Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Inspirace Dějepis před školou
Kdy: 21. 02. 2018 ZRUŠENO    |    Obsazenost 0    |    Kde: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156

Čas 8.30 - 13.30
Lektor Mgr. Bohuslav Hora
Určeno Učitelé dějepisu na 2. st. či víceletých G, ale i SOŠ a SOU
Kategorie Inspirace
Obsah
 • ukážeme si na jednoduchém příkladu dějiny před školou; třeba tam u vás také stojí pomník. Naplánujeme si společně se žáky jednoduchý projekt, navrhneme si nástroje ke zpracování jednotlivých etap, třeba za pomoci ICT, rozdělíme si jednotlivé úkoly mezi sebe
 • najdeme si vhodné zdroje, společně je budeme třídit a vyhodnocovat. Připravíme si scénář a natočíme jednoduchý videoklip. Rozhodneme se, které z nich použijeme a sestříháme do krátkého filmu. Exportujeme do kanálu YouTube a umístíme odkaz na webové stránky školy.
 • naplánujeme si jednoduchou exkurzi za pomoci Google maps. Projedeme se na čerstvém vzduchu, vyfotíme potřebná místa, nafilmujeme krátké záběry a stříháme dokument o naší exkurzi. Sestříháme a znovu exportujeme, sdílíme.
 • vyhodnotíme, co jsme se naučili, posoudíme kvalitu výstupů, zhodnotíme použité nástroje a zdůvodníme smysluplné využití ICT - SAMR model.
Pokud máte svůj "chytrý telefon" či tablet, bude užitečné, pokud si vezmete tyto technologie s sebou. Bude pro vás přínosnější, pokud vše vyzkoušíte na vlastním zařízení. Není však nutné, budeme pro vás mít k zapůjčení tablety. 
Poznámka pod čarou: vše uvedené se máme společně naučit, není tak předem zapotřebí žádných specializovaných znalostí.Rozsah 6 hodin
Cena 650,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Poznámky Odkaz na místo konáníMgr. Bohuslav Hora studoval dějepis, český jazyk a literaturu. V současné době je zástupcem ředitelky na Základní škole Planá nad Lužnicí. Věnuje se smysluplnému zavádění moderních technologií do výuky, je lektorem s certifikátem Apple Professional Development Trainer.
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Doplňující didaktické studium cizího jazyka – německý jazyk
Školení na klíč pro sborovnu Kdy: 24. 02. 2018 - 02. 06. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: KCVJŠ Plzeň, sady 5. května 42 (z náměstí Republiky směr Pivovarské muzeum pod restaurací Na Parkáně), učebna č. 11, 2. patro

Čas 9.00-16.00
Lektor kolektiv externích lektorů KCVJŠ Plzeň
Určeno budoucím učitelům němčiny 2. stupně základních škol a všech typů středních škol s ukončeným magisterským vzděláním v oblasti pedagogických věd nebo jiným magisterským vzděláním doplněným vzděláním na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Doplňující didaktické studium německého jazyka podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří kvalifikaci učitele německého jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z německého jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 SERRJ a doplňujícím didaktickým studiem německého jazyka. Cílem tohoto doplňujícího didaktického studia je získat znalosti a dovednosti z didaktiky německého jazyka. Studium je zaměřeno na osvojení si vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, jak v receptivních, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech), tak v produktivních, tj. v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. Absolventi studia se seznámí také se základy managementu výuky německého jazyka a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků. Z obsahu studia: 1. Úvod do kurzu. Teoretické podklady moderní výuky. Plánování hodiny. 2. Učební styly žáků. Specifika výuky jednotlivých věkových skupin. 3. Výuka slovní zásoby s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 4. Výuka gramatiky s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 5. Výuka poslechu s porozuměním s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 6. Výuka mluvení s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 7. Výuka čtení s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 8. Výuka psaní s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. 9. Fonetika a výslovnost. 10. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Individuální přístup k žákům v heterogenní třídě. 11. Využití ICT ve výuce. 12. Evropské jazykové portfolio, využití s žáky ve výuce. 13. Projektová práce a mezinárodní projekty. Evaluace učebnic pro jednotlivé věkové skupiny žáků. 14. Testování a zkoušení. Hodnocení žáků. Motivace žáků mladšího školního věku a žáků starších. 15. Metoda CLIL – využití ve výuce ostatních předmětů s rozlišením pro věkové skupiny žáků ZŠ a SŠ. Studium bude ukončeno závěrečnou zkouškou před komisí, úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování studia.
Rozsah 60 hodin
Cena 6990,- Kč
Akreditace
Poznámky

Přihlášky _ KCVJŠ Plzeň, Mgr. Kateřina Caisová, caisova@kcvjs.cz, tel. 731 410 137

Termín: zahájení - sobota 24. února 2017, 9:00 – 16:00, rozvrh dalších výukových dnů bude účastníkům předán na první výuce, výuka bude probíhat vždy v sobotu od 9:00 do 16:00 hod.

Obsazenost buďte první účastník (min 15 / max 25)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Předškolní vzdělávání Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči - primární logopedická prevence (asistent logopeda)
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 26. 02. 2018 - 25. 06. 2018    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 13.30
Lektor PhDr. Mgr. Veronika Malechová, Mgr. Martina Šípová
Určeno učitelům v MŠ a na 1.st. ZŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Absolvent - porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů - získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu - získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat - získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální - bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku - získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace - bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti - bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními - bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.Rozsah 60 hodin
Cena 6000,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Poznámky další termíny: od 8:30 - do 12:45 19.3.2018 16.4.2018 30.4.2018 28.5.2018od 13:30 - do 17:45 26.2.2018 20.3.2018 17.4.2018 15.5.2018  
Obsazenost 9 účastníků (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Adéla Drtinová

Ing. Jindra Hořejší

Eva Hovorková

Jindřiška Javorská

Věra Jehlíková

Mája Pojerová

Květa Svobodová

Pavlína Vlásková

Hana Zabloudilová

 Inspirace Třídnické hodiny skrze etickou výchovu
Kdy: 27. 02. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8.30 - 13.30
Lektor PhDr. Rozum František
Určeno Vyučující 1. i 2. st. ZŠ, vychovatelé ŠD
Kategorie Inspirace
Obsah Účastníci zjistí, jak využívat potenciál témat etické výchovy nejen jako samostatného předmětu, ale seznámí se i s možnostmi integrace témat do stávajících předmětů. Cíl etické výchovy "prosociální chování" je zcela využitelný jako náplň setkávání třídních kolektivů. Vedle obsahu etické výchovy je nezbytné porozumění výchovnému stylu učitele i specifické metodice „postojových témat“. Absolventi získají tipy na vzdělávací materiály, sborníky aktivit, zpracovanou kompletní lekci i příručku "Začínáme s etickou výchovou".

Rozsah 6 hodin
Cena 590,- Kč
Akreditace MŠMT
Poznámky PhDr. František Rozum má mnohaletou zkušenost s výukou etické výchovy. Považuje ji za prostředek navázání pevného vztahu mezi učitelem a jeho žáky, prostor pro sdílení radosti, úspěchů, ale i řešení mezilidských konfliktů či jiných problémů, které školní život občas přivane.
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Eva Vopátková

 BOZP, PO a obdobná školení Požární ochrana ve školství - vedoucí pracovník
Kdy: 27. 02. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00
Lektor Radka Dvořáková
Určeno vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Kategorie BOZP, PO a obdobná školení
Obsah
 • Informace dle § 25 odst. 1 vyhl. č. 246/2001 Sb
 • Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru
 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáruRozsah 4 hodiny
Cena 450+DPH,- Kč
Akreditace není akreditováno
Poznámky

Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 BOZP, PO a obdobná školení Požární ochrana ve školství - požární hlídka
Kdy: 27. 02. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9.00
Lektor Radka Dvořáková
Určeno požárním hlídkám
Kategorie BOZP, PO a obdobná školení
Obsah Informace dle § 25 odst. 1 vyhl. č. 246/2001 Sb. Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru Vzdělávání zaměstnanců Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru
Rozsah 4 hodiny
Cena 450+DPH,- Kč
Akreditace není akreditováno
Poznámky

Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 BOZP, PO a obdobná školení Požární ochrana ve školství-požární preventista
Kdy: 27. 02. 2018    |    Obsazenost 3    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9.00
Lektor Radka Dvořáková
Určeno požárním preventistům
Kategorie BOZP, PO a obdobná školení
Obsah Informace dle § 25 odst. 1 vyhl. č. 246/2001 Sb. Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru Vzdělávání zaměstnanců Praktická ukázka použití věcných prostředků PO a způsob ohlášení požáru

