Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Ochrana osobních údajů / ZVaS

Zpracování osobních údajů podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR

Krajská příspěvková organizace Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 (ZVaS) zpracovává osobní údaje:

 

 • svých zaměstnanců
 • účastníků dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • osob zapojených do projektů
 • osob ubytovaných v rekreačním zařízení Blatnice
 • zaměstnanců správců ve mzdové agendě
 • osob uváděných v účetnictví správců

Používané právní tituly pro zákonnost zpracování jsou:

 • splnění smlouvy
 • splnění právní povinnosti správce
 • veřejný zájem správce
 • oprávněný zájem správce
 • souhlas se zpracováním osobních údajů udělený subjektem údajů
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

Ve většině případů je toto zpracování nutné pro splnění právní povinnosti (příslušného právního předpisu). Zpracování osobních údajů je v takovém rozsahu, v jakém to příslušný právní předpis přikazuje.

Zpracovává-li ZVaS osobní údaje na základě veřejného nebo oprávněného zájmu správce, je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů:

 • zasláním zprávy na e-mailovou adresu: gdpr@zvas.cz
 • zasláním dopisu na kontaktní osobu zařízení:
  Ing. Miroslava Nejezchlebová, ZVaS, Komenského 2235, 390 02 Tábor

Zpracovává-li ZVaS osobní údaje na základě souhlasu, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:

 • zasláním zprávy na e-mailovou adresu: gdpr@zvas.cz
 • zasláním dopisu na kontaktní osobu zařízení:
  Ing. Miroslava Nejezchlebová, ZVaS, Komenského 2235, 390 02 Tábor.

Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)
 • právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)
 • právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)
 • právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)
 • právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu (čl. 21)
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 800, e-mail: posta@uoou.czwww.uoou.cz, a to pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (čl. 77).

 

[/vc_row]

Správce

stáhnout dokument

 

Zpracovatel mezd

stáhnout dokument

 

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů:

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7
gdpr@zvas.cz
tel. 608 057 836

Kontaktní místo a doručovací adresa:
Komenského 2235, 390 02 Tábor