Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Logopedický asistent - primární logopedická prevence
Kdy: 06. 04. 2020 - 29. 05. 2020 ZRUŠENO    |    Obsazenost 10    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod.
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelům v MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah
Absolvent:
 • porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů
 • získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu
 • získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat
 • získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální 
 • bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku
 • získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace
 • bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti
 • bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními
 • bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
Rozsah 60 hodin
Cena 6000,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Kurz je zaměřen na podporu znalostí a získání praktických dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u žáků předškolních a školních zařízení. Každý absolvent programu obdrží osvědčení s uvedenou akreditací MŠMT.

Termíny:

6. dubna 

22. dubna

13. května

20. května - rezervní termín

27. května

17. června

1x úterý praxe

výuka probíhá od 9:00 - 15:00 hod. 

Obsazenost 10 účastníků (min 10 / max 13)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Vladimíra Antoňů

Mgr. Jana Čebišová

Lucie Furiková

Mgr. Jana Herinková

1x účastník Mateřská škola, Papírenská 23, České Budějovice

Kateřina Mrázová

1x účastník MŠ Papírenská

Pavla Papoušková

Bc. Radka Pravdová

Mgr. Lenka Preuslerová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Systém podpůrných opatření
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 09. 04. 2020    |    Obsazenost 9    |    Kde: Učebny ZVAS, Nemanická 7, České Budějovice

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Eva Chaloupková
Určeno učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, pedagogové volného času
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Cílem semináře je seznámit účastníky s některými aspekty inkluzivního vzdělávání a pomoci pedagogickým pracovníkům při výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) v běžných školách a ve školských zařízeních. Náplní semináře bude mj. praktická ukázka některých dokumentů školských poradenských zařízení (dotazník Sdělení ZŠ o žákovi a Doporučení) Bude uskutečněn rozbor „Doporučení“ školského poradenského zařízení, účastníci si také navíc prakticky vyzkouší vyplnit dotazník pro školská poradenská zařízení (tzv. „Sdělení školy o žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami“).Seminář nabízí náhled do „Společného vzdělávání“ dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Má pomoci podpořit učitele, vychovatele i asistenty pedagoga zvládnout některé složitosti v oblasti společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných typů škol.
Rozsah 8 hodin
Cena 1050,- Kč
Akreditace 34035/2019-2-1178
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Seminář lze hradit ze šablon MŠMT / inkluze.
Obsazenost 9 účastníků (min 8 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jitka !Jančurová

Hana !Nováková

Mgr. Alena !Smolíková

Jana Kundrátová

Lucie Maurerová

Bc. Vendula Moravová

MgA. Daniela Šůnová

Učitelka Základní škola a Gymnázium Vodňany

Učitelka Základní škola a Gymnázium Vodňany

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Hry pro žáky s dyslexií, dysgrafií a dysortografií
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 16. 04. 2020    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZVaS Tábor, Kmenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Eva Chaloupková
Určeno vyučujícím 1. i 2. st. ZŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Prožitkový seminář s praktickými ukázkami pracovních listů a návodů vhodných nejen pro děti a žáky s SPU dyslexie, dysgrafie, dysortografie. V teoretické části představíme základní poznatky o specifických poruchách učení, didaktických hrách i pomůckách. V praktické části prožijeme řadu cvičení, her a návodů.
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace 34035/2019-2-1178
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Seminář lze hradit ze šablony MŠMT / inkluze.
Obsazenost 7 účastníků (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Vendulka Bitalová

Mgr. Drahoslava Mikulášková

Mgr. EVA PROKEŠOVÁ

Mgr. Lenka Tóthová

Mgr. Jitka Tůmová

Mgr. Dagmar Tupá

Mgr. Naděžda Vančatová

 Umění a kultura, člověk a svět práce Zahrada v očích, rukách i mysli výtvarného pedagoga
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 21. 04. 2020    |    Obsazenost 5    |    Kde: ZVaS Tábor, Kmenského 2235