Rozsah 4 hodiny
Cena 450+DPH,- Kč
Akreditace není akreditováno
Poznámky

Obsazenost 3 účastníci (min 10 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jiří Beneš

Walter Flandera

Michal Pacalaj

 Předškolní vzdělávání Kurz podpory přirozeného rozvoje řeči - primární logopedická prevence (asistent logopeda)
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 28. 02. 2018 - 20. 06. 2018    |    Obsazenost 12    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 14:00 - 17:00
Lektor PaedDr. Bc. Marie Kubešová
Určeno učitelům v MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Absolvent - porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence - získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů - získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu - získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat - získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální - bude připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku - získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace - bude se orientovat v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti - bude schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními - bude schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
Rozsah 60 hodin
Cena 6000,- Kč
Akreditace 32691/2016-1-1032
Poznámky
Obsazenost 12 účastníků (min 10 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Dis. Šárka Dibďáková

Šárka Havlíková

Mgr. Šárka Hrádková

Mgr. Veronika Machýčková

Bc. Kristýna Mikešová

Mgr. Radomíra Stoličková

Šárka Šindelářová

Lucie Šutková

Kristýna Tylová

Marie Vejdová

Renata Vránková

DiS. Ludmila Ziffreinová

 Inspirace Jak nedělat z vědy vědu aneb Den pokusů pro 1. i 2. stupeň
Kdy: 28. 02. 2018    |    Obsazenost 6    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8.30 - 11.45
Lektor Mgr. Lucie Hronová
Určeno Vyučující 1. st ZŚ a učitelé přírodopisu či chemie na 2. st. ZŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Tento seminář nabízí jeho účastníkům 2 rozměry. Za prvé získají pro své žáky námět, jak zatraktivnit své hodiny přírodních věd (ať už přírodopisu, chemie, přírodovědy, prvouky aj.) aktivním zapojením žáků 2. stupně do výuky žáčků 1. stupně metodou společného praktického zkoumání přírody. Cílem je, aby děti z obou stupňů okusily, že i často obávané předměty dokážou být zábavné a poskytují zajímavá témata. Druhým rozměrem je posílení a upevnění mezitřídních vztahů věkově vzdálených dětí a tím pozitivní působení na celkové příznivé klima školy. Absolventi získají kompletně zpracovaný „manuál“ dvouhodinového projektu „Den pokusů na 1. stupni“.


Rozsah 4 hodiny
Cena 490,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Poznámky Mgr. Lucie Hronová učí 15 let na základní škole předměty přírodopis a chemii. Snaží se hledat cesty, jak udělat tyto předměty pro děti atraktivními; cesta přes vzájemné učení praktických věcí se jí osvědčuje.
Obsazenost 6 účastníků (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Zuzana Beranová

Mgr. Radka Burianová

Mgr. Václava Kapitánová

Mgr. Jitka Konečná

Mgr. Kateřina Rušínová

Mgr. Štěpánka Štruplová

 Inspirace Bruncvík a lev - praktická ukázka spolupráce žáků 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti
Kdy: 01. 03. 2018    |    Obsazenost 5    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9.00 - 12:15
Lektor Mgr. Radka Běhalová
Určeno Vyučující 1.st, učitelé ČJ 2. st. a víceletých gymnázií, vychovatelé školní družiny
Kategorie Inspirace
Obsah Účastníci semináře se stručně seznámí s typy realizace vrstevnické spolupráce žáků při rozvoji čtenářské gramotnosti. Sami si projdou konkrétní výukovou lekcí, odnesou si materiály k realizaci takové lekce. Získají tipy na další příklady vrstevnické spolupráce využitelné v praxi. Výstup ze semináře je přenositelný i na vrstevnickou spolupráci mezi žáky 2. stupně a gymnázia.Rozsah 4 hodiny
Cena 490,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Poznámky Mgr. Radka Běhalová; od září 2003 působí jako vyučující českého a latinského jazyka na Gymnáziu V. Nováka v Jindřichově Hradci. Nabízená ukázková lekce vznikla ve snaze hledat a využívat rozmanité formy a metody vzdělávání motivující vztah dětí k četbě, předmětu, k literatuře. 
Obsazenost 5 účastníků (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Marcela Bauerová

Mgr. Romana Fabešová

Mgr Hana Hemerková

Mgr. Dana Valášková

Blanka Voštová

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Sympozium BIG ATCZ5 „Nechceme ignorovat žádný jazyk “Vypátrat zdroje – rozvinout potenciály
Kdy: 02. 03. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: Wien

Čas 5:45 odjezd Č. Budějovice
Lektor
Určeno MŠ, ZŠ
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah 09.30 Přivítání zástupcem Komory pracujících v roli hostitele 09.40 Krátká prohlášení vídeňských projektových partnerů Mgr. Heinrich Himmer (předseda Městské školské rady) Christian Morawek (jednatel organizace Wiener Kinderfreunde) 09.50 Hodnocení projektu – městský radní pro vzdělávací oblast Mgr. Jürgen Czernohorszky 10.00 Vícejazyčnost v politickém kontextu, prof. Dr. Hans Jürgen Krumm 10.15 Prezentace prvních projektových výsledků, Dr. Karin Steiner 10.30 Prof. Dr. Georg Gombos „ Vícejazyčnost jako zdroj: podpora od raného dětství vede k trvalému osvojení.“ 11.20 Přestávka na kávu 11.50 Dr. Bedia Akbaşs „Vypátrat zdroje – rozvinout potenciály“: - Kulturní různorodost v týmu –uznání, ale i pocit odlišnosti “ 12.30 Prof. Dr. Ingelore Oomen-Welke „Vícejazyčnost ve výuce němčiny: „co“ a „jak" a jazykové srovnání jako učební strategie.“ 13.10 Přestávka na oběd 14.30 Odpolední workshop 16.00 Rozloučení a možnost výměny kontaktů 17.00 Konec akce
Rozsah  hodina
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky WS8: Jazykové ateliéry, příspěvek k soužití v míru - lektor: řed.dipl.ped. Doris Berki-Uhlir - jazyky: slovenština, čeština, němčinaWS4: Více jazyků a napříč jazyky v mateřské škole - co se u nás změnilo? - Lektor: Mgr. Andrea Köhler, Anna Stertischnik - jazyky: slovenština, němčina
Obsazenost buďte první účastník (min 0 / max 11)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Inspirace Kettlebell = metodika silového tréninku
Kdy: 06. 03. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 9    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8.30 - 11.45
Lektor Vlastimil Vácha, DiS.
Určeno Učitelé tělocviku na 2. st. ZŠ, SŠ
Kategorie Inspirace
Obsah Síla je dovednost. Pro její formování není potřeba nákladných fitness center. Nabízíme old school alternativu - ověřený systém funkčního tréninku, komplexní silové a kondiční cvičení. Obecnými principy tréninku školy Kb5 je bezpečnost, jednoduchost, pohyb, všestrannost, ale i přenos = ve skutečnosti jde o školu osobního rozvoje. V teoretické části probereme mýty o silovém tréninku, základní přípravu: resety - vlastní váha - kettlebell; silové vs. výbušné cviky; teorii 4 kvadrantů a obecnou fyzickou přípravu. V praktické části se zaměříme na základní cviky: resety = program založený na základních pohybových vzorech člověka, dýchání, mobilita, flexibilita a pohyb, "odžidlení", posílení úchopu, srovnání asymetrií a dysbalancí, posílení "jádra" / břicha, posílení posteriorního řetězce; vlastní váha = dokonalé zvládnutí techniky; pohyby jsou důležitější než svaly; KB5 = příruční tělocvična; program základní úrovně KB1: horní tlak (klik); horní tah (výdrž ve visu); spodní tlak (pohárový dřep s kettlebell); spodní tah (kettlebell swing); "pátý element" (kettlebell get-up). Sportovní oblečení s sebou (boty nejsou nutné).
Rozsah 4 hodiny
Cena 480,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Poznámky Vlastimil Vácha, DiS. k silovému a kondičnímu tréninku s kettlebell se poprvé dostal před 6 lety, kdy se intenzivně zabýval cvičením jihočínského bojového umění. Postupem času se stal z nadšeného žáka stále tak nadšený instruktor KB5 Gymu Tábor. Tím se mu splnil sen, že má „práci“, která ho baví a ve které nachází smysl; je radost pomáhat lidem k větší síle a lepšímu zdraví.
Obsazenost 9 účastníků (min 5 / max 9)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Markéta Aubrechtová

Karel Červenka

Mgr. Lenka Dvořáková

Marie Kaňková

Mgr. et Mgr. Kateřina Kodýdková

Mgr. Marcela Neumannová

Mgr Hanuš Petráň

Mgr. Jan Proll

David Zelenka

 Inspirace Tematické dny na 1. stupni ZŠ – Jak propojit jednotlivé vzdělávací obsahy
Kdy: 07. 03. 2018    |    Obsazenost 6    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 9.00 - 12.15
Lektor Mgr. Jitka Vodáčková
Určeno Vyučující 1. st. ZŠ a vychovatelé ŠD
Kategorie Inspirace
Obsah Účastníci poznají rozdíly mezi tematickým dnem a projektem. Nahlédnou do způsobu plánování a přípravy tematického dnu. Seznámí se s tím, jakým způsobem je možné integrovat, smysluplně propojit různé vzdělávací obsahy (předměty). Prakticky si vyzkouší přípravu tematického dnu a získají materiály se zpracovanými tématy.


