Aktuální nabídka vzdělávacích akcí

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Studium pro asistenty pedagoga (podle § 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
Kdy: dnes    |    Obsazenost 37    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas 09:00
Lektor PhDr. F. Rozum, Mgr. J. Brichtová, PhDr. M. Franclová
Určeno zájemcům o studium asistenta pedagoga / vstupní vzdělání
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Základní kompetence dosažené vzděláváním Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil) Orientace v systému a organizaci školy Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.) Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní
Rozsah 80+40 hodin
Cena 5400,- Kč
Akreditace 22304/2017-1-1020
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

80 hodin přímé výuky + 40 hodin pedagogické praxe

Vstupní vzdělání - vyučen(a)

Obsazenost 37 účastníků (min 14 / max 19)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jana Adamová

Jana Bláhová

Bohuslava Brittova

Petra Brt

Jaroslava Dvořáková

Soňa Háchová

Jana Hašplová

Ladislava Holečková

Marcela Homolova

Kateřina Chovančíková

Hana Kabíčková

Jirina Katonova

Kateřina Korandová

Michaela Koudelíková

Jana Křemenová

DiS Hana Kutišová

Monika Kutková

Denisa Malechová

Jitka Marková

Dis. Hana Matoušová

Mgr. Pavlína Motlíková

Lucie Nečasová

Pavla Novotná

Ivana Novotná

Věra Pálková

Václav Pech

Mgr. Martina Pospíšilová

Jana Soukupova

Jitka Soukupová

Lada Steinerová

Věra Šedivá

Eva Šrámková

Milan Tábořík

Ing. Erazim Troch

Jiřina Zelenková

Kateřina Zidkova

Marie Zíková

 Projekty (ZDARMA) Asertivita a asertivní jednání - BIG ATCZ5
Kdy: 26. 09. 2019    |    Obsazenost 5    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod
Lektor doc. PhDr. Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.
Určeno učitelům v MŠ, učitelé ZŠ, vychovatelé ŠD, speciální pedagogové a zájemci o danou problematiku
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah

Obsah vzdělávací akce 

·       Sebepoznání.

·       Asertivita jako jeden z nástrojů komunikace.

·       Negativa a pozitiva asertivity.

·       Agresivní jednání.

·       Manipulativní jednání.

·       Submisivní jednání.

·       Asertivní práva, včetně praktické aplikace.

·       Asertivní techniky, jejich použití. Aktivní naslouchání, reakce zpětnou vazbou.

·       Negativní dotazování, negativní aserce, kritika a reakce na ni. 

Zpětná vazba s účastníky, problémové oblasti, vysvětlení, diskuse.

Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 5 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Iveta Lišková

Mgr. Soňa Martínková

Zuzana Mikešová

Vladimíra Viktorová

Bc. Jaroslava Vinšová

 Projekty (ZDARMA) Jak na ně? Kam s nimi? - BIG ATCZ5
Kdy: 26. 09. 2019    |    Obsazenost 3    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Eva Chaloupková
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, školní družiny, pedagog.volného času
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Seminář nabízí náhled do některých aspektů integrace, pomůže učitelům, asistentům zvládnout případnou integraci žáků s postižením do běžného typu škol. V první části se zaměříme na metodickou podporu při zpracovávání individuálně vzdělávacího plánu, dokumentů Sdělení školy, Vyhodnocení podpůrných opatření, Doporučení PPP, SPC, ŠVP. Druhá část se bude věnovat činnosti poradenských institucí a systému speciálního školství. Závěrečná část bude věnována praktickému zpracování dokumentů, primární diagnostice a případnému řešení problémových situací. - Integrace/Inkulze - IVP, systém podpůrných opatření, vyhodnocení podpůrných opatření - Činnost PPP, SPC, SVP - Spolupráce učitel – asistent pedagoga - Systém speciálního školství - Řešení problematických situací - Diskuse, rady do praxe
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky

Obsazenost 3 účastníci (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jitka Hancková