Čas 8:00 - 14:30
Lektor MgA. Eva Volfová, Mgr. Alžběta Horynová
Určeno vyučujícím výtvarné výchovy (zejm. 1. st. ZŠ), vychovatelé ŠD a ŠK
Kategorie Umění a kultura, člověk a svět práce
Obsah Seminář Vás provede celoročním projektem Zahrada. Inspirujete se realizovanými úlohami a to jak analýzou zadání a příprav, tak žákovskými řešeními. Vyzkoušíte si sdělovat informace vizuálním způsobem, kriticky nahlédnete na současný design, seznámíte se s moderní plastikou a nově pohlédnete na tvůrčí možnosti veřejného prostoru. V ceně je zahrnut i materiál pro tvorbu na semináři.
Rozsah 8 hodin
Cena 1100,- Kč
Akreditace 1094/2020-4-191
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Seminář lze hradit ze šablony MŠMT / kulturní povědomí a vyjádření.
Obsazenost 5 účastníků (min 8 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Linda Dvorakova

Mgr. Jana Ryjáčková

Mgr. Tereza Šindelářová

Mgr. Jitka Vodáčková

Učitelka Základní škola a Gymnázium Vodňany

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 21. 04. 2020    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. et Bc Martina Lietavcová
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Cílem školení je seznámit pedagogy s přechodem z čtenářské pregramotnosti směrem ke čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku. Seznámení se s diagnostikou rizik specifických poruch učení a s dostupnými materiály, které jsou na trhu.Seminář bude zaměřen na přechod z čtenářské pregramotnosti směrem ke čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku. Bude možné si prakticky vyzkoušet diagnostiku rizik specifických poruch učení, budou ukázány některé diagnostické materiály dostupné na trhu. Následovat bude vytvoření vlastních materiálů (pracovní listy, knížka k diagnostice jazykových rovin, diagnostika zrakového a sluchového vnímání, včetně paměti, vnímání časoprostorové orientace, jemné motoriky, grafomotoriky, kresebných dovedností a laterality). Účastníci semináře budou zacvičeni v oblasti předcházení specifických poruch učení a budou seznámeni s dalším postupem při doporučování odkladu školní docházky a práce s dětmi v době odložení školní docházky. Dále budou rámově seznámeni s navazující etapou - počáteční výukou čtení a psaní (metody a možnosti).
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky Seminář lze hradit ze šablon MŠMT / čtenářská gramotnost.
Obsazenost 9 účastníků (min 8 / max 18)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Michaela Bařinková

Mgr. Petra Bednářová

Zuzana Bohdalová

Mgr. Lucie Čejková

Mgr. Veronika Maňáková

Bc. Eliška Nováková

Bc. Regina Rejžková

Mgr. Eliška Urbanová

Mgr. Iveta Varyšová

 BOZP, PO a obdobná školení BOZP - o elektrotechnické způsobilosti (vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.)
Kdy: 22. 04. 2020    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZVaS Tábor, Kmenského 2235

Čas 12:30 hod
Lektor Zdeněk Pikhart
Určeno pedagogickým pracovníkům a školníkům
Kategorie BOZP, PO a obdobná školení
Obsah Odborná způsobilost pracovníků v elektrotechnice a některé související předpisy. Požadované znalosti dle vyhlášky obsažené v právních předpisech a v řadě technických norem.
Rozsah 2 hodiny
Cena 350+ DPH,- Kč
Akreditace nepodléhá akreditaci MŠMT
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 7 účastníků (min 5 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Petr Burdych

Ladislav Fanta

Mgr. Martin Kotrba

Lenka Pálková

Mgr. Jitka Pavlů

Mgr. Jan Říha

Mgr. Pavla Schorná Matyášová

 IKAP - metodická setkávání Otevřené hodiny 1. stupně Mgr. Jitky Vodáčkové
Kdy: 23. 04. 2020 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 5    |    Kde: 2. ZŠ Jindřichův Hradec, Janderova 160