Rozsah 4 hodiny
Cena 480,- Kč
Akreditace 29046/2017-1-1228
Poznámky Mgr. Jitka Vodáčková učí 14 let na 1. stupni ZŠ, má zkušenosti i s malotřídní školou. S tematickými dny pracuje již několik let, tento způsob realizace výuky umožňuje propojení jednotlivých vzdělávacích oblastí. Smysl takové práce spatřuje především v tom, že děti mohou získat ucelený obraz o daném tématu z mnoha úhlů pohledu.
Obsazenost 6 účastníků (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Gabriela Pechková

Jaroslava Salabová

Mgr. Gabriela Štrosserová

Mgr. Michaela Švejdová

Mgr Lenka Vaňkova

Mgr. Petra Waldová

 Projekty (ZDARMA) Jaro jutou oděné (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
Kdy: 08. 03. 2018    |    Obsazenost 8    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 13 - 16:30
Lektor Karla Hátleová
Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Náplní semináře bude výroba velkého jutového věnce a jutových ptáčků k dekoraci. Díky tvorbě věnce se účastníci naučí vytvořit speciální kostru z drátů pro vplétání juty. Hotový věnec si přizdobí dle vlastního vkusu. Při výrobě ptáčků pak načerpají inspiraci pro tvorbu s dětmi.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace
Poznámky S sebou si účastníci donesou: nůžky, skořápky na zdobení a mohou i nějaké stužky (ale nemusí).

Ostatní materiál (dráty, juta, zdobení, pírka, kartony, lepidla, provázky, korálky...) a pomůcky zajistí lektorka.

 
Obsazenost 8 účastníků (min 10 / max 12)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Romana Bestrejková

Petra Bláhová

Martina Davidová

Jana Hlávková

Mgr. Petra Lefanová

Růžena Málková

Mgr. Eva Seberová

Lenka Urbanová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Kurz ADHD ve třídě, školní družině
Kdy: 12. 03. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 18    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 9:00 - 17:00
Lektor Jaroslava Budíková
Určeno všem zájemcům
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Cílem semináře je účastníkům objasnit: 
 • ADHD příčiny, projevy
 • metody práce s jinakostí v prostředí ZŠ, ŠD 
 • metody a formy práce se třídou, individuální práce s dítětem s ADHD, komunikace s rodiči, ADD, spolupráce s odbornými pracovišti, možnosti psychohygieny pro pedagogy žáků s ADHD 
 • Účastníci získají: 
 • znalost projevů a příčin ADHD, orientaci v současných klasifikačních přístupech z pohledu ADHD 
 • metody pro individuální práci s ADHD, příklady řešení konfliktních situací 
 • metody pro práci se třídou 
 • možnosti spolupráce s rodiči 
 • relaxační metody a orientaci v dostupných nástrojích psychohygieny • Rozsah 10 hodin
  Cena zdarma,- Kč
  Akreditace
  Poznámky
  Obsazenost 18 účastníků (min 15 / max 19)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Jana Beladová

  Petra Dohnalová

  Jana Dugova

  Magdalena Jordáková

  Mgr Irena Krchova

  Martina Kubešová

  Kateřina Mikešová

  Bc. Vendula Moravová

  Svatava Pistupková

  Hana Rybníčková

  Bc. Marcela Slabá

  Lada Steinerová

  Hana Šimečková

  Mgr. Tereza Šindelářová

  MgA Daniela Šůnová

  Martina Uhlířová

  Petra Vzatková

  DiS Marcela Zadražilová

   Projekty (ZDARMA) Metoda GRUNNLAGET
  Kdy: 19. 03. 2018 - 20. 03. 2018    |    Obsazenost 13    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

  Čas 10:00
  Lektor Karolína Ranglová
  Určeno pro pedagogy MŠ, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
  Kategorie Projekty (ZDARMA)
  Obsah

  Cílem kurzu je seznámit účastníky s principy konceptuálního (pojmového) učení a s norskou metodologií Grunnlaget. Tato metoda unikátním způsobem vyrovnává znevýhodnění při individuální práci i práci se skupinou v předškolní přípravě, stejně jako u dětí mladšího školního věku. V rámci kurzu se učitelé dozvědí, jak mohou pomoci dětem se „naučit učit se“: jak pracovat s pojmovými kategoriemi jako je tvar, poloha a velikost, jak efektivně využít dlouhodobou paměť v procesu učení a jak tyto znalosti uvést v praxi. Seminář vede jediná certifikovaná lektorka pro tuto metodologii v ČR.

  Rozsah 16 hodin
  Cena 0,- Kč
  Akreditace
  Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
  Obsazenost 13 účastníků (min 13 / max 13)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Petra Auředníková

  Miroslava Bendová

  Jitka Bínová

  Martina Dobosiová

  Martina Hasmanová

  Mgr. Lenka Havránková

  Bc Eva Kuklová

  Mgr. Eva Macková

  Mgr. Lenka Pípalová

  Zuzana Poláková

  Hana Šefránková

  Jitka Štědrá

  Bc. Jana Veselá

   Inspirace Příprava dvoudenního adaptačního pobytu pro jednu třídu aneb Zvládnete to sami
  Kdy: 20. 03. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 9.00 - 12.15
  Lektor Mgr. Dagmar Dušková
  Určeno Vyučující 1. i 2. st. ZŠ, výchovní poradci, metodici prevence, vychovatelé ŠD
  Kategorie Inspirace
  Obsah U adaptačních pobytů jde o plnění spíše výchovných než vzdělávacích cílů. Hlavní náplní je dát dětem prostor pro možnost vzájemné interakce mimo školní vyučování. Učí se komunikovat spolu a naslouchat si navzájem; pomoci jeden druhému; dozvědět se o sobě něco navíc; přiznat si své silné, ale i slabé stránky; spolupracovat jako skupina; prožívat společně; respektovat se navzájem; ocenit druhého a umět ocenění zformulovat. Opakovaně vyzkoušený dvoudenní pobyt pro děti šestého ročníku – pomoc ke sžívání kolektivu s novými přespolními žáky. Už jsme vychytali mnohé mouchy za vás!


  Rozsah 4 hodiny
  Cena 480,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Mgr. Dagmar Dušková; říká o sobě, že je obyčejná učitelka, které i po 20 letech zůstává chuť vymýšlet pro ty rošťáky něco navíc a dodnes si myslí, že si nezvolila práci špatně
  Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

   Inspirace Dramatická výchova - inspiromat školního představení
  Kdy: 21. 03. 2018    |    Obsazenost 8    |    Kde: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156

  Čas 8.30 - 11.45
  Lektor Mgr. Ivana Neumannová
  Určeno Učitelé MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelé ŠD, vedoucí zájmových kroužků
  Kategorie Inspirace
  Obsah Účastník semináře aktivně projde procesem přípravy konkrétního školního představení metodami dramatické výchovy s důrazem na podporu plné aktivity dětí, jejich tvořivosti a spoluúčasti. Odnese si zpracovanou lekci, sborník dílčích aktivit.


  Rozsah 4 hodiny
  Cena 480,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Mgr. Ivana Neumannová - kromě zkušeností učitelky na 1. stupni základní školy,  ředitelky málotřídní školy a školní inspektorky je dlouholetou vedoucí dětských dramatických kroužků, porotkyní přehlídek dětské recitace a dětské scény.
  Obsazenost 8 účastníků (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Bc. Ilona Brusová

  Mgr. Hana Budíková

  Mgr. Eva Krafková

  Dagmar Pavlů

  Yvetta Syrovátková

  BC. LIBUŠE ŠIMONOVÁ

  Mgr. Helena Šimurdová

  Mgr. Jana Župková

   Inspirace Polytechnické vzdělávání - experimenty s polytechnickými pomůckami
  Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 22. 03. 2018    |    Obsazenost 6    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

  Čas 8:00 - 15:15
  Lektor Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.
  Určeno učitelé SŠ a ZŠ 2. stupně / zaměřeno na fyziku
  Kategorie Inspirace
  Obsah Absolvent kurzu pojmenuje motivační prvky ve výuce přírodních věd; zaměřeno na fyziku - motivační experimenty z aerostatiky. Na základě posledních výzkumů analyzuje vlastní hodinu a zařazuje motivační prvky. Do výuky je schopen aplikovat konstruktivistické přístupy výuky badatelsky orientované výuky. Vyzkoušené experimenty prováděné s polytechnickými pomůckami dokáže zopakovat, interpretovat v rámci didaktických zásad. Ve výuce vhodně kombinuje a modifikuje experimenty z vybrané oblasti, podle potřeby navrhuje nové experimenty. Seminář bude laděn převážně prakticky.