Marketa Kalianková

Alena Sadilková

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Pohádka nám pomůže
Kdy: 03. 10. 2019 - 03. 09. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVAS, České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8:30 - 14:30
Lektor Mgr. Sylvie Doláková
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, školní družiny, pedagog.volného času
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Osvojování znalostí a dovedností je u dětí efektivnější, pokud jsou nabízené aktivity a cvičení vázány jednotným, srozumitelným obsahem. V tomto kurzu se učitelé a pedagogičtí pracovníci seznámí s možnostmi motivace pohádkou, která děti provází všemi výukovými oblastmi (jazyk, matematika, nauka o přírodě a světě kolem nás, hudební, výtvarné a pohybové aktivity). Základní text a obsah pohádky se prolíná celým dnem do všech výukových oblastí, účastníci si vyzkouší, jak lze jednotlivé aktivity provázat, jak využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků. Metoda je vhodná jak pro každodenní práci v mateřštině, tak při výuce jazyka, kde umožňuje maximálně využít techniku CLIL. Učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci získají informace o tom, jak mohou efektivně využívat témata známých pohádek k tomu, aby děti zapojili do širokého spektra vzdělávacích aktivit v českém jazyce, v matematice, prvouce, tělesné, výtvarné a pracovní a hudební výchově. Aktivity mohou být procvičovány v češtině, v angličtině, nebo nejlépe v obou jazycích najednou (vyhýbáme se přímému překladu). Účastníci si vyzkoušejí práci s materiály pro rozvoj jazyka (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), matematické operace (více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení), poznatky z přírody, zprostředkované za pomoci manipulačních činností a her, naučí se tematicky zaměřené pohybové aktivity a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu pohádky.Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4-5 třídu ZŠ (psaný projev v angličtině).Časové rozvržení:Jazykové aktivity, práce s textem, kartičkové hry, pracovní listy 3 hodMatematika, pokusy, logické úkoly, pracovní listy 2 hodPřírodověda, pracovní listy, kartičkové hry 1 hodVýtvarná a pracovní činnost, grafomotorické cviky 1 hodHudební a pohybová výchova, hudební doprovod, pohybové hry 30 minZávěr, shrnutí a diskuze - 15 minVstupní jazyková úroveň účastníků min. B1
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky V tomto kurzu se učitelé a pedagogičtí pracovníci seznámí s možnostmi motivace pohádkou, která děti provází všemi výukovými oblastmi (jazyk, matematika, nauka o přírodě a světě kolem nás, hudební, výtvarné a pohybové aktivity). Základní text a obsah pohádky se prolíná celým dnem do všech výukových oblastí, účastníci si vyzkouší, jak lze jednotlivé aktivity provázat, jak využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků. Metoda je vhodná jak pro každodenní práci v mateřštině, tak při výuce jazyka, kde umožňuje maximálně využít techniku CLIL. 
Obsazenost buďte první účastník (min 7 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie "Doplňkové pedagogické studium" / Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku
Kdy: 05. 10. 2019 - 14. 06. 2020    |    Obsazenost 4    |    Kde: COP Sezimovo Ústí

Čas 8:00 - 16:00
Lektor lektorský tým
Určeno mistři odborné výchovy; učitelé SOŠ a SOU
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah
Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů
Výukové bloky: 
 • Úvod do studia 
 • Úvod do pedagogiky 
 • Obecná psychologie 
 • Obecná didaktika 
 • Vývojová psychologie 
 • Rámcové vzdělávací programy v kontextu odborného vzdělávání 
 • Pedagogická psychologie  
 • Soudobé teorie vzdělávání a výukové strategie 
 • Sociální komunikace 
 • Sociální psychologie 
 • Pedagogická metodologie, evaluace žáka 
 • Didaktika odborných předmětů 
 • Management vzdělávání 
 • Sociální výchova a výchova ke vztahu k národnostním menšinám 
 • Technologie vzdělávání 
 • Pedagogická komunikace 
 • Evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu
 • Seminář k závěrečné práci 
 • Didaktika odborného výcviku 
 • Konzultace k uzavírání studia a závěrečným zkouškám 
 • Mediální výchova
Rozsah 220 hodin
Cena 15500,- Kč
Akreditace 1507/2019-1-202
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Výuka probíhá ve víkendových blocích (SO+NE), předběžné termíny výuky:
 • 1. semestr
 • 5. - 6. 10. 2019
 • 19. - 20. 10. 2019
 • 9. - 10. 11. 2019
 • 23. - 24. 11. 2019
 • 7. - 8. 12. 2019
 • 25. - 26. 1. 2020 
 • 2. semestr
 • 7. - 8. 3. 2020
 • 14. - 15. 3. 2020
 • 4. - 5. 4. 2020
 • 16. - 17. 5. 2020
 • 13. 6. 2020
 • 14. 6. 2020 = závěrečné zkoušky
Před zahájení studia získají účastníci podrobné informace o místě a průběhu konání. Platbu je zapotřebí uhradit před zahájením studia.
Obsazenost 4 účastníci (min 12 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Tomas Hodinka

Bc. Dominika Hrušková

Jaroslav Jaroš

Dušan Vácha

 IKAP - vedení škol Efektivní zpětná vazba - nástroj rozvoje pedagogů
Kdy: 10. 10. 2019 - 11. 10. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Šindlovská krčma, Šindlovy Dvory 6

Čas začátek 9:00 hod., ukončení druhý den 14:30 hod.
Lektor Mgr. Jana Kneřová
Určeno širší vedení základních a středních škol Jihočeského kraje
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Seminář je určen pro ty, kteří potřebují reagovat na něčí chování, komunikují s lidmi a nechtějí je odrazovat svou možná pravdivou, ale neefektivní kritikou a připomínkami. 
Naučíte se motivovat spolupracovníky ke změně a rozvíjet jejich potenciál. Díky kurzu budete umět aktivně používat kvalitní zpětnou vazbu. Ušetříte čas a energii v komunikaci. Zrychlí se reakce na vaše požadavky, přispějete k budování pozitivní kultury ve vztazích ve škole. 
Důraz bude kladen na praktické postupy (nástroje, techniky), jak udržovat a zvyšovat motivaci prostřednictvím zpětné vazby. 
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace -
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky

Podmínkou pro účast je naplnit bagatelní podporu v rozsahu 20 hodin. Je potřeba se zúčastnit následného metodického setkání dle vašeho výběru. Setkání budou v nabídce v průběhu následujících 6ti měsíců a dostanete nabídku mailem na vaši adresu. První setkání je již v nabídce na listopad  a můžete se přihlásit spolu s přihláškou na tento seminář.

Odkaz na místo konání naleznete zde. 

