Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

V současnosti nabízíme 2 akreditované kurzy ke splnění kvalifikačních předpokladů:

Mezi další pravidelně nabízené rozsáhlejší kurzy k prohlubování odborné kvalifikace patří:

 

Aktuální nabídku kvalifikačních kurzů naleznete ZDE

KURZ 1

Studium pedagogiky pro asistenta pedagoga

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů s akreditací MŠMT č.j. 25791/2023-5-520
Určeno uchazečům s ukončeným středním vzděláním s maturitou.

Absolvent kurzu získá kvalifikaci asistent pedagoga dle § 22 odst. 1 písm. c) zákona 563/2004 Sb. – aktuální novela zákona z 1. 1. 2024

Studium je organizačně a časově rozloženo do 3 základních modulů. Základní modul je společný pro všechny typy Studia pedagogiky. V případě, že se uchazeč zapíše do různých oborů Studia pedagogiky, je tento základní modul prostupný a uznatelný. Zbývající 2 moduly – specializační a praktický – jsou určeny výhradně pro zaměření oboru asistent pedagoga.

 

Průběh studia v bodech

 • 3 základní moduly = 13 prezenčních dnů výuky
 • setkání 1 – 2x měsíčně obvykle v sobotu
 • pedagogická praxe na smluvní škole = 3 dny
 • celková délka studia = 120 hodin
 • podmínky úspěšného absolvování studia
  • získání zápočtu z psychologie, obecné pedagogiky a speciální pedagogiky
  • absolvování pedagogické praxe (100% účast)
  • prezenční účast ve výuce (min. 80% účast)
  • obhajoba závěrečné práce
  • úspěšné splnění ústní závěrečné zkoušky

ZÁKLADNÍ MODUL (48 hodin)

 • Základy obecné pedagogiky
 • Základní pedagogické kompetence
 • Sociální interakce a prevence rizikového chování
 • Psychologie v souvislostech 1: dítě – žák
 • Psychologie v souvislostech 2: vzdělávací proces
 • Psychologie v souvislostech 3: pedagogický pracovník

SPECIALIZAČNÍ MODUL / ASISTENT PEDAGOGA (32 hodin)

 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Specifika práce asistenta pedagoga

PRAKTICKÝ MODUL / ASISTENT PEDAGOGA (40 hodin)

 • Vstupní seminář před nástupem na praxi
 • Pedagogická praxe
 • Reflektivní seminář proběhlé praxe
 • Kazuistický seminář
 • Pedagogická praktika pro asistenty pedagoga
 • Seminář k závěrečné práci

Pedagogická praxe

Praxi vám zajistíme v našich smluvních mateřských či základních školách a absolvujete ji ve skupině 2 – 4 účastníků. Pedagogická praxe trvá 3 dny a zpravidla budete mít možnost navštívit kombinaci tříd mateřských i základních – první či druhý stupeň. Každá studijní skupina má na škole průvodce pedagogickou praxí, který zajistí nejen vše potřebné, ale povede i reflexi nově získané zkušenosti. Průvodcem je vždy zkušený pedagogický pracovník.

Výstupem z praxe je reflektivní zpráva, která je součástí závěrečné práce.

Každý účastník získá unikátní studijní oporu, která není na trhu běžně dostupná. Jde o portfolio pracovních materiálů, které vytvořili naši lektoři; obsahuje nejen základní teoretické texty, ale především mnoho praktických příkladů a situací ze školního života, mnohdy i ucelené kazuistiky. Tento materiál bude provázet naše účastníky po celou dobu studia; získají tak velmi cenný zdroj informací pro svou budoucí praxi.

KURZ 2

Studium pedagogiky pro vychovatele

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů s akreditací MŠMT č.j. 25791/2023-5-520
Nově určeno uchazečům s ukončeným středním vzděláním s maturitou.

Absolvent kurzu získá kvalifikaci vychovatele dle § 22 odst. 1 písm. c) zákona 563/2004 Sb. – aktuální novela zákona z 1. 1. 2024

Studium je organizačně a časově rozloženo do 3 základních modulů. Základní modul je společný pro všechny typy Studia pedagogiky. V případě, že se uchazeč zapíše do různých oborů Studia pedagogiky, je tento základní modul prostupný a uznatelný. Zbývající 2 moduly – specializační a praktický – jsou určeny výhradně pro zaměření oboru vychovatel.

 

Průběh studia v bodech

 • 3 základní moduly = 12 prezenčních dnů výuky
 • setkání 1 – 2x měsíčně obvykle v sobotu
 • individuální pedagogická praxe na zvolené škole = 23 hodin
 • celková délka studia = 120 hodin
 • podmínky úspěšného absolvování studia
  • získání zápočtu z psychologie, obecné pedagogiky a pedagogiky volného času
  • absolvování pedagogické praxe (100% účast)
  • prezenční účast ve výuce (min. 80% účast)
  • obhajoba závěrečné práce
  • úspěšné splnění ústní závěrečné zkoušky

ZÁKLADNÍ MODUL (48 hodin)

 • Základy obecné pedagogiky
 • Základní pedagogické kompetence
 • Sociální interakce a prevence rizikového chování
 • Psychologie v souvislostech 1: dítě – žák
 • Psychologie v souvislostech 2: vzdělávací proces
 • Psychologie v souvislostech 3: pedagogický pracovník

SPECIALIZAČNÍ MODUL / VYCHOVATEL (32 hodin)

 • Teorie výchovy
 • Pedagogika volného času 1
 • Pedagogika volného času 2
 • Sociální pedagogika

PRAKTICKÝ MODUL / VYCHOVATEL (40 hodin)

 • Pedagogická praktika pro vychovatele
 • Vstupní seminář před nástupem na praxi
 • Pedagogická praxe
 • Reflektivní seminář proběhlé praxe
 • Seminář k závěrečné práci

Pedagogická praxe probíhá ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve školních družinách, školních klubech, případně ve střediscích volného času. Praxe je individuální, pomyslně rozdělena na 2 části. První část (zpravidla 8-10 hodin) je náslechová, hlavním cílem je pozorovat práci zkušeného vychovatele, interakce vychovatel – účastník/účastníci vzdělávání – rodič/e. Ve druhé části se předpokládá aktivní zapojení účastníka studia do pedagogického procesu pod dohledem zkušeného vychovatele. Součástí je vždy reflexe dne vedená vychovatelem.
Rozvržení pedagogické praxe v rozsahu 23 hodin je plně na individuální domluvě mezi vychovatelem a účastníkem praxe.

Výstupem z praxe je reflektivní zpráva, která je součástí závěrečné práce.

Každý účastník získá unikátní studijní oporu, která není na trhu běžně dostupná. Jde o portfolio pracovních materiálů, které vytvořili naši lektoři; obsahuje nejen základní teoretické texty, ale především mnoho praktických příkladů a situací ze školního života, mnohdy i ucelené kazuistiky. Tento materiál bude provázet naše účastníky po celou dobu studia; získají tak velmi cenný zdroj informací pro svou budoucí praxi.

KURZ 3

Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí / Primární logopedická prevence - logopedický asistent

Studium k prohlubování odborné kvalifikace dle Standardu MŠMT ke kurzu zaměřeného na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí. Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na  prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.

Určeno zejména pro učitele/učitelky mateřské školy nebo přípravné třídy základní školy.

 • 5 prezenčních setkání; celkem 40 hodin
 • 1 – 2x měsíčně obvykle v pátek či sobotu
 • pedagogická praxe ve vlastní organizaci: 20 hodin
 • studium je ukončeno závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracoval na základě pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence
 • Ontogenetický vývoj řeči
 • Systém logopedické péče
 • Základní znalosti o mluvních orgánech
 • Metody a postupy rozvoje funkcí
 • Orientační vyšetření jednotlivých oblastí
 • Fyziologický a narušený vývoj řeči
 • Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči
 • Alternativní a augmentativní komunikace
 • Bilingvní děti

Součástí kurzu je i 20hodinová praxe, kterou vykonáváte ve své škole (školském zařízení) při přímé práci s dětmi. Na každém setkání získáte přesné instrukce a úkoly, které budeme společně reflektovat při následných setkáních. Po celou dobu kurzu se tak bude stále prolínat teoretické poznání s praktickými zkušenostmi.

V průběhu praxe si vedete záznam o konané praxi a na základě získaných poznatků zpracujete kazuistiku, kterou představíte v rámci ukončení studia.

Každý účastník získá unikátní studijní oporu, která není na trhu běžně dostupná. Jde o soubor pracovních textů, které vytvořili naši lektoři; obsahuje nejen základní teoretické texty, ale především mnoho podnětů k přemýšlení. Tento materiál bude provázet naše účastníky po celou dobu studia; získají tak velmi cenný zdroj informací pro svou budoucí praxi.

Studijní opora

logo_titulka