Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Přehled projektových aktivit

Seminář ZVUK a jednoduché hudební nástroje

Srdečně Vás zveme na prezenční seminář Dr. Jitky Houfkové, který se bude konat v pátek 22. října, tentokrát na téma ZVUK a jednoduché hudební nástroje.

Na semináři

 • se seznámíte s jednoduchými pokusy zaměřenými na zvuk, jeho vznik, vlastnosti a způsob šíření;
 • si vyzkoušíte jednotlivé pokusy provést;
 • se seznámíte s jejich vysvětlením a způsoby vysvětlení vhodnými pro děti v MŠ a na 1. stupni ZŠ;
 • si vyrobíte některé jednoduché hudební nástroje;
 • získáte informace o možnostech začlenění pokusů do práce v MŠ, na 1. stupni ZŠ a v kroužcích s využitím prožitkového učení a badatelské výuky;
 • prohloubíte své zkušenosti s propojením jednotlivých oblastí STEM s pracovními, výtvarnými a hudebními činnostmi v rámci přístupu STEM;
 • prokonzultujete pokusy, které děláte či byste chtěli dělat, po praktické i fyzikální stránce;
 • budete mít možnost sdílet své zkušenosti se STEM aktivitami s ostatními účastníky.

Bližší informace k akci v pozvánce zde

Přihlášení na kadlecova@zvas.cz.

Prezentovali jsme projekt na festivalech

Ve dnech 28. a 29. srpna 2021 se konal v ulicích Českých Budějovic festival Město lidem, lidé městu. Přehlídka programu byla velmi pestrá, od gastronomických vychytávek, přes prezentaci aktivit pro děti, koncerty a divadelní představení, nabídku nejrůznějšího zboží. Každý si určitě přišel na své. I my tam byli – náš obří krasohled upoutal malé i velké návštěvníky, hrou se zrcadly pokračovalo další objevování fyzikálních zákonitostí.

Maker Faire – přehlídka zajímavostí, novinek, makerů, o kterých jste ani netušili, se uskutečnil v prostorách Žižkárny v Českých Budějovicích 11. a 12. září 2021 . Virtuální realita, divadlo ÚDif, radišní řemesla,  kamión FabLab Experience, digitální technologie v podobě laserové řezačky, robotického ramena a další vychytávky. Vše k osahání, vyzkoušení, vyrobení. Kdo přešil, určitě nelitoval. Zážitků byla spousta.

Náš stánek představoval svět pod mikroskopem. Setkat jste se mohli s manžely Kohoutovými, kteří ukázali zájemcům, jak vypadá struktura různých rostlin, živočichů, nerostů, atd. Pro mnohé to byla velmi lákavá a zajímavá aktivita, vždyť mikroskop doma nemá každý!

Výměna zkušeností a inspirace pro vedení badatelsko-jazykových kroužků

Dvoudenní metodicko-jazykový seminář německého jazyka zaměřený na procvičení jazykových dovedností, sdílení informací, zkušeností a nápadů s projektovými kolegy o práci v kroužcích, jakým způsobem se jim daří či nedaří propojovat výuku jazyka s badatelstvím, se konal ve dnech 28.-29. června a 14.-15. července v Českých Budějovicích pod vedením lektorky paní Mgr. Lenky Hůlkové.

Na semináři jsme se věnovali praktickým ukázkám badatelských aktivit, na základě několika příkladů jsme si ukázali efektivní postupy, jak jazykovou výuku kombinovanou s badatelstvím koncipovat a připravovat. Vše si učitelé mohli vyzkoušet na vlastní kůži. A jelikož jsou kroužky na školách realizovány již rok, bylo, o co se opřít a o čem diskutovat. Účastníci se vzájemně inspirovali nápady, aktivitami a metodami, které měly u dětí úspěch. Vítány byly osvědčené tipy webových stránek a materiály do výuky, které mohou účastníci využít pro další praxi v nadcházejícím školním roce.