Čas sraz 9:40 před ZŠ - 13:00
Lektor Mgr. Jitka Vodáčková
Určeno absolventům 16 hodinového kurzu Tematický den na 1. st. ZŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Následné setkání účastníků metodického setkání Tematické dny na 1. stupni ZŠ. Výuka 2. ročníku 10:00 - 11:40, následná reflexe a sdílení příkladů dobré praxe.
Prosím o včasný příchod, po začátku hodiny nebude vstup do třídy možný.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace nepodléhá akreditaci MŠMT
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 5 účastníků (min 5 / max 5)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Iveta Havlová

Mgr. Miriam Chalániová

Mgr. Martina Nohavová

Mgr. Martina Rokůsková

Mgr. Alena Říhová

 IKAP - metodická setkávání Otevřené hodiny 1. stupně Mgr. Jitky Vodáčkové
Kdy: 29. 04. 2020 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 9    |    Kde: 2. ZŠ Jindřichův Hradec, Janderova 160

Čas sraz 10:45 před ZŠ - 14:00
Lektor Mgr. Jitka Vodáčková
Určeno absolventům 16 hodinového kurzu Tematický den na 1. st. ZŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Následné setkání účastníků metodického setkání Tematické dny na 1. stupni ZŠ. Výuka 2. ročníku 10:55 - 12:35, následná reflexe a sdílení příkladů dobré praxe.
Prosím o včasný příchod, po začátku hodiny nebude vstup do třídy možný.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace nepodléhá akreditaci MŠMT
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
Obsazenost 9 účastníků (min 5 / max 9)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jana Ištoková

Mgr. Pavla Havelková

Mgr. Miroslava Machová

Mgr. Dana Milerová

Mgr. Julie Pešková

Mgr. Jana Ranglová

Mgr. Tereza Švecová

Mgr. Iveta Toufarová

Mgr. Šárka Urbanová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Psaní v 1. třídě - Od čáry k psacímu písmu
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 06. 05. 2020 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 30    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod
Lektor PaedDr. Mühlhauserová Hana
Určeno Určeno pro 1. stupeň ZŠ, asistent pedagoga
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice psaní v 1. třídě a všemu, co s psaním souvisí.
Rozsah 8 hodin
Cena 910,- Kč
Akreditace 17049/2019-1-723
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Účastníci:
 • se seznámí s časově tematickým plánem psaní na celý školní rok
 • porozumí vzdělávacím cílům psaní dle RVP na 1. období, které rozpracujeme do dílčích cílů pro 1. ročník
 • si vyzkouší v praxi různé aktivity na uvolnění ruky
 • prodiskutují problémy počátečního výcviku psaní a budou hledat možnosti jejich řešení
 • prohloubí si znalost o správné posloupnosti GF prvků
 • vyzkouší si v praxi metodický postup při výuce grafomotoriky i při dalších etapách výuky psaní
 • získají informace o různých možnostech hodnocení a sebehodnocení psaní
 • prohlédnou si mnoho ukázek i nahrávek z výuky a předají si vlastní příklady dobré praxe
Obsazenost 30 účastníků (min 0 / max 30)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Markéta Beránková

