Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Metodická setkávání a odborná podpora

Podpoříme spolupráci pedagogů daných aprobací z různých škol formou oborových i nádoborových setkání, která povedou k rozvoji kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Vedle oborových setkání nabídneme i semináře zaměřující se na rozvoj soft skills – rozvoj pedagogických dovedností nezbytných pro práci ve školní třídě (např. využívat diagnostické postupy, umět pracovat s klimatem třídy, přizpůsobovat výuku individuálním potřebám jednotlivých žáků, sledovat pokrok každého žáka, poskytovat sumativní i formativní hodnocení, vyučovat heterogenní kolektivy, využívat ve výuce efektivně informační a komunikační technologie, otevřené vzdělávací zdroje), ale i rozvoj komunikačních dovedností (řešení konfliktů, vyjednávání, asertivní jednání), osobní efektivita, sebereflexe, tvůrčí i týmové hledání řešení, budování týmu.

Další část podaktivity je zaměřena na vedoucí pracovníky. Cílem je podpořit vedoucí pedagogické pracovníky a střední management škol v oblasti měkkých, manažerských i odborných kompetencí. Další formou podpory je kurz výcviku ve strategickém plánování (40 hodin). Cílem výcviku je poskytnout ředitelům nástroje a dovednost práce s vizí školy, její vytvoření nebo aktualizaci v souladu se strategickými dokumenty (Strategie 2030 a SP rozvoje školství v Jihočeském kraji). Seznámí se se způsoby zapojení ostatních kolegů ze školy, aby vize byla sdílená. Získají nástroje a postupy pro analýzu aktuálního stavu školy. Analýzy využijí pro tvorbu strategického plánu školy, akční plánování a evaluaci. Zvýšení kvality vzdělávacího procesu ve škole podpoří jeden výcvik vedení týmu pro vedoucí pracovníky (60 hodin).