  

Obsazenost buďte první účastník (min 6 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 Předškolní vzdělávání Pedagogická diagnostika v předškolním věku
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 11. 10. 2019    |    Obsazenost 4    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8:30 - 14:30
Lektor Mgr. et Bc. Martina Lietavcová
Určeno učitelé MŠ
Kategorie Předškolní vzdělávání
Obsah Hlavním cílem semináře je rozšíří kompetence pedagoga v oblasti pedagogické diagnostiky v podmínkách běžné mateřské školy, seznámit ho s konkrétními diagnostickými materiály pro diagnostiku aktuální úrovně jednotlivých funkcí, schopností a dovedností dětí v oblastech: motoriky, grafomotoriky, kresby, jazykových schopností, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, základních matematických představ, sociálních dovedností, hry a sebeobsluhy. Seminář rozšíří vaše kompetence v oblasti pedagogické diagnostiky v podmínkách běžné mateřské školy. Seznámí vás s diagnostickými a metodickými materiály, které jsou pro učitelky mateřských škol dostupné a ukáže Vám možnost vytvářet si vlastní diagnostický materiál, pracovní listy pro diagnostiku aktuální úrovně jednotlivých funkcí, schopností a dovedností dětí v oblastech motoriky, grafomotoriky, kresby, jazykových schopností, zrakového a sluchového vnímání, vnímání času a prostoru, základních matematických představ, sociálních dovedností, hry a sebeobsluhy. Je nutné, aby na diagnostiku navazovala individuální práce s dítětem, popř. vypracování PLPP, vstup školských poradenských zařízení. Účastnice semináře budou seznámeny s dalším postupem u dětí, které mají v mateřské škole „potíže“, kdy se obrátit na PPP, SPC, klinického logopeda aj.
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 4 účastníci (min 7 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Bc. Kateřina Blažková

Marie Kiliánová, DiS

Veronika Kyselová

Monika Škabroudová

 Projekty (ZDARMA) Hry pro žáky s SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) BIG ATCZ5
Kdy: 17. 10. 2019    |    Obsazenost 2    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00
Lektor Mgr. Eva Chaloupková
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, školní družiny, pedagog.volného času
Kategorie Projekty (ZDARMA)
Obsah Návody a praktické ukázky vhodné nejen pro děti a žáky s SPU. - Dyslexie, dysgrafie, dysortografie - Pracovní listy, pracovní návody - Hry, zábava, prožitkový seminář - S sebou na seminář: pohodlné oblečení, pastelky, nůžky Na základních školách si lze v posledních letech povšimnout nárůstu žáků, kterým byla diagnostikována nějaká specifická porucha učení, proto vám nabízíme tento seminář. Seminář je rozdělen na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou představeny základní poznatky o specifických poruchách učení, didaktických hrách i pomůckách. V praktické části si vyzkoušíme, jaké didaktické hry a pomůcky jsou u žáků se specifickými poruchami učení používány a v praxi se osvědčily.
Rozsah 8 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Dana Benešová

Alena Sadilková

 IKAP - metodická setkávání Tematický den. Inspirace pro výuku na 1. st. ZŠ
Kdy: 18. 10. 2019 - 19. 10. 2019    |    Obsazenost 1    |    Kde: Hotel Lužnice, ČSLA 41, Planá nad Lužnicí

Čas začátek 09:00; konec druhý den 14:00
Lektor Mgr. Jitka Vodáčková
Určeno vyučujícím* z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Připomeňme si principy tvorby tematického dne. Prožijeme konkrétní ukázku zaměřenou na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti při plnění povinných očekávaných výstupů. Nabídneme řadu metod kritického myšlení, prvky tvořivé dramatiky i výtvarné vyjádření. Jaké jsou rozdíly mezi tematickým dnem a projektovou výukou? Seminář nabídne mnoho inspirace pro práci se žáky 1. stupně základní školy. 
 1. DEN: • tematický den a jeho struktura v modelu E-U-R; konkrétní ukázka zpracování, didaktická reflexe • čtenářská lekce a její principy na 1. stupni ZŠ • prvky tvořivé dramatiky • zpětná vazba, sdílení; ukázky žákovských výstupů 
 2. DEN: • tematický den versus projektová výuka • plánování tematického dne při využití běžných učebnic; možnosti, ukázky; konkrétní realizace
Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky PODMÍNKY ÚČASTI

·   splnit podporu 20 hodin; vedle 2denního metodického setkání je účastník povinen absolvovat 4 hodinové metodické setkání, které bude organizováno bezplatně s odstupem nejpozději 6 měsíců

·   splňovat požadavky na cílovou skupinu: učitelé ZŠ/SŠ Jihočeského kraje pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na metodickém setkání

Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 18)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Kateřina Viková