Mgr. Sylva Bigasová

Mgr. Kateřina Bolková

Mgr. Lucie Čejková

Mgr. Martina Hanzalová

Mgr. Lukáš Hejný

Mgr. Michaela Kándlová

Mgr. Růžena Kolářová

Mgr. Jitka Krupová

Mgr. Monika Leitnerová

Mgr. Petra Lorencová

Mgr. Veronika Maňáková

Mgr. Petra Matoušková

Mgr. Marie Melounková

Mgr. Iveta Michalicová

Mgr. Jana Novotná

Mgr. Lenka Novotná

Marie Pavlíková

Mgr. Hana Pechartová

Mgr. Hana Potůčková

Mgr. Milena Soukupová

Mgr. Iveta Špačková

LUCIE ŠUTKOVÁ

Mgr. Tereza Švecová

Mgr. Kateřina Švehlová

Mgr. Tereza Vačkářová

Mgr. Michaela Vejšická

Mgr. Kateřina Volfová

Mgr. Zuzana Winterová

Mgr. Andrea Zíbarová

 Člověk a jeho svět Badatelské poznávání neživé přírody
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 18. 05. 2020    |    Obsazenost 19    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas Od 9:30 hod
Lektor PhDr. Tomáš Kudrna, PhDr. Václav Pumpr CSc.
Určeno Pedagogům MŠ, učitelům 1. st. ZŠ, pracovníkům v zájmovém vzděláváním, pedagogům volného času, vychovatelům ŠD a ŠK
Kategorie Člověk a jeho svět
Obsah Účastníci semináře získají poznatky a dovednosti, které jim následně umožní v jejich pedagogické praxi v rámci polytechnického vzdělávání uplatnit řadu jednoduchých a zajímavých pokusů, podporujících pozitivní vztah dětí a žáků k přírodovědným disciplínám jako nezbytný předpoklad pozdějšího zájmu o studium přírodovědných a technických oborů. (Vztah k přírodovědným a technickým oborům se významně formuje již v předškolním a mladším školním věku). Účastníci si osvojí správné postupy při přípravě a vedení pokusů včetně zásad bezpečnosti, aby bylo dosaženo správných a zamýšlených dějů a efektů.
Rozsah 8 hodin
Cena 1200,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Program se skládá z úvodní části, kde bude představen obsah semináře a všechny dostupné materiály na jeho podporu. Pozornost bude věnována vlastní technice provádění pokusů, vlastnostem používaných látek a pomůckám, potřebným k provádění pokusů. Zároveň bude demonstračně představeno cca 14 jednoduchých pokusů, jejichž provádění není nutno nacvičovat. Pokusy bude provádět jeden z lektorů a souběžně pod vedením druhého lektora jeden z účastníků.V další části semináře budou účastníci pracovat ve dvou skupinách a pod vedením lektorů se naučí technicky provádět cca 12 dalších zajímavých přírodovědných pokusů včetně inspirativních doporučení pro využití ve školním prostředí. Zdůrazněn bude motivační potenciál pokusů pro zvýšení zájmu dětí a žáků o přírodu a praktická vazba probíhajících dějů na běžný život.
Obsazenost 19 účastníků (min 12 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Kateřina Čurdová

