14 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Hana Altmanová

Miroslava Bernasová

Veronika Březinová

Andrea Fuková

Zdeňka Havlíčková

Zdeňka Pátková

Vladimíra Viktorová

 Projekty (ZDARMA) Komunikační dovednosti s rodiči, s třídou a s kolegy - BIG ATCZ5.
Kdy: 11. 09. 2019 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 21    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 10:00 - 16:00
Lektor Mgr. Karel Opravil
Určeno Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Komunikační zákonitosti jednotlivce a skupiny v závislosti na věku. Řešení konfliktních situací a forma sebeošetření v rámci zabránění přenosu negativních emocí na druhé. Příprava a vedení rozhovoru plánovaného a neplánovaného. Příprava na nepříjemné jednání. Zásady komunikace s kolegy, kteří nejsou naše "krevní skupina". Komunikační pravidla s rodičem agresivním, manipulujícím a vyhrožujícím stížností.
Rozsah  hodina
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 21 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Iva Fričková

Bc. Kamila Gucko

Mgr. Jana Háječková

Šárka Křivanová

Bc. Eva Kuklová

Bc. Lucie Lešková

Mgr. Eva Líbenková

Ing EVA Macků

Mgr. Pavlína Nováková

Jitka Pechačová

Bc. Lucie Richterová

Mgr. Michaela Robová

Mgr Jana Součková

Mgr. Andrea Sudová

DiS. Kateřina Sýkorová

Bc. Helena Šafránková

Hana Šefránková

Mgr. Miluše Štemberková

Bc. Klára Štenclová

Bc. Vendula Váchová

petr wolf

 Projekty (ZDARMA) Práce s časem a psychohygiena učitele - BIG ATCZ5.
Kdy: 12. 09. 2019    |    Obsazenost 14    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:00
Lektor Mgr. Karel Opravil
Určeno Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP v rámci projektu BIG ATCZ5.
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Učitelé ve školách často narážejí na problém s časovým tlakem, chybí jim čas na relaxaci a odpočinek. A čím jsme unavenější, tím menší výkon máme méně toho zvládáme. Seminář nabídne možnosti, jak pracovat s časem, aby učitelé na úkor práce nešidili sami sebe a své blízké. 
Rozsah  hodina
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 14 účastníků (min 10 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Andrea Hanusová

Bc. Petra Hůrková

Mgr. Eva Chaloupková

Mgr. Liana Jedličková

Mgr. Stanislava Kaloušová

Mgr. Hana Lávičková

Mgr. Eva Líbenková

Mgr Zdeňka Míková

Bc. Blanka Shorná

Mgr. Jana Součková

DiS. Kateřina Sýkorová

Mgr. Dagmar Tupá

Mgr.Bc Marika Vostrovská

Bc. Jana Záhorková

 IKAP - uvádějící učitel Lídrem uvnitř / uvádějící učitel
Kdy: 12. 09. 2019 - 13. 09. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovy Dvory u Českých Budějovic / Penzion Šindlovská krčma