 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky) Rozvoj počáteční čtenářské gramotnosti
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 22. 10. 2019    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8:30 - 14:30
Lektor Mgr. et Bc Martina Lietavcová
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ
Kategorie Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk, cizí jazyky)
Obsah Cílem školení je seznámit pedagogy s přechodem z čtenářské pregramotnosti směrem ke čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku. Seznámení se s diagnostikou rizik specifických poruch učení a s dostupnými materiály, které jsou na trhu.Seminář bude zaměřen na přechod z čtenářské pregramotnosti směrem ke čtenářské gramotnosti u dětí předškolního věku. Bude možné si prakticky vyzkoušet diagnostiku rizik specifických poruch učení, budou ukázány některé diagnostické materiály dostupné na trhu. Následovat bude vytvoření vlastních materiálů (pracovní listy, knížka k diagnostice jazykových rovin, diagnostika zrakového a sluchového vnímání, včetně paměti, vnímání časoprostorové orientace, jemné motoriky, grafomotoriky, kresebných dovedností a laterality). Účastníci semináře budou zacvičeni v oblasti předcházení specifických poruch učení a budou seznámeni s dalším postupem při doporučování odkladu školní docházky a práce s dětmi v době odložení školní docházky. Dále budou rámově seznámeni s navazující etapou - počáteční výukou čtení a psaní (metody a možnosti).• Teoretický úvod – čtenářská gramotnost a pregramotnost 1 hodina• Nástup do školy, odklad školní docházky z hlediska rizik SVPU 1 hodina• Navazující etapa výuky čtení a psaní 1 hodina• Diagnostika rizik SVPU – dostupné materiály a práce s nimi- Sindelarová - Předcházíme poruchám učení- Kucharská, Švancarová - Test rizika - základní informace- Saidlová- Málková - Diagnostika jazykového vývoje- Bednářová - Diagnostika dítěte předškolního věku- Lietavcová - Diagnostické pracovní listy, knížka k diagnostice jazykových rovin 2 hodiny• Vytváření vlastního diagnostického materiálu 2 hodiny• Motivace dětí jako činitel pro zvládání možných potíží čtení a psaní 1 hodina
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 7 účastníků (min 7 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Radmila Bílá

Mgr. Jindra Cílková

Mgr. Jitka Forstová

Mgr. Gabriela Jebavá

Bc. Barbora Jelínková

Lada Suchá

Květa Svobodová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny ČTENÍ V 1. TŘÍDĚ
Kdy: 23. 10. 2019    |    Obsazenost 1    |    Kde: ZVaS Tábor, Komenského 2235

Čas od 9:00 hod.
Lektor PaedDr.Mühlhauserová Hana
Určeno Pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, speciálním pedagogům a dalším
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah
ČTENÍ V 1. TŘÍDĚ - OD PÍSMEN PO ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Praktický seminář věnující se problematice čtení v 1. třídě a všemu, co se čtením souvisí.
Rozsah 8 hodin
Cena 910,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 1 účastník (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Ludmila Tollingerová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny ČTENÍ V 1. TŘÍDĚ
Kdy: 24. 10. 2019    |    Obsazenost 6    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas od 9:00 hod.
Lektor PaedDr.Mühlhauserová Hana
Určeno Pedagogům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD, ŠK, speciálním pedagogům a dalším
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah
ČTENÍ V 1. TŘÍDĚ - OD PÍSMEN PO ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
Praktický seminář věnující se problematice čtení v 1. třídě a všemu, co se čtením souvisí.
Rozsah 8 hodin
Cena 910,- Kč
Akreditace
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky
Obsazenost 6 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Jitka Forstová

Dis. Lenka Hrubá

Jitka Pražáková

Mgr. Věra Radová

Bc. Jaroslava Rybová

Mgr. Kateřina Švehlová

 1. stupeň ZŠ, školní družiny Jazykový kurz konverzace v anglickém jazyce (úroveň A2 SERR) / 2. část
Kdy: 24. 10. 2019 - 21. 04. 2020    |    Obsazenost 6    |    Kde: ZŠ Plavsko

Čas 15:00 - 16:30
Lektor Mgr. Lucie Janotová
Určeno vyučující MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatelé ŠD, asistenti pedagoga
Kategorie 1. stupeň ZŠ, školní družiny
Obsah Metodika nácviku anglické výslovnosti, zvuková a psaná forma anglických slov, počáteční psaní, jazykové dovednosti – poslech, mluvení, čtení, psaní, práce s říkadly a písničkami, formy práce s příběhy, hry se slovy, výměny zkušeností mezi účastníky kurzu, on-line aktivity, seznámení s kopírovatelnými materiály, metodickými knihami, konzultace se zástupkyní OUP.
Rozsah 12 hodin
Cena 700,- Kč
Akreditace 32871/2018-1-997
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Termíny:budou domluveny na první společné schůzce 24. 10. od 15:00
Obsazenost 6 účastníků (min 4 / max 10)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Kateřina Augustinová

Mgr. Anežka Bočková

Monika Cihlova

Mgr. Tereza Demeterová

Jana Jannová

Mgr. Martina Podroužková

 IKAP - vedení škol První pomoc pro začínající ředitele a zástupce
Kdy: 30. 10. 2019 - 31. 10. 2019    |    Obsazenost 2    |    Kde: Hotel Lužnice, Planá nad Lužnicí

Čas zahájení v 9 hodin, ukončení druhý den ve 14:30 hodin
Lektor Mgr. Miroslav Hřebecký
Určeno ředitelé a zástupci ředitelů základních a středních škol Jihočeského kraje
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Cílem tohoto semináře je poskytnutí informací ředitelům, případně zástupcům ředitelů, kteří mají s vedením školy malé zkušenosti. Seminář je prakticky zaměřen na pomoc a sdílení zkušeností, které pomohou bezpečně vést vaši školu. Dozvíte se, jak řešit závažné situace, do kterých se školy dostávají a hlavně jak jim předcházet.  
Lektor s osobní zkušeností na pozici ředitele se zaměří na praktické informace. 
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace --
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky

Podmínkou pro účast je naplnit bagatelní podporu v rozsahu 20 hodin. Je potřeba se zúčastnit následného metodického setkání dle vašeho výběru. Setkání budou v nabídce v průběhu následujících 6ti měsíců a dostanete nabídky mailem na vaši adresu. První setkání je již v nabídce na listopad  a můžete se přihlásit spolu s přihláškou na tento seminář.