 

Erfahrungsaustausch und Inspiration für die Leitung der Forscher-Sprach-Aktivitäten

Das zweitägige methodisch-sprachliche Seminar für die deutsche Sprache wurde der Übung von Sprachfertigkeiten, dem Teilen von Informationen, Erfahrungen und Ideen bei der Arbeit in AGs mit anderen Projektkollegen gewidmet. Inwieweit gelingt oder misslingt ihnen den Sprachunterricht mit Forschen zu kombinieren, das war die nächste Frage. Die Veranstaltung fand an 28.-29. Juni und 14.-15. Juli in Budweis unter der Leitung von Frau Lektorin Mag. Lenka Hůlková statt.

Das Seminar ging auch auf praktische Beispiele der Forscheraktivitäten ein, auf Grund mancher Vorführungen wurden effektive Vorgehen gezeigt, wie sich der mit Forschen kombinierteSprachunterricht aufbauen und vorbereiten lässt. Alles konnten die LehrerInnen auf eigene Haut erleben. Denn die AGs an Schulen seit einem Jahr umgesetzt werden, gab es genug Themen zur Diskussion. Die TeilnehmerInnen inspirierten sich gegenseitig mit Anregungen, Ideen, Aktivitäten und Methoden, die bei Kinder erfolgreich waren. Erprobte Tipps von Webseiten und Materialien für den Unterricht, die die LehreInnen für die nächste Praxis im kommenden Schuljahr benutzen können, waren sehr willkommen.

Ohlédnutí za projektovými aktivitami ve školách

Pokusy na dálku, až za hranicemi aneb Děti bádají s dětmi

Jak pro děti, tak i pro učitele představoval uplynulý školní rok velkou výzvu. A abychom nikoho neopomněli, události posledních měsíců ovlivnily opravdu každého. S výzvou v podobě online vyučování se musel „poprat“ každý učitel. A tak pedagogové za rok a půl vyzkoušeli kdejaké webové portály, nástěnky a aplikace. Některé se osvědčily více, některé méně.

Ještě v době nedávno minulé by si nikdo nepomyslel, že lze zrealizovat digitální badatelský den. A jelikož právě s touto nabídkou přišel projektový partner Wiener Kinderfreunde, rádi jsme se přihlásili, ač jsme si vůbec nedokázali představit, jak taková akce může probíhat.

Za jižní Čechy se akce zúčastnilo celkem 10 skupin. Děti se již od samého rána nemohly dočkat. S obavami, jak se těchto úkolů zhostí přihlášené skupiny dětí, zapínaly paní učitelky počítač a připojily se k online přenosu. Děti netrpělivě vyčkávaly 10. hodinu, kdy vše mělo začít. Jak pozitivní reakce a milé ohlasy následovaly, nikdo z nás ani ve skrytu duše nečekal.

… neobvyklé, neboť takovýmto způsobem dětem pokusy ještě nikdy nebyly prezentovány. Napětí a překvapení se při provádění pokusů zračilo v dětských očích. Něco nového, co ještě nezažily, i takto lze využít informační technologie, jejich první zkušenost. Velmi oceňujeme myšlenku propojení vícero škol najednou, možnost vzájemně se přivítat a nahlédnout za hranice. Dětem se líbilo, že mohly pozdravit ostatní kamarády německy online. Celým badatelským programem provázeli pan Stefan s panem Moritzem z Technického muzea ve Vídni, které celou akci ve spolupráci s projektovým partnerem Wiener Kinderfreunde uspořádalo.

Děti byly moc šikovné a vydržely s pozorností, nadšené reakce byly nekončící, mnohé děti se dožadovaly opakování pokusů. Obavy se postupně přeměnily v povzbuzení do další práce a chuť nadále bádat společně s dětmi.

Za perfektně připravenou akci bychom chtěli poděkovat vídeňským partnerům. Pro nás všechny se jednalo o zcela nový a velmi zajímavý zážitek.

 

Ferngesteuerte Versuche, bis hinter der Grenze oder wie Kinder mit Kindern forschen

Sowohl für Kinder, als auch für LehrerInnen stellte das vergangene Schuljahr eine große Herausforderung dar. Dabei sollten wir aber niemanden vergessen, die Ereignisse der letzten Monate beeinflussten wirklich jeden. Die Herausforderung in einer Form vom online-Unterricht musste jeder Lehrer meistern. Und so probierten PädagogInnen während der 13 Monate verschiedene Webportals, -pinnwände sowie Apps. Einige waren mehr, andere weniger erfolgreich.

Noch bis vor kurzer Zeit konnte niemand denken, dass es möglich ist, einen digitalen Forschertag zu realisieren. Und da der Projektpartner Wiener Kinderfreunde gerade mit diesem Angebot kam, meldeten wir uns sehr gerne an, obwohl wir uns gar nicht vorstellen konnten, wie so eine Veranstaltung verlaufen könnte.

In Südböhmen nahmen an der Veranstaltung insgesamt 10 Gruppen teil. Die Kinder konnten schon seit Morgen den Augenblick kaum erwarten. Mit Befürchtungen, wie die angemeldeten Kindergruppen diese Aufgaben schaffen, schalteten ihre LehrerInnen den Computer ein und schlossen sie sich an die online-Übertragung an. Um 10 Uhr sollte alles beginnen. Wie positive Reaktionen und nette Rückmeldungen folgten, konnte niemand aus tiefster Seele vorhersagen.

Interessant, nutzbringend, bereichernd, super, und …

… außergewöhnlich, denn auf solche Art und Weise waren die Versuche den Kindern noch nicht präsentiert. Spannung und Überraschung spiegelten sich in Kinderaugen wider. Etwas Neues, was sie bisher noch nicht erlebten, auch so lassen sich die Informationstechnologien nutzen, ihre erste Erfahrung. Sehr schätzen wir den Gedanken, mehrere Schulen zu verbinden, die Möglichkeit sich gegenseitig zu begrüßen und hinter die Grenze zu schauen. Den Kindern gefiel, dass sie Grußworte an andere Kameraden auf Deutsch und online sagen konnten. Das ganze Forscherprogramm durch begleitete Herr Stefan zusammen mit Herrn Moritz vom Technischen Museum Wien, das die ganze Veranstaltung in der Zusammenarbeit mit dem Projektpartner Wiener Kinderfreunde organisierte.

Die Kinder waren sehr geschickt und hatten kein Problem mit der Aufmerksamkeit, begeisterte Reaktionen waren unendlich, manche Kinder erforderten die Wiederholung von Versuchen. Die Befürchtungen wurden allmählich in Begeisterung für die nächsten Forschermomente mit Kindern verwandelt.

Für die perfekt vorbereitete Veranstaltung möchten wir uns bei dem Wiener Partner bedanken. Für uns alle handelte es sich um ein völlig neues und sehr interessantes Erlebnis.

Pozvánka na odbornou konferenci

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně zveme především pedagogy mateřských a základních škol na

Mezinárodní odbornou konferenci s mottem:

Tvořím, tedy jsem! Ich forsche gern! EduSTEM,

která se koná ve čtvrtek 27. května 2021 od 13:00 do 17:00 hodin, online a bude tlumočena do německého a českého jazyka.

Konference poskytne odpovědi na na otázky: Jak podporovat děti v tvoření, bádání a poznávání světa prostřednictvím vlastních smyslů.

Odbornými řečníky konference jsou

 • Jan Rak, jaderný fyzik: Nechme děti tvořit vlastní svět
 • Gabriele Bäck, Církevní pedagogická vysoká škola Vídeň/Krems: Rané osvojení jazyka a média
 • Vladimír Moškvan, ZŠ a MŠ Chalabalova Brno: Schools for future

Celý program akce najdete v příloze, aktuální informace na konferenčním webu.

Registrovat se můžete zde: bit.ly/EduSTEM-registrace. Registrovaným účastníkům bude zaslán link ke sledování akce na YouTube.

Akci organizuje JCMM, v rámci projektu EduSTEM a účast je zdarma.

Těšíme se na virtuální setkání s Vámi poslední květnový čtvrtek.

 

Badatelské aktivity aneb I mateřské školy potřebují podpořit

Seminář na podporu učitelům mateřských škol byl velmi pozitivně hodnocen. Nejen, že účastnice byly nadšené pány lektory, jejichž zkušenosti s popularizační prací pro veřejnost na nejrůznější fyzikální témata slibovaly zajímavé dva dny. Ale tandem Vochozka & Bednář, kteří jsou vskutku odborníky na svém místě, i předvedené aktivity plné bádání strhly úplnou pozornost účastnic. Nadšení, jednoduchost aktivit, vtip a výběr materiálů, žádné složité fyzikální vysvětlování. Důraz byl kladen na praktičnost, po celé dva dny se ozývaly pokyny: Bádejte! Pozorujte, co se děje! Jak to reaguje? Proč se to děje? Jednoduchá terminologie nahradila složité fyzikální teorie a vysvětlení. Lektoři se vzájemně doplňovali a podpořili tak dynamiku školení, na kterou reagovaly účastnice semináře aktivním přístupem a hned přicházely s nápady, jak pokus pro děti ještě vylepšit, inovovat a aplikovat na své vlastní školkové poměry.

 

Forscheraktivitäten – auch die Kindergärten brauchen Unterstützung

Das Seminar für die Unterstützung der Lehrkräfte an Kindergärten war sehr positiv bewertet. Nicht nur die Teilnehmerinnen waren von Herren Lektoren begeistert, deren Erfahrungen mit der Popularisierungsarbeit zu unterschiedlichen Physik-Themen zwei interessante Tage versprachen. Sondern das Tandem Vochozka & Bednář, die tatsächlich Fachleute an der richtigen Stelle sind, auch die vorgeführten Aktivitäten voll von Forschen die volle Aufmerksamkeit der Teilnehmerinnen mitrissen. Begeisterung, Einfachheit von Aktivitäten, Witz und die Auswahl an Materialien, keine komplizierte physikalische Erläuterung. Die Betonung lag an der praktischen Seite, an beiden Tagen wurden Anweisungen gehört: Forschen Sie! Beobachten Sie, was geschieht! Wie reagiert es? Warum geschieht es? Einfache Terminologie ersetzte komplizierte physikalische Teorie und Erklärung. Die Vortragenden ergänzten sich und unterstützten so die Dynamik der Schulung. Die Teilnehmerinnen reagierten sehr aktiv und gleich kamen sie mit Ideen, wie man den Versuch für die Kinder noch verbessern, innovieren und an die eigenen Verhältnisse im Kindergarten anpassen kann.

Dva dny s němčinou

Dva prázdninové dny si učitelé vyčlenili na přípravu příhraničního projektu EduSTEM v Jihočeském kraji, přesně řečeno na oprášení svých jazykových dovedností v německém jazyce a rozšíření slovní zásoby v oblastech STEM, na obohacení sbírky materiálů a tipů, jak pracovat se svými dětmi v mateřské a základní škole. Paní lektorka Gudrun Johanna Peckl se zhostila svého úkolu velmi zodpovědně a připravila pro své „žáky“ celou řadu pracovních listů, které propojují německý jazyk s pokusnictvím, přírodními živly, fyzikálními a chemickými jevy. Právě toto spojení je i pro učitele nové a je proto potřeba se na aktivity velmi důkladně připravit. Vše se jistě bude hodit, vždyť školní rok teprve začíná.

 

Zwei Tage mit Deutsch

Zwei Ferientage widmeten Lehrerinnen und Lehrer der Vorbereitung des grenzüberschreitenden Projektes EduSTEM in Südböhmen, genau gesagt der Auffrischung der Sprachfertigkeiten in Deutsch und der Wortschatzverbreitung im MINT-Bereich. Weiter der Bereicherung von Materialien und Tipps, wie man mit seinen Kindern im Kindergarten sowie in der Grundschule arbeiten kann. Frau Lektorin Gudrun Johanna Peckl entledigte sich ihrer Aufgabe sehr verantwortlich und bereitete für ihre „Schülerinnen und Schüler“ eine Menge von Arbeitsblättern vor, die Deutsch mit der Welt der Experimente, den Naturelementen, physikalischen und chemischen Erscheinungen verbinden. Gerade diese Verbindung ist auch für Lehrer neu und es ist daher notwendig, sich auf die Aktivitäten sehr gründlich vorzubereiten. Alles schickt sich sicher, denn das Schuljahr fängt erst an.

Seminář na téma: Jednoduché experimenty v ZŠ – téma VZDUCH

Termín konání: 3. a 4. června 2020

S velkým potěšením jsme zahájili postkoronavirové období prezenčním seminářem pro budoucí lektorky a lektory badatelských aktivit, které budou základní školy zapojené do projektu nabízet pro své žáky formou volitelného kroužku od nového školního roku 2020/21. Pozvání do Českých Budějovic přijal pan lektor PhDr. Tomáš Kudrna, který okouzlil účastníky svým širokým spektrem znalostí, bohatými zkušenostmi, neutuchajícím zájmem o přírodní vědy i snahou o popularizaci vědy mezi malými dětmi a náctiletými.

Tématem osmihodinového semináře se tentokrát staly pokusy se vzduchem, další setkání bude věnováno pokusům s vodou a papírem. Nejednalo se o výčet teorie o vlastnostech a reakci vzduchu, na což si ještě někteří z nás dobře pamatují z dob školních lavic, nýbrž prakticky strávený čas plný pokusů a experimentování. Celá řada pomůcek a potřeb připravených u každého stolu účastníka nenechala nikoho v klidu – rázem se z učitelů staly zvídavé děti, které si potřebovaly vše osahat a vyzkoušet. Praktickou stranu doplnilo metodicko-didaktické okénko, jakou formou uvést jednotlivé aktivity, jak provádět pokusy ve třídě s dětmi, na co si dát pozor, které pomůcky a chemikálie jsou pro pokusy vhodné, jakým způsobem děti motivovat a povzbuzovat do další práce, atd. Také jsme velmi ocenili upozornění na souvislosti s praktickým životem, který se nám často zdá být daleko vzdálený od přírodních věd, fyziky a chemie. Opak je však pravdou. Velmi děkujeme panu lektorovi za zprostředkování zajímavých zážitků, oživení našich školních znalostí a uvědomění si každodenní reality spojené s přírodovědným a technickým oborem.

 

Seminar zum Thema: Einfache Experimente an der Grundschule – Thema LUFT

Termin: 3. und 4. Juni 2020

Mit großer Freude eröffneten wir die Postcoronazeit mit einem Präsenzseminar für künftige LehrerInnen der Forscheraktivitäten, die die Projektschulen für ihre SchülerInnen in Form einer AG ab dem neuen Schuljahr 2020/21 anbieten werden. Die Einladung nach Budweis nahm Herr Lektor Dr. Tomáš Kudrna an, der alle TeilnehmerInnen durch sein breites Spektrum von Kenntnissen und reichen Erfahrungen, unaufhörliches Interesse an Naturkunde sowie die Bemühung um die Popularisierung der Wissenschaft unter kleinen Kindern und Jugendlichen bezauberte.

Zum Thema des achtstündigen Seminars wurden diesmal Versuche mit Luft, das nächste Treffen wird Versuchen mit Wasser und Papier gewidmet. Es handelte sich nicht um die Aufzählung der Lufteigenschaften und –reaktionen, woran sich manche von uns noch ganz gut aus der Schulzeit erinnern, sondern eine praktisch verbrachte Zeit voll von Versuchen und Experimentieren. Die ganze Reihe von den auf dem Tisch des Teilnehmers vorbereiteten Hilfsmitteln und Sachen ließ niemanden in Ruhe – LehrerInnen wurden plötzlich zu wissbegierigen Kindern, die alles unbedingt anfassen und ausprobieren mussten. Die praktische Seite ergänzten methodisch-didaktische Tipps, wie man einzelne Aktivitäten einleiten kann, wie man Versuche mit Kindern in der Klasse durchführen sollte, was zu beachten ist, welche Hilfsmittel und Chemikalien für Versuche geeignet sind, auf welche Art und Weise man Kinder motivieren und zu weiterer Arbeit anregen kann, usw. Auch schätzten wir sehr die Bemerkungen über Zusammenhänge mit dem praktischen Leben, das wir oft für weit entfernt von Naturwissenschaften, Physik und Chemie halten. Das Gegenteil ist oft richtig. Wir möchten uns bei Herrn Kudrna für die Vermittlung von interessanten Erlebnissen, Belebung unserer Schulkenntnisse und dem Bewusstsein von der alltäglichen Wirklichkeit, die mit der Naturwissenschaft und Technik eng verbunden ist, sehr bedanken.