  Rozsah 8 hodin
  Cena 1500,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky
  Obsazenost 6 účastníků (min 4 / max 10)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Lucie Doubková

  Ing Radka Hodková

  Ing. Martin Hřebejk

  Mgr. Jan Macháček

  Ing. Hynek Másílko

  Ing. Bohumil Šareš

   1. stupeň ZŠ, školní družiny Kurz ADHD ve třídě, školní družině
  Kdy: 26. 03. 2018    |    Obsazenost 16    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 9:00 - 17:00
  Lektor Jaroslava Budíková
  Určeno všem zájemcům
  Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
  Obsah Cílem semináře je účastníkům objasnit: 
 • ADHD příčiny, projevy
 • metody práce s jinakostí v prostředí ZŠ, ŠD 
 • metody a formy práce se třídou, individuální práce s dítětem s ADHD, komunikace s rodiči, ADD, spolupráce s odbornými pracovišti, možnosti psychohygieny pro pedagogy žáků s ADHD 
 • Účastníci získají: 
 • znalost projevů a příčin ADHD, orientaci v současných klasifikačních přístupech z pohledu ADHD 
 • metody pro individuální práci s ADHD, příklady řešení konfliktních situací 
 • metody pro práci se třídou 
 • možnosti spolupráce s rodiči 
 • relaxační metody a orientaci v dostupných nástrojích psychohygieny


 • Rozsah 10 hodin
  Cena zdarma,- Kč
  Akreditace
  Poznámky
  Obsazenost 16 účastníků (min 15 / max 19)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Kateřina Čurdová

  Bc. Nela Fenigbauerová

  Mgr Kristýna Filipová

  Michala Klímová

  Bc. Zuzana Kolářová

  Petra Komžáková

  Marta Krausová

  Ivana Krpatová

  Bc. Jaroslava Malá

  Mgr. Petra Martíšková

  Bc Romana Matoušková

  Zuzana Poláková

  Mgr. Jana Průšová

  Marie Špulková

  Jitka Štědrá

  Mgr Lenka Vaňková

   Inspirace Inspirace pro témata výchovy ke zdraví
  Kdy: 05. 04. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

  Čas 9.00 - 12.15
  Lektor Mgr. Lenka Hromadová
  Určeno Učitelé tělocviku a VKZ na 2. st. ZŠ
  Kategorie Inspirace
  Obsah Lektorka vyjde z vlastní praxe a představí možnosti realizace Výchovy ke zdraví - využití jednotlivých témat v samostatném předmětu či forma integrace do stávajících předmětů. Součástí semináře je prožitková ukázková lekce. Účastníci obdrží i sadu pracovních listů využitelných v hodinách a doporučení na další metodické zdroje.
  Rozsah 4 hodiny
  Cena 480,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Mgr. Lenka Hromadová vystudovala matematiku a tělesnou výchovu, nyní výchovná poradkyně a učitelka s desetiletou praxí. Snaha udržet si zdraví v souladu se zdravým životním stylem a prohlubovat znalosti o první pomoci je nedílnou součástí jejího života.
  Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

   Inspirace Písmo Comenia Script® v praxi
  Kdy: 09. 04. 2018    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 8.30 - 13.30
  Lektor Mgr. Lenka Korčáková
  Určeno Vyučující 1. st. ZŠ, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga, učitelé MŠ, vychovatelé ŠD
  Kategorie Inspirace
  Obsah Odborným garantem kurzu je MgA. Radana Lencová, držitelka autorských práv Comenia Script®. V krátké teoretické části připomeneme historii školní psací latinky, zmíníme se o psaní současných školáků (problematika, tendence) a projdeme charakteristiku a principy písma Comenia Script®. Praktická část je zaměřena na vlastní nácvik písma a pokyny jak korigovat písmo dětí; seznámení s didaktickým systémem Comenia Script® a obrázkovou abecedou Comenia Pictures. K nácviku písma ve školní výuce jsou připraveny písanky a sešity pro 1. třídu (v metodě analyticko-syntetické nebo genetické), písanky pro 2. a 3. třídu a mnoho dalších didaktických materiálů. Seznámíme se i s výukovým programem psaní pro školní interaktivní tabule. S odstupem tří týdnů bude účastníkům zaslán kontrolní test definovaný MgA. Lencovou, Ph.D., jehož dobrovolným absolvováním účastník získá certifikát opravňující vyučovat písmo Comenia Script®. 

  Rozsah 6+2 hodin
  Cena 950,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky V ceně kurzu je zahrnuta písanka a sešit pro 1. třídu, následné testování a certifikace v rozsahu 2 hodin. 
  Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 20)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Martina Drábková

  Mgr. Petra Lembergerová

  Mgr. Marie Petříková

  Mgr Tereza Vojtíšková

   Projekty (ZDARMA) S pohádkou to dokážu...
  Kdy: 10. 04. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 9:00 - 15:00
  Lektor Mgr. Sylvie Doláková
  Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
  Kategorie Projekty (ZDARMA)
  Obsah V kurzu se učitelé se seznámí s projektovými aktivitami, motivovanými pohádkou, za maximálního využití metody CLIL. Základní text a obsah pohádky se prolíná do všech výukových oblastí, mimo jiné také do výuky jazyka. Účastníci si vyzkouší jak jednotlivé aktivity navazují, jak stimulují rozvoj znalosti dětí o tématu ze všech stran, jak lze využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků jako je práce s textem, slovní zásobou, plynulé vyjadřování, aktivizování přírodovědných znalostí, budování znalostí v matematice a logice při jednoduchých manipulačních činnostech apod. Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4-5 třídu ZŠ.
  Rozsah 6 hodin
  Cena 0,- Kč
  Akreditace
  Poznámky
  Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

   Inspirace Kettlebell = metodika silového tréninku
  Kdy: 10. 04. 2018    |    Obsazenost 4    |    Kde: Hotel MAS, Sezimovo Ústí

  Čas 8.30 - 11.45
  Lektor Vlastimil Vácha, DiS.
  Určeno Učitelé tělocviku na 2. st. ZŠ, SŠ
  Kategorie Inspirace
  Obsah Síla je dovednost. Pro její formování není potřeba nákladných fitness center. Nabízíme old school alternativu - ověřený systém funkčního tréninku, komplexní silové a kondiční cvičení. Obecnými principy tréninku školy Kb5 je bezpečnost, jednoduchost, pohyb, všestrannost, ale i přenos = ve skutečnosti jde o školu osobního rozvoje. V teoretické části probereme mýty o silovém tréninku, základní přípravu: resety - vlastní váha - kettlebell; silové vs. výbušné cviky; teorii 4 kvadrantů a obecnou fyzickou přípravu. V praktické části se zaměříme na základní cviky: resety = program založený na základních pohybových vzorech člověka, dýchání, mobilita, flexibilita a pohyb, "odžidlení", posílení úchopu, srovnání asymetrií a dysbalancí, posílení "jádra" / břicha, posílení posteriorního řetězce; vlastní váha = dokonalé zvládnutí techniky; pohyby jsou důležitější než svaly; KB5 = příruční tělocvična; program základní úrovně KB1: horní tlak (klik); horní tah (výdrž ve visu); spodní tlak (pohárový dřep s kettlebell); spodní tah (kettlebell swing); "pátý element" (kettlebell get-up). Sportovní oblečení s sebou (boty nejsou nutné).  Rozsah 4 hodiny
  Cena 480,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Odkaz na místo konání - Hotel MAS Sezimovo Ústí, tělocvična 2. patro. Vlastimil Vácha, DiS. k silovému a kondičnímu tréninku s kettlebell se poprvé dostal před 6 lety, kdy se intenzivně zabýval cvičením jihočínského bojového umění. Postupem času se stal z nadšeného žáka stále tak nadšený instruktor KB5 Gymu Tábor. Tím se mu splnil sen, že má „práci“, která ho baví a ve které nachází smysl; je radost pomáhat lidem k větší síle a lepšímu zdraví.
  Obsazenost 4 účastníci (min 5 / max 9)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr Václav Hegenbart

  Mgr. Dagmar Holotová

  Tatiana Kučerova

  Mgr. Jana Skřivánková

   Inspirace STISK, TISK, OTISK, POTISK
  Kdy: 12. 04. 2018    |    Obsazenost 2    |    Kde: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156

  Čas 8.30 - 12.45
  Lektor MgA. Eva Volfová
  Určeno Učitelé MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelé ŠD, vedoucí zájmových kroužků
  Kategorie Inspirace
  Obsah Seminář vás seznámí s výtvarnou řadou STISK, TISK, OTISK, POTISK realizovanou se žáky základní školy. Analýza učebních úloh otevře možnosti poznávání výtvarného jazyka grafickými technikami, prakticky si osvojíte práci s technikami vycházejícími z tisku z výšky. Seminář se také zabývá otázkou, co žákovi výtvarné činnosti přinášejí. Účastníci obdrží inspirační materiál, který může sloužit jako podklad pro další výtvarné řady ve výtvarné výchově.
  Rozsah 5 hodin
  Cena 600,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Odkaz na místo konání. MgA. Eva Volfová je výtvarnice, ilustrátorka a učitelka výtvarné výchovy. Ve výtvarné práci s dětmi s oblibou přenáší současné umělecké postupy a technologie do běžného života základní školy. Zaměřuje se na moderní pojetí výtvarné výchovy a integraci současné vizuální kultury do výuky.
  Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Olga Makovcová

  Dagmar Pavlů

   Projekty (ZDARMA) Efektivní komunikace a praktická asertivita
  Kdy: 13. 04. 2018 - 14. 04. 2018    |    Obsazenost 20    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

  Čas 10:00
  Lektor Mgr. Blaženka Mačáková
  Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
  Kategorie Projekty (ZDARMA)
  Obsah Nácvik praktického zvládání konfliktních situací a kontrola emocí


  Rozsah 16 hodin
  Cena 0,- Kč
  Akreditace
  Poznámky Pro školy, zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
  Obsazenost 20 účastníků (min 15 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Pavlína Bednářová

  Miroslava Bendová

  Mgr. Kateřina Burgstallerová

  Bc. Jitka Čápová

  Martina Dobosiová

  Mgr. Iva Eybertová

  Mgr. Kateřina Fialová

  Bc Jana Ficková

  Mgr. Klára Foitová

  Mgr. Petra Chovancová

  Halka Jánová

  Mgr. Lenka Jindová

  Bc. Eva Kuklová

  Mgr. Renata Nováková

  Mgr. Eva Pužíková

  Mgr. Andrea Sudová

  Mgr. Tereza Šindelářová

  Mgr. Hana Váchová

  Bc. Jana Veselá

  Mgr. Tereza Vojtíšková

   1. stupeň ZŠ, školní družiny Mini dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů (Přeshraniční vzdělávací nabídka projektu BIG ATCZ5)
  Kdy: 16. 04. 2018    |    Obsazenost 3    |    Kde: Jindřichův Hradec - adresa bude doplněna

  Čas 9:30 - 15:00
  Lektor PhDr. Tomáš Kudrna, PhDr. Václav Pumpr CSc.
  Určeno pedagogům posledních ročníků MŠ, přípravných tříd, pedagogům 1. stupně ZŠ, vedoucím kroužků dětí (především 5 – 8 let)
  Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
  Obsah Účastníci semináře budou vybaveni takovými dovednostmi a poznatky, které jim umožní vytvářet prostřednictvím pokusů a souvisejících rozprav s dětmi jejich pozitivní vztah k přírodovědným disciplínám. Bude se tak podporovat větší zájem o studium přírodovědných a technických oborů. Dalšími cíli této vzdělávací akce jsou prostřednictvím pokusů a tvořivé práce vyučujících podpořit u dětí nácvik a rozvíjení: - schopností cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a konce, - prvotního vyvozování závěrů, - propojování elementárních poznatků z pokusů se zkušenostmi z běžného života - jemné motoriky, - řečových dovedností, - schopnosti graficky vyjádřit začátek a konec pozorovaného děje, - akceleraci jejich vlastního zájmu prostřednictvím napodobení kamarádů, - učení se spolupráci, pozornosti, - učení se základním prvkům bezpečné práce, - prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých. Seminář vychází z cílů RVP PV Demonstračně bude předvedeno cca 8 jednoduchých pokusů. Obsahem práce bude nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami).
  Rozsah 6 hodin
  Cena 0,- Kč
  Akreditace
  Poznámky
  Obsazenost 3 účastníci (min 10 / max 20)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Stanislava Jírovcová

  Romana KINCLOVÁ

  Bc Yvona Soukupová

   Inspirace Dyslexie – doporučené postupy pro speciální vzdělávací potřeby
  Kdy: 16. 04. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 15    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 8.30 - 13.30
  Lektor Mgr. Petra Vávrů
  Určeno Učitelé 1. i 2. st. ZŠ, SŠ, asistenti pedagoga
  Kategorie Inspirace
  Obsah Teoretické uvedení do problematiky SPU: vymezení, etiologie, projevy, diagnostika, základní přehled nápravných postupů. Konkrétní nápravné postupy = příprava na čtení – rozvoj percepčních funkcí: sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorová orientace, intermodalita, serialita; osvojování písmen; rozlišování tvarově podobných písmen; spojování hlásek/písmen do slabik a slov; čtení souvislého textu; čtení s porozuměním; ukázka metodických materiálů.

  Rozsah 6 hodin
  Cena 620,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Mgr. Petra Vávrů vystudovala speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci a psychologii na FF UK v Praze. V oblasti školního poradenství se pohybuje od roku 2003. Zabývá se jak diagnostikou, tak nápravou specifických poruch učení, narušené komunikační schopnosti a dalších potíží, které dětem znesnadňují vzdělávání.
  Obsazenost 15 účastníků (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Markéta Beránková

  Veronika Caisová

  Šárka Čížková

  Zuzana Kocourková

  Alena Kratochvílová

  Mgr. Lenka Kultová

  Lenka Lejčarová

  Mgr. Dagmar Lošková

  Mgr Lenka Macháčková

  Mgr. Zuzana Malinská

  Mgr. Gabriela Růžičková

  Jana Staňková

  Ing. Andrea Šanderová

  Monika Vlčková

  Mgr. Andrea Zíbarová

   Inspirace Dějepis před školou
  Kdy: 18. 04. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 8.30 - 13.30
  Lektor Mgr. Bohuslav Hora
  Určeno Učitelé dějepisu na 2. st. či víceletých G, ale i SOŠ a SOU
  Kategorie Inspirace
  Obsah
  • ukážeme si na jednoduchém příkladu dějiny před školou; třeba tam u vás také stojí pomník. Naplánujeme si společně se žáky jednoduchý projekt, navrhneme si nástroje ke zpracování jednotlivých etap, třeba za pomoci ICT, rozdělíme si jednotlivé úkoly mezi sebe
  • najdeme si vhodné zdroje, společně je budeme třídit a vyhodnocovat. Připravíme si scénář a natočíme jednoduchý videoklip. Rozhodneme se, které z nich použijeme a sestříháme do krátkého filmu. Exportujeme do kanálu YouTube a umístíme odkaz na webové stránky školy.
  • naplánujeme si jednoduchou exkurzi za pomoci Google maps. Projedeme se na čerstvém vzduchu, vyfotíme potřebná místa, nafilmujeme krátké záběry a stříháme dokument o naší exkurzi. Sestříháme a znovu exportujeme, sdílíme.
  • vyhodnotíme, co jsme se naučili, posoudíme kvalitu výstupů, zhodnotíme použité nástroje a zdůvodníme smysluplné využití ICT - SAMR model.
  Pokud máte svůj "chytrý telefon" či tablet, bude užitečné, pokud si vezmete tyto technologie s sebou. Bude pro vás přínosnější, pokud vše vyzkoušíte na vlastním zařízení. Není však nutné, budeme pro vás mít k zapůjčení tablety. 
  Poznámka pod čarou: vše uvedené se máme společně naučit, není tak předem zapotřebí žádných specializovaných znalostí.

  Rozsah 6 hodin
  Cena 650,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Mgr. Bohuslav Hora studoval dějepis, český jazyk a literaturu. V současné době je zástupcem ředitelky na Základní škole Planá nad Lužnicí. Věnuje se smysluplnému zavádění moderních technologií do výuky, je lektorem s certifikátem Apple Professional Development Trainer.
  Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  mgr Jan Pokusný

   Inspirace Třídnické hodiny skrze etickou výchovu
  Kdy: 19. 04. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

  Čas 8.30 - 13.30
  Lektor PhDr. Rozum František
  Určeno Vyučující 1. i 2. st. ZŠ, vychovatelé ŠD
  Kategorie Inspirace
  Obsah Účastníci zjistí, jak využívat potenciál témat etické výchovy nejen jako samostatného předmětu, ale seznámí se i s možnostmi integrace témat do stávajících předmětů. Cíl etické výchovy "prosociální chování" je zcela využitelný jako náplň setkávání třídních kolektivů. Vedle obsahu etické výchovy je nezbytné porozumění výchovnému stylu učitele i specifické metodice „postojových témat“. Absolventi získají tipy na vzdělávací materiály, sborníky aktivit, zpracovanou kompletní lekci i příručku "Začínáme s etickou výchovou".


  Rozsah 6 hodin
  Cena 590,- Kč
  Akreditace
  Poznámky PhDr. František Rozum má mnohaletou zkušenost s výukou etické výchovy. Považuje ji za prostředek navázání pevného vztahu mezi učitelem a jeho žáky, prostor pro sdílení radosti, úspěchů, ale i řešení mezilidských konfliktů či jiných problémů, které školní život občas přivane.
  Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Romana Marešová

   Inspirace Dramatická výchova - inspiromat školního představení
  Kdy: 24. 04. 2018    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 9.00 - 12.15
  Lektor Mgr. Ivana Neumannová
  Určeno Učitelé MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelé ŠD, vedoucí zájmových kroužků
  Kategorie Inspirace
  Obsah Účastník semináře aktivně projde procesem přípravy konkrétního školního představení metodami dramatické výchovy s důrazem na podporu plné aktivity dětí, jejich tvořivosti a spoluúčasti. Odnese si zpracovanou lekci, sborník dílčích aktivit.


  Rozsah 4 hodiny
  Cena 480,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Mgr. Ivana Neumannová - kromě zkušeností učitelky na 1. stupni základní školy,  ředitelky málotřídní školy a školní inspektorky je dlouholetou vedoucí dětských dramatických kroužků, porotkyní přehlídek dětské recitace a dětské scény.
  Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Stanislava Jírovcová

  Mgr. Dagmar Lošková

  Mgr. Věra Radová

  Mgr. Tereza Vojtíšková

   Inspirace Bruncvík a lev - praktická ukázka spolupráce žáků 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti
  Kdy: 25. 04. 2018    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 9.00 - 12:15
  Lektor Mgr. Radka Běhalová
  Určeno Vyučující 1.st, učitelé ČJ 2. st. a víceletých gymnázií, vychovatelé školní družiny
  Kategorie Inspirace
  Obsah Účastníci semináře se stručně seznámí s typy realizace vrstevnické spolupráce žáků při rozvoji čtenářské gramotnosti. Sami si projdou konkrétní výukovou lekcí, odnesou si materiály k realizaci takové lekce. Získají tipy na další příklady vrstevnické spolupráce využitelné v praxi. Výstup ze semináře je přenositelný i na vrstevnickou spolupráci mezi žáky 2. stupně a gymnázia.
  Rozsah 4 hodiny
  Cena 490,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Mgr. Radka Běhalová; od září 2003 působí jako vyučující českého a latinského jazyka na Gymnáziu V. Nováka v Jindřichově Hradci. Nabízená ukázková lekce vznikla ve snaze hledat a využívat rozmanité formy a metody vzdělávání motivující vztah dětí k četbě, předmětu, k literatuře. 
  Obsazenost 7 účastníků (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mg. Hana Doležalová

  Mgr. Klára Dvořáková

  Mgr. Filip Myler

  Mgr. Magda Palkovičová

  Mgr. Gabriela Štrosserová

  Mgr. Veronika Ťoupalová

  Mgr. Iva Valentová

   Projekty (ZDARMA) Pedagogická diagnostika (Vzdělávání pedagogů a lektorů - seminář DVPP pořádaný v rámci projektu BIG ATCZ5)
  Kdy: 26. 04. 2018 JIŽ OBSAZENO    |    Obsazenost 21    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 9:00 - 16:30
  Lektor Mgr. Světlana Drábová
  Určeno učitelkám MŠ, I. stupně ZŠ, učitelkám cizích jazyků na I. stupni ZŠ, vedoucím jazykových kroužků
  Kategorie Projekty (ZDARMA)
  Obsah Seminář je určen pedagogům MŠ a 1. st. ZŠ (1. – 2. třída ZŠ), kteří mají zájem si rozšířit nebo prohloubit své znalosti v oblasti problematiky pedagogické diagnostiky. Pedagogové budou proškoleni v jednotlivých diagnostických metodách, které jsou v jejich kompetenci. Seminář nahlíží na pedagogickou diagnostiku komplexně a zdůrazňuje nutnost dobře provedené diagnostiky jako předpokladu pro usnadnění přechodu dětí do vzdělávacího systému. Účastníci semináře získají přehled o problematice diagnostiky a diferenciální diagnostiky u dětí v předškolním a v mladším školním věku, základní terminologii, obsahu vyšetření, sledovaných položkách, možnostech další spolupráce s odborníky.
  Obsah semináře:
  - Základní terminologie
  - Pedagogická diagnostika a proces diagnostikování, metody pedagogické diagnostiky
  - Hodnocení úrovně hrubé motoriky, hodnocení vnímání tělesného schématu, diagnostika úrovně pravolevé, prostorové a časové orientace
  - Diagnostika úrovně percepce
  - Diagnostika chování dítěte
  - Diagnostika komunikačních dovedností
  - Problematika vztahu pedagog a rodič
  - Spolupráce školy, rodiny a školského poradenského zařízení

  Rozsah 8 hodin
  Cena 0,- Kč
  Akreditace
  Poznámky
  Obsazenost 21 účastníků (min 10 / max 20)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Květoslava Bartoňová

  Bc. Lenka Bičovská

  Dis. Šárka Dibďáková

  Bc. Kristýna Drdáková

  Bc. Lenka Faturová

  Iva Fričková

  Irena Frnková

  Bc. Kamila Gucko

  Zdeňka Havlová

  Dagmar Hybrantová

  Bc Ludmila Janoušová

  Bc Lenka Karasová

  Dis Eva Lojková

  Bc. Martina Marková

  Magda Mikšovská

  Magda Mikšovská

  Monika Rothbauerová

  Mgr. Eva Seberová

  Hana Šefránková

  Mgr. Dagmar Tupá

  Zlata Vlachová

   Inspirace Chemie bez chemikálií aneb Experimentujeme ve školní lavici
  Kdy: 26. 04. 2018    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

  Čas 8.30 - 11.45
  Lektor Ing. Milan Bumerl, CSc.
  Určeno Učitelé chemie na 2. st. ZŠ a SŠ
  Kategorie Inspirace
  Obsah Chemie bez pokusů je nezáživné biflování. I krátký jednoduchý pokus může vzbudit u žáků zájem o tento obor. Bezpečnostní předpisy svazují učitele natolik, že v řadě škol se zbavili veškerého vybavení laboratoří. Proto se budeme snažit využít látky běžně dostupné v domácnosti v kuchyni nebo koupelně. I zde však musíme dbát na bezpečnost žáků. Pokusy, se kterými se seznámíme: pH indikátor z červeného zelí; pokusy s CO2; hasicí přístroj; složení barviv – chromatografické dělení; tvrdost vody; sopka; faraónův had; hoří – nehoří?; vodivost roztoků; elektrochemický článek; důkaz škrobu.
  Rozsah 4 hodiny
  Cena 510,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Ing. Milan Bumerl, CSc. studoval makromolekulární chemii, původně výzkumný pracovník VÚMOP Praha, od roku 1993 pedagog na SOŠEP Veselí nad Lužnicí, kde vyučuje chemii, hydrologii, monitorování životního prostředí, vodu a odpady, vodní hospodářství.
  Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Šárka Ležečková

  Bc. Milena Mikesková

   Projekty (ZDARMA) Úvod do využití muzikoterapie v kontextu inkluze romské mládeže
  Kdy: 27. 04. 2018 - 28. 04. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: hotel Prajer, Vodňany

  Čas 10:00
  Lektor Bc. Martin Procházka
  Určeno pro pedagogy MŠ, ZŠ zapojené v projektu Bez obav spolu (BOS)
  Kategorie Projekty (ZDARMA)
  Obsah

  Kurz se zabývá využitím hudební terapie v praxi pedagoga při práci s romskou mládeží a multikulturním přesahem v sociálním organismu třídy. Koncepce kurzu vychází z aktivního uchopení základních specifik romského etnika, socikulturního hendikepu, za pomoci využití hudebních a muzikoterapeutických technik. Kurz rozšiřuje základní koncepty pedagogiky o znalosti a dovednosti vycházející z porozumění tradičním fenoménům romského etnika, kdy společný zážitek prostřednictvím hudby vytváří konstruktivní emocionální vazby mezi pedagogem a žáky, které posilují edukační vtah a vzájemnou interakci.

  Rozsah 16 hodin
  Cena 0,- Kč
  Akreditace
  Poznámky
  Obsazenost buďte první účastník (min 13 / max 13)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

   Inspirace Dyslexie – doporučené postupy pro speciální vzdělávací potřeby
  Kdy: 07. 05. 2018    |    Obsazenost 4    |    Kde: 2.ZŠ Jindřichův Hradec, Janderova 160

  Čas 9.00 - 14.00
  Lektor Mgr. Petra Vávrů
  Určeno Učitelé 1. i 2. st. ZŠ, SŠ, asistenti pedagoga
  Kategorie Inspirace
  Obsah Teoretické uvedení do problematiky SPU: vymezení, etiologie, projevy, diagnostika, základní přehled nápravných postupů. Konkrétní nápravné postupy = příprava na čtení – rozvoj percepčních funkcí: sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorová orientace, intermodalita, serialita; osvojování písmen; rozlišování tvarově podobných písmen; spojování hlásek/písmen do slabik a slov; čtení souvislého textu; čtení s porozuměním; ukázka metodických materiálů.


  Rozsah 6 hodin
  Cena 620,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Odkaz na místo konání. Mgr. Petra Vávrů vystudovala speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci a psychologii na FF UK v Praze. V oblasti školního poradenství se pohybuje od roku 2003. Zabývá se jak diagnostikou, tak nápravou specifických poruch učení, narušené komunikační schopnosti a dalších potíží, které dětem znesnadňují vzdělávání.
  Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Miroslav Franěk

  Růžena Kolářová

  Mgr. Miroslava Mácová

  Jitka Richtrová

   Inspirace Ucelený systém hodnocení aneb Nejde jen o známky
  Kdy: 09. 05. 2018    |    Obsazenost 1    |    Kde: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156

  Čas 9.00 - 12.15
  Lektor Mgr. Iveta Marušáková
  Určeno Vyučující 1. st. ZŠ
  Kategorie Inspirace
  Obsah Učitelům bude představen ucelený systém hodnocení a sebehodnocení používaný na konkrétní škole s praktickými ukázkami jednotlivých částí tohoto systému - týdenní plány, slovní i procentuální hodnocení, celoškolní hra, školní rada aj. Zaměříme se na formativní hodnocení, zkušenosti pedagogů - co funguje, co určitě ne.
  Rozsah 4 hodiny
  Cena 480,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Odkaz na místo konání. Mgr. Iveta Marušáková řídí dvojtřídní základní školu s pěti postupnými ročníky a dvojtřídní mateřskou školu. Pro větší motivaci žáků již mnoho let využívají celoškolních her. V minulých letech hledali bájnou Atlantidu, objevovali nové země, cestovali vesmírem, poznávali život Indiánů… V rámci celoškolní hry mají vždy v pátek velké celotýdenní hodnocení.
  Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  MGR. LENKA MACKŮ

   Inspirace Písmo Comenia Script® v praxi
  Kdy: 14. 05. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: OA TGM Jindřichův Hradec, Husova 156

  Čas 8.30 - 13.30
  Lektor Mgr. Lenka Korčáková
  Určeno Vyučující 1. st. ZŠ, učitelé speciálních škol, asistenti pedagoga, učitelé MŠ, vychovatelé ŠD
  Kategorie Inspirace
  Obsah Odborným garantem kurzu je MgA. Radana Lencová, držitelka autorských práv Comenia Script®. V krátké teoretické části připomeneme historii školní psací latinky, zmíníme se o psaní současných školáků (problematika, tendence) a projdeme charakteristiku a principy písma Comenia Script®. Praktická část je zaměřena na vlastní nácvik písma a pokyny jak korigovat písmo dětí; seznámení s didaktickým systémem Comenia Script® a obrázkovou abecedou Comenia Pictures. K nácviku písma ve školní výuce jsou připraveny písanky a sešity pro 1. třídu (v metodě analyticko-syntetické nebo genetické), písanky pro 2. a 3. třídu a mnoho dalších didaktických materiálů. Seznámíme se i s výukovým programem psaní pro školní interaktivní tabule. S odstupem tří týdnů bude účastníkům zaslán kontrolní test definovaný MgA. Lencovou, Ph.D., jehož dobrovolným absolvováním účastník získá certifikát opravňující vyučovat písmo Comenia Script®.   Rozsah 6+2 hodin
  Cena 950,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky V ceně kurzu je zahrnuta písanka a sešit pro 1. třídu, následné testování a certifikace v rozsahu 2 hodin. 
  Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 20)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

   Inspirace Inspirace pro témata výchovy ke zdraví
  Kdy: 15. 05. 2018    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 9.00 - 12.15
  Lektor Mgr. Lenka Hromadová
  Určeno Učitelé tělocviku a VKZ na 2. st. ZŠ
  Kategorie Inspirace
  Obsah Lektorka vyjde z vlastní praxe a představí možnosti realizace Výchovy ke zdraví - využití jednotlivých témat v samostatném předmětu či forma integrace do stávajících předmětů. Součástí semináře je prožitková ukázková lekce. Účastníci obdrží i sadu pracovních listů využitelných v hodinách a doporučení na další metodické zdroje.  Rozsah 4 hodiny
  Cena 480,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Mgr. Lenka Hromadová vystudovala matematiku a tělesnou výchovu, nyní výchovná poradkyně a učitelka s desetiletou praxí. Snaha udržet si zdraví v souladu se zdravým životním stylem a prohlubovat znalosti o první pomoci je nedílnou součástí jejího života.
  Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Lenka Dvořáková

  Mgr. Ivana Michalová

   Inspirace Jednoduché i sofistikovanější pokusy z termiky
  Kdy: 16. 05. 2018    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

  Čas 8.30 - 13.30
  Lektor Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.
  Určeno Učitelé fyziky 2. st. ZŠ, G, SOŠ, SOU
  Kategorie Inspirace
  Obsah Seminář bude laděn převážně prakticky - získáte padesátku tipů na pokusy tentokráte z oblasti termiky, k jejichž provedení není potřeba žádných speciálních pomůcek. Absolvent kurzu dokáže pojmenovat aktuální a dlouhodobé problémové oblasti vzdělávání ve fyzice. Ve výuce vhodně kombinuje a modifikuje experimenty z vybrané oblasti, podle potřeby navrhuje nové experimenty. Do výuky je schopen aplikovat konstruktivistické přístupy výuky badatelsky orientované výuky. V diskuzi se žáky oponuje či obhajuje výsledky laboratorních měření. Dokáže uvést klady a zápory provedeného měření. Vybrané učivo doplňuje vhodnými experimenty, u kterých dokáže posoudit jejich přínos, provést jejich kritiku a zdůvodnit adekvátnost jejich zařazení ve vybraném průběhu výuky.  Rozsah 6 hodin
  Cena 690,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.; jako učitel na Základní škole v Plané nad Lužnicí a odborný asistent na Katedře aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích věřím, že základem poznání ve fyzice je pokus. V rámci fyzikální olympiády připravuji experimentální úlohy pro okresní kola. Ve volném čase sbírám staré učebnice/sbírky fyziky, protože didaktika fyziky často znovu objevuje kolo – zapomíná na staré pokusy a znovu je nalézá. Manželka má se mnou trpělivost a kdykoliv jsme na dovolené blízko science centra je milou povinností ho navštívit, ať je v Barceloně nebo ve Varšavě. V rámci studia jsem vystudoval mimo fyziky i informatiku a elektroniku, a proto rád využívám moderní techniku, ovšem vždy, pokud to není nutné, dávám přednost co nejjednoduššímu experimentu.
  Obsazenost 4 účastníci (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  RNDr. Hana Andrejchová

  Ing Radka Hodková

  Brenda Jechová

  Mgr. Jan Podolák

   Inspirace Aktuální trendy ve vývoji metod výuky německého jazyka
  Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 22. 05. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 8.30 - 15.15
  Lektor doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
  Určeno Vyučující němčiny na 2. st. ZŠ, G, SOŠ, SOU
  Kategorie Inspirace
  Obsah Cílem vzdělávací akce je seznámit učitele a učitelky němčiny na ZŠ a SŠ s aktuálními koncepcemi ve výuce cizích jazyků, zejména pak se zaměřením na charakteristiky tzv. postmetodického období. V rámci workshopu si účastníci ujasní správnou formulaci cílů výuky a vyzkouší si přípravu na práci s vybranými gramatickými jevy. Vzdělávací akce bude rozčleněna na následující bloky: 1. Charakteristika komunikační pragmaticky orientované metody výuky cizích jazyků a na ní navazujícího postmetodického období – úvodní přednáška 2. Formulace cílů výuky – práce s aktuálními výukovými soubory (Beste Freunde, Passt schon!, Macht mit!, Super) – workshop 3. Role gramatiky ve výuce německého jazyka – komparace deduktivního a induktivního přístupu. Příprava vlastních postupů při práci s vybraným gramatickým učivem.
  Rozsah 8 hodin
  Cena 940,- Kč
  Akreditace 29046/2017-1-1228
  Poznámky Vzdělávací akci lze hradit ze "šablony" III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky.doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., vedoucí katedry germanistiky PF JU v Českých Budějovicích, garantuje didaktiku německého jazyka i pedagogickou praxi, vede pravidelnou výuku v prezenčních studijních programech bakalářského a navazujícího magisterského studia učitelství německého jazyka a literatury.
  Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