Odkaz na místo konání naleznete zde.

Obsazenost 2 účastníci (min 6 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Marie Kopečková

Mgr. Martina Sochůrková

 Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis) Mini dílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů
Kdy: 04. 11. 2019    |    Obsazenost 8    |    Kde: Učebny Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Čas Od 9:30 hod
Lektor PhDr. Tomáš Kudrna, PhDr. Václav Pumpr CSc.
Určeno Šablony II - Polytechnické vzdělávání
Kategorie Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis)
Obsah
Účastníci semináře budou vybaveni takovými dovednostmi a poznatky, které jim umožní vytvářet prostřednictvím pokusů a souvisejících rozprav s dětmi jejich pozitivní vztah k přírodovědným disciplínám. Bude se tak podporovat větší zájem o studium přírodovědných a technických oborů. Tento seminář má oslovit i menší skupinky účastníků v případě jednoho lektora (do 10) v případě paralelně pracujících dvou lektorů do (20). Zvláště při účasti do 10 účastníků bude seminář možno operativně realizovat kdykoliv a kdekoliv, a tak bude možno vyjít učitelům vstříc jejich opakovanému požadavku, „že si potřebují provádění pokusů nejprve pod dohledem sami zkusit“. Dalšími cíli této vzdělávací akce jsou prostřednictvím pokusů a tvořivé práce vyučujících podpořit u dětí nácvik a rozvíjení:
- schopností cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a konce, - prvotního vyvozování závěrů, 
- propojování elementárních poznatků z pokusů se zkušenostmi z běžného života- jemné motoriky, 
- řečových dovedností, 
- schopnosti graficky vyjádřit začátek a konec pozorovaného děje,
- akceleraci jejich vlastního zájmu prostřednictvím napodobení kamarádů, 
- učení se spolupráci, 
- pozornosti, 
- učení se základním prvkům bezpečné práce,
- prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých.
Jednodenní vzdělávací program vychází z cílů RVP PV (zejména tematického okruhu Dítě a svět), a z cílů RVP ZV (hlavně tematických okruhů Neživá příroda vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět) i ze záměrů rozvoje poznávání a získávání dovedností dětí ve volném čase (zájmové kroužky). 
Program se skládá z dvouhodinové úvodní části, kde bude představen obsah semináře a všechny dostupné materiály na jeho podporu. Pozornost bude dále věnována technice provádění pokusů, bezpečnosti práce, vlastnostem používaných látek a pomůckám potřebných k provádění pokusů. Zároveň bude demonstračně předvedeno cca 8 jednoduchých pokusů, jejichž provádění není nutno nacvičovat. 
Zbývající čas se budou jednotliví účastníci:
1. učit technicky provádět cca 10 dalších přírodovědných pokusů
2. zabývat způsoby, jak provádět vybrané pokusy s dětmi
3. diskutovat, jak motivovat děti k zájmu o přírodu prostřednictvím těchto pokusů
4. učit (i s využitím diskuse) komentovat a vysvětlovat probíhající děje během pokusu s vazbou na běžný život.
Obsahem práce bude nácvik elementárních přírodovědných pokusů se vzduchem, s vodou a s látkami z domácnosti (např. se zředěným octem, jedlou sodou, s potravinami).
Konkretizace pokusů:
a)ve společné části – pokusy provádí souběžně lektor a jeden z účastníků: Hoří svíčka pod vodou? Suchý papír pod vodou, vejce v bublinkách, Mýdlo pohybuje dřevem + závod lodiček, tančící hrozinky, k čemu jsou kvasnice v těstu (vyvíjení CO2 z kvasnic cukru a vody), očista mincí, sopka pod vodou, barevné bublinky v oleji, papírové pásky, oživlá lahev, vejce do lahve a z lahve, naučíme vejce plavat, příprava šumivého nápoje.
b)ve skupinách – probíhá frontální nácvik provedení několik pokusů na vlastnosti vzduchu, plave kancelářská sponka na vodě? Malujeme bez štětce a pastelek – chrom. na kelímku, je černá jako černá (chrom. na pruzích papíru) červené zelí - nástroj detektiva, soupeření velmi zředěného octa a roztoku jedlé sody, může nám při pátrání pomáhat chuť? užitečná filtrace, loďka z plastelíny, sopka nad vodou + hrnečku vař, tajné písmo, rozvíjení poupat.
V celém vzdělávacím programu bude důsledně dbáno na bezpečnost práce s tím, že se bude stále vycházet z předpokladu, že účastníci nebyli v přírodovědných oborech na VŠ vzděláváni. 
Bude samozřejmě zohledňována i jejich nezkušenost s realizací i nejjednodušších přírodovědných pokusů. 
Poznámka: seminář do 10 účastníků povede jeden lektor, mezi 11 až 20 účastníky dva z výše uvedených lektorů.
Rozsah 8 hodin
Cena 1090,- Kč
Akreditace 7417/2018-1-402
Organizátor: Bc. Nikola Hrůšová, DiS.   |   hrusova@zvas.cz   |   +420387007116   |   +420739027926
Poznámky Určeno pro 1. stupeň ZŠ
Obsazenost 8 účastníků (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Ing Radka Hodková

