Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Podatelna

V souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. a vyhláškou č. 259/2012 Sb. zveřejňujeme informace o podatelně a přijímání dokumentů.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Nemanická 7, 370 10 České Budějovice

Úřední hodiny podatelny:

 • PO - ČT 8:00 -11:00, 12:00 -15:00
 • 8:00 -11:00, 12:00 -14:00

Elektronická adresa podatelny (adresa elektronické pošty):

budejovice@zvas.cz

Identifikátor datové schránky:

3cdj5ts

Další možnosti elektronické komunikace:

žádné

Přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů:

Formáty datové zprávy, které ZVaS v digitální podobě přijímá, jsou stanoveny dle přílohy č. 3, vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb. o stanovení podrobností užívání a provozování ISDS.

 • .PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®),
 • .PDF/A (Portable Dokument Format for the Long-term Archiving),
 • .XML (Extensible Markup Language Document),
 • .FO/.ZFO (602XML Filler dokument),
 • .HTM,.HTML (hypertextový dokument),
 • .ODT (Open Document Text),
 • .ODS (Open Document Spreadsheet),
 • .ODP (Open Document Presentation),
 • .TXT (prostý text),
 • .RTF (dokument v textovém standardu RTF),
 • .DOC/.DOCX (dokument MS Word),
 • .XLS/.XLSX (dokument MS Excel),
 • .PPT/.PPTX (MS PowerPoint Presentation),
 • .JPG/.JPEG/.JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
 • .PNG (Portable Network Graphics),
 • .TIF/.TIFF (Tagged Image File Format),
 • .GIF (Graphics Interchange Format),
 • .MPEGl/.MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),
 • .WAV (Waveform Audio Format),
 • .MP2/.MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

Velikost podání z hlediska množství dat je ze strany ZVaS omezena:

 • velikost emailové zprávy včetně součtu velikostí všech příloh nesmí přesáhnout 2MB,
 • omezena ze strany provozovatele datových schránek jsou také doručení prostřednictvím datové schránky. Maximální velikost datové zprávy je 10 MB.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

CD, DVD, USB
Velikost podání z hlediska množství dat je omezena na 10MB.
Akceptované formáty dat jsou totožné s akceptovanými formáty datových zpráv.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen „škodlivý kód“):

Systém ISDS zprávu obsahující škodlivý kód odmítne přímo na vstupu, tzn. zpráva není přijata a nemůže tedy být doručena; adresát o tom nebude informován. Elektronická podatelna po zjištění škodlivého kódu zprávu dále nezpracovává, odesílatele o tom neinformuje. Pokud je dokument v chybném datovém formátu a lze určit odesílatele, úřad ho vyrozumí a vyzve k nápravě.

Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

Pokud je dokument v analogové podobě neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, nebo dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, a lze-li z nich určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí veřejnoprávní původce odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává. Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, veřejnoprávní původce nezpracovává.