Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

KURZ 1

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost (tzv. KOMPLET)

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů s akreditací MŠMT č.j. 14135/2022-6-652
Určeno uchazečům s ukončeným středním vzděláním s maturitou.

 • pedagog volného času vykonávající komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání dle § 17 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • vychovatel dle § 16 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • 13 setkání + 20 hodin pedagogické praxe; celkem 120 hodin
 • 1 – 2x měsíčně obvykle v sobotu
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce
 • Základy obecné didaktiky 1
 • Základy obecné didaktiky 2
 • Vybraná témata pedagogiky volného času 1 / Střediska volného času
 • Vybraná témata pedagogiky volného času 2 / Školní družiny
 • Sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga
 • Vybraná témata psychologie osobnosti
 • Základy speciální pedagogiky 1
 • Základy speciální pedagogiky 2
 • Systém péče o žáka
 • Teorie výchovy
 • Vybraná témata vývojové psychologie
 • Základy sociální pedagogiky
 • Osobnostní a sociální výchova
KURZ 2

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů s akreditací MŠMT č.j. 29079/2022-4-1039
Určeno uchazečům s ukončeným středním vzděláním s maturitou.

 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • 10 setkání; celkem 80 hodin
 • pátky a soboty (většinou 1x měsíčně)
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce
 • Základy obecné pedagogiky
 • Základní pedagogické kompetence
 • Sociální interakce
 • Specifika práce asistenta pedagoga
 • Psychologie v souvislostech 1 / dítě – žák
 • Psychologie v souvislostech 2 / vzdělávací proces
 • Psychologie v souvislostech 3 / pedagogický pracovník 
 • Základy speciální pedagogiky 1 
 • Základy speciální pedagogiky 2 
 • Systém péče o žáka

Doplňujícím modulem akreditovaného studia je povinná pedagogická praxe v rozsahu 20 hodin. Účastník kurzu má možnost zvolit si absolvování praxe na smluvních pracovištích mateřských, základních i středních škol.

Výstupem z praxe je pedagogický deník a reflektivní zpráva, která je součástí závěrečné práce.

KURZ 2.1

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga s podporou českého jazyka / určeno pro občany Ukrajiny
Вивчення педагогіки для асистентів з підтримкою чеської мови / призначено для громадян України

Určeno uchazečům Ukrajiny s ukončeným minimálně úplným středním vzděláním. Studium je občanům Ukrajiny plně hrazeno z dotačního programu Dětského nadačního fondu OSN UNICEF.

Призначено для абітурієнтів з України, які мають повну середню освіту не нижче. Навчання повністю оплачується програмою субсидії Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.

unicef
 • asistent pedagoga dle § 20 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • асистент викладача відповідно до § 20 абзацу 1 Закону 563/2004 зб.
 • 10 setkání; celkem 80 hodin
 • pedagogická praxe v rozsahu 20 hodin
 • prezenční setkání 2x měsíčně / České Budějovice nebo Tábor
 • zahájení kurzu v říjnu 2023; ukončení kurzu v březnu 2024; závěrečné zkoušky v červnu 2024
 • studium je ukončeno ústní zkouškou v českém jazyce (úroveň B2 SERR) a obhajobou závěrečné práce psané v českém jazyce
 • 10 зустрічей; всього 80 годин
 • педагогічна практика в обсязі 20 год
 • очна зустріч двічі на місяць / Чеські Будейовіце або Табор
 • початок курсу в жовтні 2023 р.; закінчення курсу в березні 2024 р.; випускні іспити в червні 2024р
 • курс закінчується усним іспитом з чеської мови (рівень B2 SERR) і захистом дипломної роботи, написаної чеською мовою
 • Základy obecné pedagogiky
 • Základní pedagogické kompetence
 • Sociální interakce
 • Specifika práce asistenta pedagoga
 • Psychologie v souvislostech 1 / dítě – žák
 • Psychologie v souvislostech 2 / vzdělávací proces
 • Psychologie v souvislostech 3 / pedagogický pracovník 
 • Základy speciální pedagogiky 1 
 • Základy speciální pedagogiky 2 
 • Systém péče o žáka

Podpora rozvoje českého jazyka / dobrovolný modul

 • výuka češtiny on-line 1x týdně  1 hodina; celkem 24 hodin
 • konzultace v oblasti českého jazyka při psaní závěrečné práce

 

 • Основи загальної педагогіки
 • Базові педагогічні компетентності
 • Соціальна взаємодія
 • Специфіка роботи асистента
 • Психологія в контекстах 1 / дитина – учень
 • Психологія в контекстах 2 / навчальний процес
 • Психологія в контексті 3 / педагогічний працівник
 • Основи спеціальної освіти 1
 • Основи спеціальної освіти 2
 • Система догляду за учнем

Підтримка розвитку чеської мови / добровільний модуль

 • он-лайн навчання чеської мови 1 раз на тиждень по 1 годині; загалом 24 години
 • консультації в галузі чеської мови при написанні дипломної роботи

Doplňujícím modulem akreditovaného studia je povinná pedagogická praxe v rozsahu 20 hodin. Účastník kurzu má možnost zvolit si absolvování praxe na smluvních pracovištích mateřských, základních i středních škol.

Výstupem z praxe je pedagogický deník a reflektivní zpráva, která je součástí závěrečné práce.

 

Додатковим модулем акредитованого навчання є обов’язкова педагогічна практика тривалістю 20 годин. Учасник курсу має можливість обрати стажування на договірних підприємствах дитячих садків, початкових та середніх шкіл.

Результатом практики є педагогічний щоденник та рефлексивний звіт, який є частиною випускної роботи.

Vyplněním žádosti o zařazení do kurzu budeme evidovat váš závazný zájem o kurz a zařadíme vás do skupiny podle preferencí, které označíte ve formuláři. Nejpozději 3 týdny před zahájením kurzu vám zašleme podrobné informace o průběhu studia, konkrétních termínech i místě konání.

Předpokládané zahájení kurzu v říjnu 2023
Místo konání: České Budějovice a Tábor

 

Заповнивши заявку на включення до курсу, ми зареєструємо вашу обов’язкову зацікавленість у курсі та розмістимо вас у групі відповідно до вподобань, які ви вкажете у анкеті. Не пізніше ніж за 3 тижні до початку курсу ми надішлемо вам детальну інформацію про курс навчання, конкретні дати та місце проведення.

Орієнтовний початок курсу у жовтні 2023 року.
Орієнтовне місце проведення: Чеські Будейовіце та Табор

KURZ 3

Studium pedagogiky - vychovatel

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů s akreditací MŠMT č.j. 14135/2022-6-652
Určeno uchazečům s ukončeným středním vzděláním s maturitou.

 • vychovatel dle § 16 odst. 1 zák. 563/2004 Sb.
 • 10 setkání; celkem 80 hodin
 • 1 – 2x měsíčně obvykle v sobotu
 • studium je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou závěrečné práce
 • Základy obecné pedagogiky
 • Sociální interakce
 • Vybraná témata obecné psychologie
 • Vybraná témata vývojové psychologie
 • Vybraná témata psychologie osobnosti
 • Teorie výchovy
 • Vybraná témata pedagogiky volného času
 • Základy sociální pedagogiky
 • Základy sociální psychologie
 • Vybraná témata pedagogické psychologie