Jitka Kortusová

Mgr. Jana Krohová

Mgr. Jan Macháček

Bc. Kamila Mašková

Mgr. Pavlína Růžičková

Mgr. Gabriela Štrosserová

Mgr. Lucie Volemanová

 IKAP - vedení škol Inspirace pro činnosti ve školní družině a klubu
Kdy: 04. 11. 2019 - 05. 11. 2019    |    Obsazenost 4    |    Kde: Hotel Lužnice, Planá nad Lužnicí

Čas zahájení v 9:00 hod., ukončení druhý den ve 14:30 hodin
Lektor Drahomíra Křížková
Určeno Vedoucí vychovatelky školních družin a klubů z Jihočeského kraje
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Lektorka z praxe se s vámi podělí o své zkušenosti s tematickou činností a dlouhodobými projekty, které realizovala ve své škole v zájmovém vzdělávání. Získáte hotové náměty na ověřené krátkodobé i dlouhodobé aktivity. Budete mít prostor i pro sdílení vlastních zkušeností. 
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace -
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Seminář je určen pro členy vedení škol. Pokud nejste vedoucí vychovatelkou, můžete požádat svého nadřízeného o formální delegování k účelu účasti na zvoleném semináři.Účastníci hradí pouze cestovné, lektor, ubytování a stravování je hrazeno z projektu. Podmínkou účasti je naplnění bagatelní podpory v rozsahu 20 hodin.. Proto je nutné se v průběhu následujících 6ti měsíců zúčastnit jednoho následného metodického setkání ve škole. Pozvánky na organizovaná setkání vám budou zasílány e-mailem na vaši adresu, z nich některé zvolíte. 
Obsazenost 4 účastníci (min 6 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Jana Anaya

Lenka Hlavicová

Ivana Masařová

Martina Mendelová

 IKAP - metodická setkávání To chce klid! Emoce a zvládání obtížných situací v pedagogické praxi
Kdy: 15. 11. 2019 - 16. 11. 2019    |    Obsazenost 3    |    Kde: Hotel Lužnice, Planá nad Lužnicí

Čas začátek 10:00; konec druhý den 14:30
Lektor Mgr. Blažena Mačáková
Určeno všem vyučujícím* z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah Tentokrát se zaměříme na důležitost pozitivního myšlení nejen v pedagogické profesi ale i osobním životě. Nahlédneme na typy obtížných situací; na své role i očekávání. Dalšími tématy jsou práce s emocemi, síla empatie, 4 typy reakcí na slyšené; doporučení pro partnerskou komunikaci v rámci profesní role pedagoga.
Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky * učitelé pověření vedením předmětových komisí či jejich zástupci; pokud nevedete žádnou předmětovou komisi, můžete požádat svého vedoucího o formální delegování k účelu účasti na zvoleném metodickém semináři.*
Obsazenost 3 účastníci (min 10 / max 20)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Martina Mendelová

Mgr. Jana Němečková

Mgr. Vladislava Slepičková

 IKAP - vedení škol NÁSLEDNÉ METODICKÉ SETKÁNÍ - Aktuální změny v oblasti školské legislativy
Kdy: 26. 11. 2019    |    Obsazenost 2    |    Kde: Šindlovská krčma, Šindlovy Dvory u Českých Budějovic

Čas zahájení v 9:00 hod..
Lektor Mgr. Pavel Zeman, Ing. Radka Šlegrová
Určeno Absolventům některého 16 ti hodinového semináře pro vedení škol v době od října do prosince 2019
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Aktuální informace z oblasti školské legislativy.
Rozsah 4 hodiny
Cena 0,- Kč
Akreditace --
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky Setkání je určeno pouze pro absolventy některého z těchto seminářů:
 • Efektivní zpětná vazba - nástroj rozvoje pedagogů
 • První pomoc pro začínající ředitele
 • Ředitel zavalený papíry
Jedná se o následné metodické setkání pro splnění požadované bagatelní podpory v rámci projektu. 
Obsazenost 2 účastníci (min 10 / max 22)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Marie Kopečková

Mgr. Martina Sochůrková

 IKAP - metodická setkávání Typologie MBTI3
Kdy: 29. 11. 2019 - 30. 11. 2019    |    Obsazenost 34    |    Kde: bude upřesněno (Tábor nebo ČB a blízké okolí)

Čas začátek 09:00; konec druhý den 15:30
Lektor Mgr. Jiřina Majerová
Určeno vyučujícím* z Jihočeského kraje / ZŠ i SŠ
Kategorie IKAP - metodická setkávání
Obsah
 1. Komunikace symbolicky (obrázek) – souvislost s aspekty mé vlastní komunikace 
 2. Ohlédnutí: dosavadní zkušenosti s typologií MBTI a pohled zpět - obecné zákonitosti typologie MBTI dle teorie typů C. G. Junga, evokace základních pojmů (psychické funkce Ne, Se, Ni, Si, Te, Fe, Ti, Fi, temperamenty, zvědomění vlastního typu osobnosti). 
 3. Komunikace a mé osobnostní preference E/I, S/N, T/F, J/P (introspektivní list, popisy dimenzí osobnosti ve vztahu ke komunikaci a tipy pro komunikaci s odlišnými typy). 
 4. Cvičení na rozvoj 8 psychických funkcí: aktivity rozvíjející jednotlivé psychické funkce a jejich vliv na osobní i profesní život.  
 5. Stres jako projev inferiorní funkce dle MBTI a) Významné rysy 8 psychických funkcí (jak vypadají ve stavu psychické rovnováhy jako funkce dominantní) b) Energizéry (co jednotlivé typy motivuje a „nabíjí“) c) Inferiorní funkce a její projevy u jednotlivých typů ve stresu, spouštěče inferiorní funkce d) Stresory (co jednotlivé typy přivádí do stresu) e) Reakce ve stresových situacích, chronický stres f) Zdroje a řešení stresu - cesty k navrácení do rovnováhy. 
 6. Reflexe v osobní i profesní oblasti – sebehodnocení a osobní záměr.
Rozsah 16+4 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky */ Přednost mají vyučující, kteří ještě neabsolvovali žádný seminář hrazený z projektu IKAP1.Poznámky: Cílovou skupinou projektu nejsou asistenti pedagoga
Obsazenost 34 účastníků (min 15 / max 30)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Michaela Bicanová

Mgr. Vendula Bílková

Mgr. Romana Bláhová

Mgr. Lukáš Boháč

Mgr., Ph.D Zuzana Drábková Trojanová

Mgr. Linda Drechslerová

Mgr. Iva Hermannová

Mgr. Eliška Indrová

Mgr. Anna Kalivodová

Mgr. Petra Kochrdová

Mgr. Michaela Kuklová

Mgr. Miloslava Lafatová

Mgr. Monika Landkammerová

Mgr. Michaela Matějková

Mgr. Marie Melounková

Mgr. Milada Minaříková

Mgr. Markéta Moravcová

Bc. Lucie Mrvková

Mgr. Daniela Musilová

Mgr. Romana Němečková

Mgr. Markéta Nováčková

Mgr. Petr Ondřich

Mgr. Jana Opluštilová

Mgr. Jan Palkovič

Mgr. Milena Peroutková Štencová

Mgr. Irena Petráňová

Mgr. Barbora Šedivá

Mgr. Zbyněk Šedivý

Mgr. Petr Šulista

Mgr. Ilona Šulistová

Mgr. Jaroslava Talířová

Mgr JARMILA TYKALOVÁ

Mgr Jaroslav Volf

MgA. Eva Volfová

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Poruchy učení – Jak zvládnout dys…?
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 04. 12. 2019    |    Obsazenost 7    |    Kde: ZVaS České Budějovice, Nemanická 7

Čas 8:30 - 14:30
Lektor Mgr. Jaromíra Brichtová
Určeno učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ,
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah Po absolvování semináře se účastník seznámí s tím, co konkrétního se skrývá pod pojmy dyslexie, dysortografie dysgrafie a dyskalkulie a která oslabení psychických a poznávacích funkcí se podílejí na těchto poruchách. Cílem je podívat se nejenom na dané obtíže, ale také na dítě a na možné důsledky, pokud nejsou tato oslabení akceptována a neprobíhá vhodná náprava a dobrá znalost zmiňovaných obtíží ze strany učitele. Kurz upozorní také na práci s těmito poruchami v rámci inkluzivního vzdělávání. Účastníci se seznámení s didaktickými pomůckami a materiály, které mohou použít ve výuce. Součástí semináře bude i mnoho rad a postřehů z praxe.
Rozsah 8 hodin
Cena 1290,- Kč
Akreditace 26057/2018-1-843
Organizátor: Mgr. Milena Peroutková Štencová   |   peroutkova@zvas.cz   |      |   +420608129707
Poznámky
Obsazenost 7 účastníků (min 7 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Miloš Doležal

Ing. Jana Kreidlová

Mgr. Ivana Slaninová

Mgr. Lenka Štěrbová

Mgr. Hana Vítovcová

Bc. Jana Záhorková

Mgr. Petra Zíková

 Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie Osobnostně sociální rozvoj zaměřený na efektivní komunikaci
Šablony pro MŠ–VOŠ Kdy: 04. 12. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS Tábor, Kmenského 2235

Čas 9:00 - 15:30
Lektor Mgr. Hana Jurásková
Určeno vyučujícím MŠ a ZŠ, ZUŠ, asistenti pedagoga
Kategorie Pedagogika, speciální pedagogika, psychologie
Obsah
Rozsah 8 hodin
Cena 1250,- Kč
Akreditace bude uděleno v říjnu 2019
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky Pro učitelky a učitele školy je komunikace denní rutinou. Mluví s dětmi i s dospělými a čas od času se stane, že komunikace mezi vámi vázne, drhne nebo není úplně příjemná. Někdy musíte ukočírovat stížnosti, problémy či konflikty. Až vám z toho jde hlava kolem a ne vždy se cítíte dobře a pevní v kramflecích. Efektivní komunikace je účinným nástrojem, jak tato komunikační úskalí zvládat s jistotou a lehkostí. 
Obsazenost buďte první účastník (min 10 / max 16)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - vedení škol Ředitel zavalený papíry
Kdy: 04. 12. 2019 - 05. 12. 2019    |    Obsazenost 0    |    Kde: Hotel Lužnice, Planá nad Lužnicí

Čas zahájení v 9:00 hodin, ukončení druhý den ve 14:30 hodin
Lektor Mgr. Miroslav Hřebecký
Určeno Ředitelé a zástupci ředitelů základních a středních škol Jihočeského kraje.
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah Co opravdu musí dělat ředitel? 
Jak si uvolnit čas pro pedagogické vedení školy?
Co a jak delegovat?
Pokud vás trápí tyto otázky, je seminář určen právě pro vás. 
Druhý den se budete věnovat tomu, jak dobře obstát při inspekci. Jak naplnit požadavky a kritéria kvalitní školy z pohledu ČŠI. 
Rozsah 16 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace -
Organizátor: Mgr. Hana Vellánová   |   vellanova@zvas.cz   |      |   +420603146486
Poznámky

Podmínkou pro účast je naplnit bagatelní podporu v rozsahu 20 hodin. Je potřeba se zúčastnit následného metodického setkání dle vašeho výběru. Setkání budou v nabídce v průběhu následujících 6ti měsíců a dostanete nabídky mailem na vaši adresu. První setkání je již v  nabídce na listopad  a můžete se přihlásit spolu s přihláškou na tento seminář.

Odkaz na místo konání naleznete zde.

Obsazenost buďte první účastník (min 6 / max 0)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

 IKAP - vedení škol Typologie MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu
Kdy: 04. 03. 2020 - 05. 03. 2020    |    Obsazenost 5    |    Kde: Hotel Lužnice, Planá nad Lužnicí

Čas začátek 9:00; konec druhý den 16:30
Lektor Mgr. Jiřina Majerová
Určeno Širší vedení základních a středních škol Jihočeského kraje
Kategorie IKAP - vedení škol
Obsah
 1. Úvod, seznámení se / Kdo jsem? Co dělám? Proč tady jsem? •
 2. Příklady ze života / Jaké jsou přirozené rozdíly mezi lidmi? •
 3. Úvod do MBTI a teorie typů / Z čeho vychází?; a etika jejich používání / Jak eliminovat škatulkování? Dynamika a vývoj typu / Jaké životní situace mohou ovlivnit vývoj typu? •
 4. Dimenze osobnosti – 8 psychických funkcí Se, Si, Ne, Ni - příjem; Te, Ti, Fe, Fi - rozhodování / Jak se projevují? V jakých činnostech každodenního života zapojujeme jednotlivé funkce? •
 5. Dimenze osobnosti – zaměření osobnosti / Jak dobíjíme svou energii a jaký životní styl preferujeme? •
 6. Hledání vlastních preferencí psychických funkcí. •
 7. Typy temperamentu: nástroj porozumění a spolupráce / Jak se na MBTI podívat zjednodušeně? •
 8. Reagování v náročných situacích a ve stresu – základní vhled / Proč ve stresu nejsem sám/sama sebou? •
 9. Můj osobnostní typ z hlediska MBTI / Jak využít silných stránek svého osobnostního typu? •
 10. Reflexe, zpětná vazba 
Rozsah 20 hodin
Cena 0,- Kč
Akreditace
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky

Obsazenost 5 účastníků (min 10 / max 15)
Zavřít

Na tuto akci jsou přihlášeni

Mgr. Iva Filsaková

Mgr. Halka Jánová

Mgr. Iva Koktava

Mgr. Marie Kopečková

Mgr. Martina Sochůrková

 Řízení, školský management a ekonomika Komplexní rozvoj lídršipu
Kdy: 23. 03. 2020 - 11. 06. 2020    |    Obsazenost 0    |    Kde: ZVaS, České Budějovice, Nemanická 7

Čas viz poznámky
Lektor Mgr. Jiřina Majerová, Mgr. Leona Mechúrová
Určeno ředitelé škol a školských zařízení
Kategorie Řízení, školský management a ekonomika
Obsah
 1. blok Lídršip z perspektivy typologie MBTI – komunikace, potřeby a hodnoty ve vztahu k temperamentu, konflikty 
 2. blok Lídr jako tvůrce budoucnosti organizace  
 3. blok Vědomý lídršip jako cesta k posilování vědomé kultury organizace  
 4. blok Posilování kultury organizace prostřednictvím vědomých postojů lídra a týmu
Rozsah 64 hodin
Cena 9800,- Kč
Akreditace 32842/2018-2-986
Organizátor: PhDr. František Rozum   |   rozum@zvas.cz   |   +420389822730   |   +420774431223
Poznámky
 • Kurz pořádáme ve spolupráci se společností Viaspirita s.r.o., která je držitelem akreditace MŠMT.
 • 1. blok: pondělí 23. března 2020 od 10 - 17 h; úterý 24. března 2020 od 9 - 16 h

 • 2. blok: pondělí 20. dubna 2020 od 10 - 17 h; úterý 21. dubna 2020 od 9 - 16 h

 • 3. blok: úterý 19. května 2020 od 10 - 17 h; středa 20. května 2020 od 9 - 16 h

 • 4. blok: středa 10. června 2020 od 10 - 17 h; čtvrtek 11. června 2020 od 9 - 16 h

Obsazenost buďte první účastník (min 16 / max 24)
Zavřít

Na tuto akci zatím není nikdo přihlášen

Nenalezli jste zde vhodný termín nebo kurz?
Kontaktujte naše pracovníky a rádi Vám připravíme školení na míru pro sborovnu.

ERUDITUS - katalog školení   |   © 2011–2019 ZVaS České Budějovice, vytvořilo studio MARKOnet.czTOPlist