Mgr. Kamila Doležalová

Bc. Kamila Gucko

Lenka Hlavicová

Milena Hütterová

Monika Jonášová

Mgr. Kateřina Martíšková

Marie Pacolová

Marie Petrová

Daniela Půbalová

Bc. Zdeňka Slabová

Kateřina Štolzová

Učitelka Základní škola a Gymnázium Vodňany

Učitelka Základní škola a Gymnázium Vodňany

Učitelka Základní škola a Gymnázium Vodňany

Učitelka Základní škola a Gymnázium Vodňany

Učitelka Základní škola a Gymnázium Vodňany

Učitelka Základní škola a Gymnázium Vodňany

Učitelka Základní škola a Gymnázium Vodňany

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Anglická gramatika snadno a efektivně
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 02. 06. 2020 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 21    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod.
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé 1. stupeň ZŠ, učitelé 2. stupeň ZŠ.
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Cílem semináře je seznámit účastníky s technikami, které umožňují procvičování základních gramatických jevů, poskytují přehledné a srozumitelné členění gramatických pravidel. Upevňování gramatických struktur poskytuje žákům jistotu projevu v cílovém jazyce a vytváří povědomí o zákonitostech anglické gramatiky, aniž na ni soustřeďuje výhradní pozornost. Učitelé se naučí připravovat hry a pracovní listy „na míru“ svým žákům, vyzkouší si důležitost provázání učiva (vycházení vstříc žákům s vizuálním, sluchovým i pohybovým učebním stylem) a způsoby, jak poskytovat vhodné činnosti pro všechny učební styly svých žáků. Ti se tak učí používat gramatická pravidla, aniž by se „učili gramatiku“, Jednou ze zásad kurzu je pochopení, jak tyto aktivity zpříjemnit, jak dosáhnout optimálních výsledků s příjemným pocitem z práce. Vstupní jazykovou úroveň účastníků min. B1
Rozsah 8 hodin
Cena 1190,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Přehled témat výuky a časová dotace:1. How to present new grammarPříklady prezentace, analýzy i syntézy, přístup „bottom up“2. Practising grammar structuresHry, které dětem pomáhají si procvičit naučené fráze a tak si zautomatizovat použití cizího jazyka v adekvátních situacích (running dictation, grammar bingo, running dominoes, magic circle, crazy dialogue, welcome to the jungle etc.)3. Grammar propsSeznámíme se s efektivními pomůckami, které dětem pomáhají pochopit a procvičit si jednotlivé gramatické jevy (turning wheels, folding strip, accordion minibook, grammar fan, crazy stairs etc.).4. Moving grammar – how to keep, organize and remember new things Aktivity jsou zaměřené na pohybové procvičování gramatických struktur vět a frází, které podporuje nejen zájem o práci, a také zapamatování díky pohybu, rytmu, a také zážitku dětí (Puff!, Ring, ring! Irregular disco, liar etc)5. Závěr, zhodnocení a shrnutí poznatkůÚčastníci budou mít možnost se podělit o vlastní dojmy, poznatky, zkušenosti na základě vlastní praxe.ŠABLONA MŠMT - CIZÍ JAZYKY
Obsazenost 21 účastníků (min 10 / max 0)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Zita Bicanová

Renáta Fuxová

Mgr. Jana Jannová

Mgr. Radka Juračková Šimůnková

Jana Klejnová

Mgr. František Kocman

Markéta Krajícová

Mgr. Lenka Kultová

Mgr. Petra Lorencová

Jaromíra Loumová

Mgr. Nikola Malá

Mgr. Veronika Maňáková

Tereza Moravcová

Mgr. Jana Pilečková

Mgr. Martina Podroužková

Ing. Blanka Pokorná

Mgr. Jana Rampasová

RNDr. Andrea Škeříková

Mgr. Kristýna Tejčková

Mgr. Ivana Temiaková

Mgr. Eliška Urbanová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Osobnostně sociální rozvoj zaměřený na efektivní komunikaci
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 24. 06. 2020 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 17    |    Kde: ZVaS Tábor

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Hana Jurásková
Určeno vyučujícím MŠ a ZŠ, ZUŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Pro pedagogické pracovníky školy je komunikace denní rutinou. Mluví s dětmi i s dospělými a čas od času se stane, že komunikace mezi vámi vázne, drhne nebo není úplně příjemná. Někdy musíte ukočírovat stížnosti, problémy či konflikty. Až vám z toho jde hlava kolem a ne vždy se cítíte dobře a pevní v kramflecích. Efektivní komunikace je účinným nástrojem, jak tato komunikační úskalí zvládat s jistotou a lehkostí.
Rozsah 8 hodin
Cena 1100,- Kč
Akreditace 27518/2019-2-956
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky  Seminář lze hradit ze šablon MŠMT / osobnostně sociální rozvoj.
Obsazenost 17 účastníků (min 9 / max 17)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Hana Bendová

Marie Dindová

Monika DVOŘÁKOVÁ

Lenka Hlavicová

Jana Janoušková

Věra Joglová

Bc. Jindřiška Kolářová

Alena Marešová

Mgr. Irena Miloschewitschová

Jana Mládková

Mgr. Daniela Mušinská

Mgr. Jana Němečková

Bc. Zdeňka Slabová

Milada Stehlíková

Kateřina Štolzová

Jaroslava Tichá

Bc. Karolína VODÁKOVÁ

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2020 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist