Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a
Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

O projektu

Projekt EduSTEM je podpořen v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Specifický cíl priority programu:3a Rozšíření společné nabídky vzdělávání a kvalifikačních aktivit s cílem zvýšení využití potenciálu lidských zdrojů v přeshraničním regionu
Trvání projektu:1. 11. 2019 – 31. 12. 2022
Číslo projektu:ATCZ220
Vedoucí partner:Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Schulen und Kindergärten, St. Pölten, Rakousko
Projektový partner v Jihočeském kraji:Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

Cíl projektu: Různými formami spolupráce přes hranice směřovat k zavádění novodobého vzdělávacího konceptu STEM (česky věda, technologie, technické obory, matematika) a napomoci tak překonat nepříznivou pozici příhraničních regionů a přispět k podpoře rozvoje území. 

Hlavní projektové aktivity mají za cíl ukázat pedagogickým pracovníkům, jak lze hravou formou vzbudit v dětech zájem o biotechnologii, fyzikální zákony, techniku, matematiku, chemii již v prostředí mateřských a základních škol. 

Badatelské aktivity podpoří přirozenou zvídavost dětí, kritické myšlení, projektovou výuku a učení v životních situacích. Seznamování bude doplněno experimenty, vysvětlujícími srozumitelnou formou principy vědních oborů. Cíle projektu reagují také na potřebu zatraktivnění technických a přírodovědných oborů na všech stupních vzdělávání.

Výstupy projektu: Badatelská výuka v oblastech STEM

Přeshraniční síťování jednotlivých cílových skupin a jiných subjektů z oblasti vzdělávání, hospodářství a správy. Udržitelný management inovací a leadership ve vzdělávacích zařízeních.

V příhraničním regionu AT-CZ existuje mnoho potenciálů, které z různých důvodů nejsou, popř. nemohou být zcela využity. Pro mnoho podniků, které pracují přeshraničně, je často složité hledat nové zaměstnance, kteří mimo své odborné kompetence také mluví oběma jazyky a jsou schopni pracovat ve vícejazyčném kontextu.

Podpora vzdělávání v regionech a síťování nejen pedagogických pracovníků v oboru STEM (anglická zkratka pro science, technology, engineering, mathematics – věda, technika, informatika, matematika) je jednou z hlavních myšlenek a cílů projektu EduSTEM. Vzdělávací nabídky projektu reagují na potřebu lepší harmonizace požadavků regionálního trhu práce, přičemž nabyté technické, přírodovědné a jazykové kompetence přispějí k pozdější zaměstnatelnosti ve všech regionech.

Přirozená zvídavost dětí v oblasti STEM bude pomocí metody „badatelská výuka“ využita a použita k dosažení projektových cílů. Zaměstnatelnost bude mimo jiné také posílena podporou komunikačních schopností, přičemž bude využit celkový jazykový potenciál dětí a mládeže. Tímto způsobem podpoříme schopnosti a dovednosti dětí nejen v oblasti STEM, ale také jejich jazykové kompetence.

Během prvního roku projektu bude skupina expertů intenzivně pracovat na vytvoření, popř. přizpůsobení metodických materiálů na témata z oblasti STEM. Na základě těchto materiálů budou organizovány regionální a přeshraniční semináře. Pedagogický personál pro MŠ a ZŠ nabyté poznatky využije v každodenním životě MŠ, při výuce a v kroužcích na ZŠ a SŠ. Tímto dalším vzděláváním a uvědoměním pedagogického personálu jako součást jejich celoživotního vzdělávání zohledňuje také potenciály a požadavky daných regionů.

Inovativním aspektem tohoto postupu je spojení kompetencí z oblasti STEM s komunikačními schopnostmi. Aby toto spojení bylo zaručeno, budou do projektu a do školení zapojeni nejen pedagogové a učitelé, nýbrž také rodilí mluvčí, učitelé německého a českého jazyka a experti na vícejazyčnost. Jako další inovativní přístup je považováno využití regionálních potenciálů (např. podniků, chráněných krajinných oblastí, muzeí, zařízení k výrobě elektrické energie) k dalšímu posílení znalostí. Každá projektová oblast je specifická svými různými potenciály regionů, kterými se projekt bude zabývat. Děti a žáci MŠ, ZŠ a SŠ, žáci ze středních a vyšších odborných pedagogických škol, pedagogové a učitelé budou moci společně a přeshraničně využít tyto potenciály.

V rámci projektu budou také podpořeny procesy managementu inovací a změn prostřednictvím vzdělávání vedoucích pracovníků ze zapojených škol a vzdělávacích zařízeních a pracovníků zodpovědných za kvalitu vzdělávání na školách. Mimo jiné bude také provedena evaluace intelektuálního kapitálu u všech projektových partnerů, při čemž budou vykázány a popsány nabyté znalosti a kompetence.