Čas začátek 10:00; konec druhý den 14:00
Lektor Mgr. Blažena Mačáková
Určeno Uvádějícím učitelům na ZŠ / SŠ z Jihočeského kraje
Kategorie IKAP - uvádějící učitel
Obsah Role uvádějícího učitele je v českém školství poměrně dlouze zakořeněna, mnohdy však probíhá na formální úrovni odehrávající se na „organizačním poli“. Pojďme společně překročit formalismus a získejme dovednosti pro skutečné vedení lidí; vedení, které je druhému opravdovou pomocí a přitom buduje rovnocenný vztah… 
 • Moje role - uvádějící učitel 
 • Charta - dohoda spolupráce 
 • Očekávání - uzavření kontraktu (uvádějící učitel - začínající učitel) 
 • Zákaznická matice - dodavatel - přítel - partner 
 • Komunikace jako proces - role, cíle, energie
 • Pyramida budování vztahu - navázaní vztahu, zjištění potřeb, nabídka řešení, závěr
 • Styly vedení lidí - přikazování - instruování - koučování - delegování 
 • Ego stavy - dotazník - transakční analýza - rodič/dospělý/dítě - komunikace v módu dospělý/dospělý 
 • Generace - kdo jsem já a kdo jsou ti druzí (Baby Boomers, X,Y,Z - charakteristika generací, specifika, tipy pro partnerskou komunikaci)
 • Typy naslouchání - kosmetické, konverzační, aktivní
 • 6 technik na zvládání námitek a výmluv
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Předškolní vzdělávání Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči - primární logopedická prevence (asistent logopeda)
Kdy: 18. 09. 2019 - 11. 12. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 14:00 - 17:00
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelům v MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Absolvent - porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů - získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu - získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat - získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální - bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku - získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace - bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti - bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními - bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
Rozsah 60 hodin
Cena 6000,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pro asistenty pedagoga (podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Kdy: 21. 09. 2019 - 05. 09. 2020    |    Obsazenost 15    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00
Lektor PhDr. F. Rozum, Mgr. J. Brichtová, PhDr. M. Franclová
Určeno zájemcům o studium asistenta pedagoga / vstupní vzdělání "vyučen-a"
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Základní kompetence dosažené vzděláváním Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil) Orientace v systému a organizaci školy Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.) Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní
Rozsah 80+40 hodin
Cena 5400 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 22304/2017-1-1020
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

80 hodin přímé výuky + 40 hodin pedagogické praxe

Vstupní vzdělání - vyučen(a)

Obsazenost 15 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jana Bláhová

Andrea Buskova

Jaroslava Dvořáková

Soňa Háchová

Jana Hašplová

Hana Kabíčková

Kateřina Korandová

Jana Křemenová

Denisa Malechová

Jitka Marková

Lucie Nečasová

Pavla Novotná

Václav Pech

Lada Steinerová

Milan Tábořík

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
Kdy: 19. 10. 2019 - 26. 09. 2020    |    Obsazenost 17    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00
Lektor Mgr. Marie Kopečková
Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga / vstupní vzdělání
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky- obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga
Rozsah 116 hodin
Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Mgr. Marie Kopečková   |   kopeckova@zvas.cz   |   +420389822735   |   +420605232180
Poznámky

Podmínkou studia je maturitní zkouška.

Obsazenost 17 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Daniela Čechová

Mgr. Kateřina Dvořáková

DiS Iva Hejdová

Lucie Kapičková

Michaela Kolínská

Iva Maroušková

Andrea Maroušková

Michaela Nedorostova

Zdeňka Pátková

Lucie Plešáková

Alena Racova

Jana Spadernová

Martina Šítalová

Markéta Trpáková

Šárka Vlasáková

Štěpánka Vondráčková

Martina Zemanová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny ČTENÍ V 1. TŘÍDĚ
Kdy: 23. 10. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod.
Lektor PaedDr.Mühlhauserová Hana
Určeno Pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, speciálním pedagogům a dalším
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah
ČTENÍ V 1. TŘÍDĚ - OD PÍSMEN PO ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Praktický seminář věnující se problematice čtení v 1. třídě a všemu, co se čtením souvisí.
Rozsah 8 hodin
Cena ,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) Mini dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů
Kdy: 04. 11. 2019    |    Obsazenost 1    |    Kde: Učebny Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Čas Od 9:30 hod
Lektor PhDr. Tomáš Kudrna, PhDr. Václav Pumpr CSc.
Určeno Šablony II - Polytechnické vzdělávání
Kategorie Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
Obsah Účastníci semináře budou vybaveni takovými dovednostmi a poznatky, které jim umožní vytvářet prostřednictvím pokusů a souvisejících rozprav s dětmi jejich pozitivní vztah k přírodovědným disciplínám. Bude se tak podporovat větší zájem o studium přírodovědných a technických oborů. Tento seminář má oslovit i menší skupinky účastníků v případě jednoho lektora (do 10) v případě paralelně pracujících dvou lektorů do (20). Zvláště při účasti do 10 účastníků bude seminář možno operativně realizovat kdykoliv a kdekoliv, a tak bude možno vyjít učitelům vstříc jejich opakovanému požadavku, „že si potřebují provádění pokusů nejprve pod dohledem sami zkusit“. Dalšími cíli této vzdělávací akce jsou prostřednictvím pokusů a tvořivé práce vyučujících podpořit u dětí nácvik a rozvíjení:- schopností cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a konce, - prvotního vyvozování závěrů, - propojování elementárních poznatků z pokusů se zkušenostmi z běžného života- jemné motoriky, - řečových dovedností, - schopnosti graficky vyjádřit začátek a konec pozorovaného děje,- akceleraci jejich vlastního zájmu prostřednictvím napodobení kamarádů, - učení se spolupráci, - pozornosti, - učení se základním prvkům bezpečné práce,- prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých.Jednodenní vzdělávací program vychází z cílů RVP PV (zejména tematického okruhu Dítě a svět), a z cílů RVP ZV (hlavně tematických okruhů Neživá příroda vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět) i ze záměrů rozvoje poznávání a získávání dovedností dětí ve volném čase (zájmové kroužky). Program se skládá z dvouhodinové úvodní části, kde bude představen obsah semináře a všechny dostupné materiály na jeho podporu. Pozornost bude dále věnována technice provádění pokusů, bezpečnosti práce, vlastnostem používaných látek a pomůckám potřebných k provádění pokusů. Zároveň bude demonstračně předvedeno cca 8 jednoduchých pokusů, jejichž provádění není nutno nacvičovat. Zbývající čas se budou jednotliví účastníci:1. učit technicky provádět cca 10 dalších přírodovědných pokusů2. zabývat způsoby, jak provádět vybrané pokusy s dětmi3. diskutovat, jak motivovat děti k zájmu o přírodu prostřednictvím těchto pokusů4. učit (i s využitím diskuse) komentovat a vysvětlovat probíhající děje během pokusu s vazbou na běžný život.Obsahem práce bude nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami).Konkretizace pokusů:a)ve společné části – pokusy provádí souběžně lektor a jeden z účastníků:Hoří svíčka pod vodou?Suchý papír pod vodouVejce v bublinkáchMýdlo pohybuje dřevem + závod lodičekTančící hrozinkyK čemu jsou kvasnice v těstu (vyvíjení CO2 z kvasnic cukru a vody)Očista mincíSopka pod vodouBarevné bublinky v oleji.Papírové páskyOživlá lahevVejce do lahve a z lahveNaučíme vejce plavatPříprava šumivého nápojeb)ve skupinách – probíhá frontální nácvik provedeníNěkolik pokusů na vlastnosti vzduchuPlave kancelářská sponka na vodě?Malujeme bez štětce a pastelek – chrom. na kelímkuJe černá jako černá (chrom. na pruzích papíru)Červené zelí - nástroj detektivaSoupeření velmi zředěného octa a roztoku jedlé sodyMůže nám při pátrání pomáhat chuť? Užitečná filtraceLoďka z plastelínySopka nad vodou + hrnečku vařTajné písmoRozvíjení poupat V celém vzdělávacím programu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce s tím, že se bude stále vycházet z předpokladu, že účastníci nebyli v přírodovědných oborech na VŠ vzděláváni. Bude samozřejmě zohledňována i jejich nezkušenost s realizací i nejjednodušších přírodovědných pokusů. Poznámka: seminář do 10 účastníků povede jeden lektor, mezi 11 až 20 účastníky dva z výše uvedených lektorů.
Rozsah 8 hodin
Cena 1090,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 0 / max 0)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Ing Radka Hodková

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2019 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist