Logolink OP VVV hor barva cz

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.

Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Webový odkaz na internetové stránky projektu:  https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

 

Pedagog 21. století

Klíčová aktivita řeší jednak deficity v oblasti měkkých dovedností pedagogů, jejich komunikačních dovedností ve vztahu k rodičům a žákům při řešení problémových situací, asertivní jednání, zvládání stresu, vlastní psychohygienu a předcházení syndromu vyhoření, spolupráci pedagogických týmů s důrazem na začleňování nových začínajících učitelů do pedagogických kolektivů. Současně reaguje na potřebu vytvoření funkčního systému podpory pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při zavádění inkluzivního vzdělávání a podpůrných opatření do praxe škol a školských zařízení.

Dále se projekt zaměřuje na spolupráci pedagogů daných aprobací z různých škol i mezi pedagogy ZŠ a SŠ, jejich metodická odborná setkávání, předávání zkušeností a seznamování se s novými trendy ve svém oboru. Obdobné problémy pociťují i pracovníci školského managementu. K odstranění či zmírnění těchto nedostatků a zlepšení situace mají přispět níže uvedené klíčové aktivity, zaměřené tematicky na pedagogy, školský management a mentory - uvádějící učitele.

Realizace KA odpovídá dílčím cílům A.8.2 "Vytvoření podmínek pro poskytování systematické podpory pedagogům v oblasti měkkých dovedností, poskytování oborové a metodické podpory a motivace k dalšímu vzdělávání, B.7.4 "Posílení úrovně čtenářské gramotnosti žáků středních škol", B.7.5 "Rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol", B.8.3 "Vytvoření podmínek pro rozvoj komunikace a spolupráce uvnitř pedagogických kolektivů škol, mezi pedagogickými a nepedagogickými zaměstnanci škol i ostatními účastníky výchovně vzdělávacího procesu", A.1.1 „Posílení metodické podpory a vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků ŠPZ v oblasti společného vzdělání“ a B.1.2 „Zmapování všech subjektů a institucí podílejících se na podpoře dětí/žáků/studentů s potřebou podpůrných opatření a vytvoření databáze těchto subjektů pro další spolupráci a koordinaci“. 

Nabídka podaktivit:

  • Metodická setkávání
  • Vedení škol
  • Uvádějící učitelé
  • Vytvoření krajského centra podpory pedagogických pracovníků
  • Učíme se navzájem