   Inspirace Ucelený systém hodnocení aneb Nejde jen o známky
  Kdy: 23. 05. 2018    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas 9.00 - 12.15
  Lektor Mgr. Iveta Marušáková
  Určeno Vyučující 1. st. ZŠ
  Kategorie Inspirace
  Obsah Učitelům bude představen ucelený systém hodnocení a sebehodnocení používaný na konkrétní škole s praktickými ukázkami jednotlivých částí tohoto systému - týdenní plány, slovní i procentuální hodnocení, celoškolní hra, školní rada aj. Zaměříme se na formativní hodnocení, zkušenosti pedagogů - co funguje, co určitě ne.
  Rozsah 4 hodiny
  Cena 480,- Kč
  Akreditace
  Poznámky Odkaz na místo konání. Mgr. Iveta Marušáková řídí dvojtřídní základní školu s pěti postupnými ročníky a dvojtřídní mateřskou školu. Pro větší motivaci žáků již mnoho let využívají celoškolních her. V minulých letech hledali bájnou Atlantidu, objevovali nové země, cestovali vesmírem, poznávali život Indiánů… V rámci celoškolní hry mají vždy v pátek velké celotýdenní hodnocení.
  Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 15)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Jana Volková

  Mgr. Hana Vondřičková

   Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium PEDAGOGIKY - asistent pedagoga
  Kdy: 15. 09. 2018 - 01. 06. 2019    |    Obsazenost 18    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

  Čas soboty 9:00 - 16:00
  Lektor PhDr. Alexandra Hergetová, PhDr. Miloslava Janoušková, Mgr. Jana Vavřincová, Mgr. Vladimír Ira, ... .
  Určeno Studium pedagogiky v souladu s § 22, odst.1, písm. b) zákona č.563/2004 SB. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace asistent pedagoga
  Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
  Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti - obecné a sociální pedagogiky - obecné a sociální psychologie - teorie výchovy - pedagogické diagnostik - pedagogické psychologie, … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga Studium je určené pro zájemce se středoškolským vzděláním zakončeným maturitní zkouškou.


  Rozsah 96 + 20 hodin
  Cena 7500,- Kč
  Akreditace 41792/2015-1-985
  Poznámky 96 hodin přímé výuky + 20 hodin pedagogické praxe
  Obsazenost 18 účastníků (min 10 / max 25)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Mgr. Petr Centko

  DiS Marie Kiliánová

  Petra Kosobudová

  Lenka Kukačková

  Lenka Kurincová Řezáčová

  Hana Líkařová

  Lucie Mašková

  Veronika Novotná

  Michaela Papoušková

  Zdeňka Prchlíková

  Jana Rolnikova

  ing. Jolana Smolová

  DiS. Daniela Spěváková

  Lenka Šabatková

  Lenka Šveďuková

  Radka Třísková

  Pavla Tůmová

  Aneta Tvarohová

   Předškolní vzdělávání Čtenářská pregramotnost - pro poslední ročník MŠ
  Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 05. 10. 2018 - 06. 10. 2018    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

  Čas od 9.00hod
  Lektor Mgr. Miroslava Škardová
  Určeno pedagogům MŠ
  Kategorie Předškolní vzdělávání
  Obsah seznámit s jednotlivými rovinami čtenářské gramotnosti
  prohloubit znalost frekventantů v otázce třífázového cyklu učení souvisejícího s kritickým myšlením
  podat informace v oblasti dětské literatury včetně kritérií jejího výběru
  seznámit s metodami rozvoje čtenářské pregramotnosti použitelnými v předškolním vzdělávání napříč RVPPV
  formou dílen některé z těchto metod vyzkoušet v rámci vzdělávacího programu
  sdílet zkušenosti z vlastní praxe s ostatními účastníky
  Kurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:

  MODUL I - 1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.

  2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

  3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.

  4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

  5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

  6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
  – problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
  – metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
  – metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

  7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.

  8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.

  9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.

  10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.

  11) Tvorba individuálního plánu.

  12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu


  Rozsah 16 hodin
  Cena 1900,- Kč
  Akreditace 32691/2016-1-1032
  Poznámky
  Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 17)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Eva Marková

  Olga Vavříková

   Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pedagogiky - asistent pedagoga
  Kdy: 13. 10. 2018 - 12. 10. 2019    |    Obsazenost 6    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

  Čas 09:00 - 16:00
  Lektor PhDr., Mgr. Alexandra Hergetová, PhDr., Mgr. Miloslava Janoušková…
  Určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga
  Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
  Obsah Absolvent získá základní znalosti a dovednosti v oblasti 
  - obecné a sociální pedagogiky
  - obecné a sociální psychologie 
  - teorie výchovy 
  - pedagogické diagnostik 
  - pedagogické psychologie, 
  … které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga  Rozsah 96+20 hodin
  Cena 7500 (dvě splátky),- Kč
  Akreditace 41792/2015-1-985
  Poznámky

  Podmínkou studia je maturitní zkouška.

  Obsazenost 6 účastníků (min 14 / max 19)
  Zavřít

  Na tuto akci jsou přihlášeni

  Simona Jandová

  Jaroslava Kupková

  Martina Pažinová

  Gabriela Trantinová

  Alena Třebická

  Renata Zázvorková

   Předškolní vzdělávání Čtenářská pregramotnost - pro poslední ročník MŠ
  Kdy: 30. 11. 2018 - 01. 12. 2018    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

  Čas od 9.00hod
  Lektor Mgr. Miroslava Škardová
  Určeno pedagogům MŠ
  Kategorie Předškolní vzdělávání
  Obsah seznámit s jednotlivými rovinami čtenářské gramotnosti
  prohloubit znalost frekventantů v otázce třífázového cyklu učení souvisejícího s kritickým myšlením
  podat informace v oblasti dětské literatury včetně kritérií jejího výběru
  seznámit s metodami rozvoje čtenářské pregramotnosti použitelnými v předškolním vzdělávání napříč RVPPV
  formou dílen některé z těchto metod vyzkoušet v rámci vzdělávacího programu
  sdílet zkušenosti z vlastní praxe s ostatními účastníky
  Kurz je členěn na dva osmihodinové vyučovací moduly:

  MODUL I - 1) Rozvoj čtenářské pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro další vzdělávání dítěte.

  2) Čtenářská pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, komunikativní kompetence, očekávané výstupy a vzdělávací oblasti v rámci kterých k rozvoji čtenářské pregramotnosti dochází.

  3) Možnosti rozvoje klíčových kompetencí v kontextu individualizovaného procesu učení.

  4) Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro předčtenářské období (komunikace, vizualizace, předvídání, hledání souvislostí).

  5) Rozvoj jazykových a komunikačních dovedností prostřednictvím interaktivních her založených na verbalizaci myšlenek.

  6) Metody a formy práce vedoucí k rozvoji předčtenářských dovedností:
  – problémové a kooperativní učení jako základ pro práci s informací,
  – metodika prediktabilního čtení, ranního vzkazu a malovaného čtení,
  – metodika poslechu s porozuměním (explicitní a implicitní význam vyslechnutého textu).

  7) Příprava plánu vzdělávacích aktivit v kontextu s očekávanými výstupy RVP PV podporujících rozvoj čtenářské pregramotnosti.

  8) Individualizace vzdělávání a práce s různou vývojovou úrovní dětí a rozvoj jejich potenciálu.

  9) Vzdělávání prostřednictvím skupinových činností a vrstevnického učení na základě kooperace.

  10) Význam předčtenářských dovedností u dětí, pro něž je čeština druhým jazykem.

  11) Tvorba individuálního plánu.

  12) Konstruktivní komunikace a spolupráce s rodiči dětí vzdělávaných na základě individuálního plánu

  Rozsah 16 hodin
  Cena 1900,- Kč
  Akreditace 32691/2016-1-1032
  Poznámky
  Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 17)
  Zavřít

  Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

  Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
  Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

  Pracoviště České Budějovice Pracoviště Tábor
  Mgr. Iveta Bašná
  basna@zvas.cz
  387 007 116
  739 027 926
  Mgr. Marie Kopečková
  kopeckova@zvas.cz
  389 822 735
  605 232 180

  ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2018 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist